Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Баланс. Форма № 1-дс/ Додаток 1 до НП(С)БО в державному секторі 101 Подання фінансової звітності
[ Скачать с сервера (70.5Kb) ] 28.03.2017, 21:36


Зразок бланку (приклад шаблону) Балансу. Форма № 1-дс:

Образец бланка (пример шаблона) Баланса. Форма № 1-дс:

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
в державному секторі 101
«Подання фінансової звітності»

 

КОДИ

 

 

01

 

 

 

 

 

Дата (рік, місяць, число)

Установа

___________________________

за ЄДРПОУ

Територія

___________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма
господарювання


___________________________


за КОПФГ

Орган державного управління

___________________________

за КОДУ

Вид економічної діяльності

___________________________

за КВЕД

Одиниця виміру: грн

 

Періодичність: квартальна, річна

 

 

 

БАЛАНС

на ____________ 20__ року

 

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

 

 

первісна вартість

1001

 

 

знос

1002

 

 

Інвестиційна нерухомість:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

 

 

Нематеріальні активи:

1020

 

 

первісна вартість

1021

 

 

накопичена амортизація

1022

 

 

Незавершені капітальні інвестиції

1030

 

 

Довгострокові біологічні активи:

1040

 

 

первісна вартість

1041

 

 

знос

1042

 

 

Запаси

1050

 

 

Виробництво

1060

 

 

Поточні біологічні активи

1090

 

 

Усього за розділом І

1095

 

 

ІІ. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1110

 

 

Поточна дебіторська заборгованість:

 

 

 

за розрахунками з бюджетом

1120

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

 

 

за наданими кредитами

1130

 

 

за виданими авансами

1135

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1140

 

 

за внутрішніми розрахунками

1145

 

 

інша поточна дебіторська заборгованість

1150

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1155

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

 

 

 

національній валюті, у тому числі в:

1160

 

 

касі

1161

 

 

казначействі

1162

 

 

установах банків

1163

 

 

іноземній валюті

1165

 

 

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

 

 

 

єдиному казначейському рахунку

1170

 

 

рахунках в установах банків, у тому числі:

1175

 

 

в національній валюті

1176

 

 

в іноземній валюті

1177

 

 

Інші фінансові активи

1180

 

 

Усього за розділом ІІ

1195

 

 

ІІІ. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

 

 

БАЛАНС

1300

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

 

 

Капітал у дооцінках

1410

 

 

Фінансовий результат

1420

 

 

Капітал у підприємствах

1430

 

 

Резерви

1440

 

 

Цільове фінансування

1450

 

 

Усього за розділом І

1495

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

 

 

 

за цінними паперами

1500

 

 

за кредитами

1510

 

 

інші довгострокові зобов’язання

1520

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

 

 

Поточні зобов’язання:

 

 

 

за платежами до бюджету

1540

 

 

за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

 

 

за кредитами

1550

 

 

за одержаними авансами

1555

 

 

за розрахунками з оплати праці

1560

 

 

за розрахунками із соціального страхування

1565

 

 

за внутрішніми розрахунками

1570

 

 

інші поточні зобов’язання

1575

 

 

Усього за розділом ІІ

1595

 

 

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

 

 

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

 

 

БАЛАНС

1800

 

 

 

Керівник (посадова особа) _________________ ________________

  1. (підпис) ( та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

на якого покладено виконання

  1. бухгалтерської служби) _________________ ________________
  2. (ініціали та прізвище)

Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 782 | Загрузок: 193
Всего комментариев: 0
avatar