Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

БАЛАНС (форма N 1). Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
28.02.2017, 18:20


Зразок бланку (форма шаблону) Балансу (форма N 1). Додаток 1 до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів:

Образец бланка (форма шаблона) Баланса (форма N 1). Приложение 1 к Порядку составления финансовой, бюджетной и другой отчетности распорядителями и получателями бюджетных средств:

Додаток 1
до Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
(пункт 2.1)

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС (форма N 1)
на _______________ 20__ р.

 

 

Коди

Установа _________________________________________________

за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

Територія _________________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання ________________

за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
__________________________________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ____
__________________________________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.

 

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Балансова (залишкова) вартість

110

 

 

Накопичена амортизація

111

 

 

Первісна (переоцінена) вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

Балансова (залишкова) вартість

120

 

 

Знос

121

 

 

Первісна (переоцінена) вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Балансова (залишкова) вартість

130

 

 

Знос

131

 

 

Первісна (переоцінена) вартість

132

 

 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи

140

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

145

 

 

II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

 

 

 

Матеріали і продукти харчування

150

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

 

 

Інші запаси

170

 

 

Дебіторська заборгованість

180

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

181

 

 

Розрахунки із податків і зборів

182

 

 

Розрахунки із страхування

183

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

186

 

 

Розрахунки за іншими операціями

187

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

190

 

 

Розрахунки за окремими програмами

200

 

 

Витрати майбутніх періодів

205

 

 

Короткострокові векселі одержані

210

 

 

Інші кошти

220

 

 

Грошові документи

221

 

 

Грошові кошти в дорозі

222

 

 

Рахунки в банках

240

 

 

Рахунки загального фонду

241

 

 

Рахунки спеціального фонду

242

 

 

Рахунки в іноземній валюті

243

 

 

Інші поточні рахунки

244

 

 

Рахунки в казначействі загального фонду

250

 

 

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

262

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

 

 

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

264

 

 

Інші рахунки в казначействі

270

 

 

Каса

280

 

 

Поточні фінансові інвестиції

285

 

 

III. ВИТРАТИ

 

 

 

Видатки та надання кредитів загального фонду

290

 

 

Видатки та надання кредитів спеціального фонду

300

 

 

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

 

 

Видатки та надання кредитів за іншими джерелами власних надходжень

302

 

 

Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду

303

 

 

Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

304

 

 

Інші витрати

305

 

 

БАЛАНС

310

 

 

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

Фонд у необоротних активах

330

 

 

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

 

 

Фонд у фінансових інвестиціях

345

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

 

 

Капітал у дооцінках

370

 

 

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

Довгострокові зобов'язання

380

 

 

Короткострокові позики

390

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

400

 

 

Короткострокові векселі видані

410

 

 

Кредиторська заборгованість

420

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги

421

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

 

 

Розрахунки із податків і зборів

423

 

 

Розрахунки із страхування

424

 

 

Розрахунки із заробітної плати та інших виплат

425

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

426

 

 

Розрахунки з підзвітними особами

427

 

 

Розрахунки за депозитними сумами

428

 

 

Розрахунки за іншими операціями

429

 

 

Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів

430

 

 

Розрахунки за окремими програмами

440

 

 

Доходи майбутніх періодів

445

 

 

III. ДОХОДИ

 

 

 

Доходи загального фонду

450

 

 

Доходи спеціального фонду

460

 

 

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

 

 

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

 

 

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

 

 

Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

464

 

 

Інші доходи

465

 

 

БАЛАНС

470

 

 

 

РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ

Назва рахунку позабалансового обліку

Код рядка

Залишок на початок звітного року

Надходження

Вибуття

Залишок на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

01 "Орендовані необоротні активи"

10

 

 

 

 

02 "Активи на відповідальному зберіганні"

20

 

 

 

 

04 "Непередбачені активи і зобов'язання"

30

 

 

 

 

041 "Непередбачені активи"

31

 

 

 

 

042 "Непередбачені зобов'язання"

32

 

 

 

 

05 "Гарантії та забезпечення"

40

 

 

 

 

06 "Передані (видані) активи відповідно до законодавства"

50

 

 

 

 

07 "Списані активи та зобов'язання"

60

 

 

 

 

071 "Списана дебіторська заборгованість"

61

 

 

 

 

072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей"

62

 

 

 

 

08 "Бланки документів суворої звітності"

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом (10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70)

 

 

 

 

 

 

Керівник

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 143 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar