Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Додаток ВП. Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)
[ Скачать с сервера (75.5Kb) ] 12.06.2017, 20:53


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Додатку ВП. Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и)

Образец бланка (пример шаблона) формы Приложениия ВП. Расчет налоговых обязательств за период, за который обнаружена ошибка(и)

 

 

Звітний

 

Додаток ВП

 

Звітний новий

 

до рядків 7–9 Звіту про використання доходів

 

 

 

(прибутків) неприбуткової організації

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

1

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць1

 

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Звітний (податковий) період, що уточнюється 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяць1

 

 

Рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок податкових зобов’язань за період, за який виявлено помилку(и) 2

Таблиця 1. Врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді,

що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и)

(грн)

Показники

Код

рядка

Сума

1

2

3

Частина І

Доходи неприбуткової організації

(сума рядків 1.1 – 1.11)

1

 

фактично одержане фінансування бюджетної установи (організації) за загальним фондом

1.1

 

залишки коштів бюджетної установи (організації) на спеціальних рахунках, що перейшли з попереднього року

1.2

 

доходи, одержані бюджетною установою (організацією), що зараховані на рахунки спеціального фонду цієї установи (організації) згідно із затвердженим у встановленому порядку кошторисом

1.3

 

дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.4

 

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

1.5

 

надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

1.6

 

благодійна допомога

1.6.1

 

гуманітарна допомога

1.6.2 ГД

 

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

1.6.3

 

разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.7

 

сума коштів, які надходять до пенсійних фондів у вигляді внесків на недержавне пенсійне забезпечення

1.8

 

пасивні доходи

1.9

 

вартість активів, отриманих у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення)

1.10

 

інші доходи

1.11

 

Видатки (витрати) неприбуткової організації

(сума рядків 2.1 – 2.6)

2

 

сума видатків (витрат) бюджетних установ (організацій) за загальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.1

 

сума видатків (витрат) бюджетних установ (організацій) за спеціальним фондом відповідно до затверджених в установленому порядку кошторисів

2.2

 

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

2.3

 

безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування, милосердя тощо, у тому числі:

2.4

 

благодійна допомога

2.4.1

 

гуманітарна допомога

2.4.2 ГД

 

суми коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) Збройним Силам України, Національній гвардії України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Міністерству внутрішніх справ України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операції

2.4.3

 

вартість активів, переданих іншим неприбутковим організаціям або зарахованих до бюджету в результаті ліквідації (злиття, поділу, приєднання або перетворення)

2.5

 

інші видатки (витрати)

2.6

 

Частина ІІ

Сума операції (операцій) нецільового використання активів, у тому числі:

3

 

гуманітарна допомога

3.1 ГД

 

вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та/або напрямів діяльності, визначених її установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій

3.2

 

Доходи (прибутки) або їх частина, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб

4

 

Об’єкт оподаткування (рядок 3 + рядок 4)

5

 

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств (рядок 5 х ___3/100)

6

 

Таблиця 2. Результати виправлення помилок

 

Показники

Код

рядка

Сума (грн)

1

2

3

Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (рядок 6 – рядок 6 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, який уточнюється) (переноситься до рядка 7 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового)) (+, -)

7

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, що подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 7 х 5%) (переноситься до рядка 8 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))

 

8

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України (переноситься до рядка 9 Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (звітного/звітного нового))

9

 

_________________________________________

1 Зазначається номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України та нараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств. Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

2 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилки(ок) у складі звітного/звітного нового Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації відповідно до статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

3 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, яка встановлена пунктом 136.1 статті 136 розділу ІІІ Податкового кодексу України.

 

Керівник (уповноважена особа)  

 

_____________________________

(підпис)

 

_____________________________

(ініціали, прізвище)

 

М.П.

(за наявності)

  1. бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

_____________________________

(підпис)

 

______________________________

(ініціали, прізвище)


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 56 | Загрузок: 14
Всего комментариев: 0
avatar