Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Форма N 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
[ Скачать с сервера (73.0Kb) ] 01.02.2016, 20:25


Зразок бланку (приклад шаблону) Форми N 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід):

 

Образец бланка (пример шаблона) Формы N 2. Отчет о финансовых результатах (Отчет о совокупном доходе):

 

КОДИ

 

 

01

 

 

                                                                                                        Дата (рік, місяць, число)
Підприємство _____________________________________________        за ЄДРПОУ
                                                                             (найменування)

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за ____________ 20__ р.

 

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(             )

(             )

Валовий:
прибуток

2090

 

 

збиток

2095

(             )

(             )

Інші операційні доходи

2120

 

 

Адміністративні витрати

2130

(             )

(             )

Витрати на збут

2150

(             )

(             )

Інші операційні витрати

2180

(             )

(             )

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

 

 

збиток

2195

(             )

(             )

Дохід від участі в капіталі

2200

 

 

Інші фінансові доходи

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати

2250

(             )

(             )

Втрати від участі в капіталі

2255

(             )

(             )

Інші витрати

2270

(             )

(             )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(             )

(             )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

 

 

збиток

2355

(             )

(             )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

 

 

Витрати на оплату праці

2505

 

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

 

 

Амортизація

2515

 

 

Інші операційні витрати

2520

 

 

Разом

2550

 

 

 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

 

 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

 

 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

 

 

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

Керівник

Головний бухгалтер


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1638 | Загрузок: 70
Всего комментариев: 0
avatar