Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки). Нова форма
[ Скачать с сервера (108.5Kb) ] 14.03.2017, 16:30


Зразок бланку (форма шаблону) податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності):

Образец бланка (форма шаблона) налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности):

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
16 червня 2015 року N 560
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 23 січня 2017 року N 9)

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

 

 

 

 

зразок податкової декларації на землю

I. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

 

 N
з/п

Категорія земельних ділянок 8

Документи, які засвідчують/
підтверджують право власності/
користування

Державна реєстрація прав власності/
користування
(у разі наявності)

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Норма-
тивна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки
(грн)

Нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (грн)

Ставка податку (%)

Річна сума земель-
ного податку 10
(к. 8 або 9 х к. 10 або 11 х к. 12 / 100)

Пільга

Річна сума земельного податку (до сплати)
(к. 13 - к. 16)

вид права 9

серія та номер документа

дата (дд.мм. рррр)

номер

га

кв. м

код пільги

розмір пільги 11

сума пільги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

 

х

х

 

  

 

II. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру:

гектари - з чотирма десятковими знаками;
кв. м - з двома десятковими знаками;
гривні - з двома десятковими знаками

 

N
з/п

Категорія земельних ділянок 8

Документи, які засвідчують/
підтверджують право оренди земельної ділянки (договір оренди)

Державна реєстрація прав оренди земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки
(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки
(грн)

Розмір орендної плати
(%)

Річна сума орендної плати 10
(к. 8 або 9 х к. 10 х к. 11 / 100)

дата
(дд.мм. рррр)

 

номер

дата
(дд.мм. рррр)

номер

га

кв. м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

 

 

III. Розрахунок податкового зобов'язання

Одиниця виміру:

гривні - з двома десятковими знаками

 

N
з/п

Сума зобов'язання, що підлягає сплаті за даними платника

Річна сума 13

Сі-
чень

Лю-
тий

Бере-
зень

Кві-
тень

Тра-
вень

Чер-
вень

Ли-
пень

Сер-
пень

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Нараховано на 20__ рік, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 14

Нараховано на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється) 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 14

Нараховано до збільшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 14

Нараховано до зменшення податкового зобов'язання (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 14

Сума штрафу ((колонки з 4 по 15 р. 5) х 3 % або 5 %) 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 14

Сума пені 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Доповнення до декларації 18

на

 

арк.

 

N
з/п

Зміст доповнення 18:

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм. рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) /
фізична особа (законний представник)


_________________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

 
 

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку)


_________________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

 
 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія
та номер паспорта 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "__" ____________ 20__ року

______________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від "___" _____________ 20__ року N _____________

"___" ____________ 20__ року ____________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

____________
1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов'язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу XII Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється "0").

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7 Зазначається за бажанням платника.

8 Інформація щодо категорії / цільового призначення земель має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат XX.XX) згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року N 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1011/18306.

9 Зазначається вид права: 1 - власність; 2 - постійне користування; 3 - оренда.

10 Для декларації за місяць річна сума розраховується, як для декларації за рік.

11 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу.

12 За потреби кількість рядків розділів I або II може бути збільшено або зменшено.

13 Значення колонки 3 рядка 3 розділу III декларації має відповідати значенню колонки 17 рядка 2 розділу I декларації або колонки 12 рядка 2 розділу II декларації.

14 Рядки 4 - 8 заповнюються в разі уточнення податкових зобов'язань.

15 Рядок 3 розділу III декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за N 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за N 130/24907.

16 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту "а" або "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

17 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

18 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: pekach
Просмотров: 161 | Загрузок: 36
Всего комментариев: 0
avatar