Главная » Файлы » Бухгалтерские документы / Бухгалтерські документи » Бланки отчетности / бланки звітності

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)
[ Скачать с сервера (125.5Kb) ] 22.01.2016, 00:12


Зразок бланку (приклад шаблону) Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності):

 

Образец бланка (пример шаблона) Налоговой декларации по плате за землю (земельный налог и / или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности):

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

16.06.2015  № 560
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України

23.01.2017 № 9)

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу)

 

 

 

 

1

 

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)

Порядковий номер за рік1

за видом декларації

 

Земельний податок

 

 

Орендна плата

 

Тип декларації

 

01

 

Звітна

 

02

 

Звітна нова

 

03

 

Уточнююча

 

За

  

 

 

 

рік

починаючи з2

 

 

.

 

 

з урахуванням уточнень з3

 

 

.

 

 

 

 

За

 

 

місяць 4

                                                 

 

2

Платник:

(повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами)

 

 

 

3

Податковий номер платника податку 5 або серія та номер паспорта 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Код виду економічної діяльності (КВЕД) (основного виду)

 

 

.

 

 

5

Податкова адреса

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

Міжміський код

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

Електронна адреса7

 

Факс7

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

6

Найменування контролюючого органу за місцезнаходженням земельної(их) ділянки(ок),

до якого подається декларація _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

7

Код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням

земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Розрахунок суми земельного податку

Одиниці виміру: гектари –  з чотирма десятковими знаками;

                                                                кв. м  – з двома десятковими знаками;

                                                                          гривні –  з двома десятковими знаками

 

 

 

№ з/п

 

Категорія земельних ділянок8

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності/

користування

Державна реєстрація прав власності/

користування

(у разі наявності)

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

Норма-тивна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

(грн)

Норматив-на грошова оцінка одиниці площі ріллі по Автоном-ній Республіці Крим або по області (грн)

Ставка податку (%)

Річна сума земель-ного податку10

(к. 8 або 9 х

к. 10 або 11 х к. 12 / 100 )

Пільга

Річна сума земельного податку

(до сплати)

(к. 13 – к. 16)

вид права9

серія та номер доку-мента

дата

(дд.мм. рррр)

номер

га

кв. м

код пільги

розмір пільги11

сума пільги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

х

 

х

х

 

 

 

ІІ. Розрахунок суми орендної плати

Одиниці виміру: гектари –  з чотирма десятковими знаками;

                                                               кв.м  – з двома десятковими знаками;

                                                                          гривні –  з двома десятковими знаками

 

№ з/п

Категорія земельних ділянок8

Документи, які засвідчують/

підтверджують право оренди земельної ділянки

(договір оренди)

Державна реєстрація прав

оренди земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі наявності)

Площа земельної ділянки

 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

(грн)

Розмір орендної плати

(%)

Річна сума орендної плати10

(к. 8 або 9 х к. 10 х

к. 11 / 100)

дата

(дд.мм.рррр)

 

номер

дата

(дд.мм.рррр)

номер

га

кв. м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Усього

х

х

х

х

х

 

 

х

х

 

       

ІІІ. Розрахунок податкового зобов’язання

 

 

Одиниця виміру: гривні –  з двома десятковими знаками

 

№ з/п

Сума зобов’язання, що підлягає сплаті за даними платника

Річна сума13

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Нараховано на 20___  рік, усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

414

Нараховано на 20___  рік за даними раніше поданої декларації (р. 3 декларації, що уточнюється)15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання (позитивне значення (р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання (позитивне значення (р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

714

Сума штрафу ((колонки з 4 по 15 р. 5) х 3 % або 5 %)16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

814

Сума пені17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Доповнення до декларації 18

на

 

арк.

 

№ з/п

Зміст доповнення18:

 

 

 

 

 

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Керівник (уповноважена особа) /

фізична особа (законний представник) _____________________          ______________________

                                                                              (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

                                                                                                                                                                                                            

                                                   М. П. (за наявності)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна

за ведення бухгалтерського обліку)    _______________________          ______________________

                                                                              (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та номер паспорта6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “__”_______20___ року

_________________________________________________________________________________

                          (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___”__________ 20___ року №________

 

“___” ________ 20__ року  _________________________________________________________

                                                       (підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

 

_____________

1 Зазначається номер з послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій                      (із земельного податку або орендної плати).

2 Заповнюється в разі подання декларації за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами (починаючи з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

3 Заповнюється в разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з (число/місяць)). Порядковий номер податкового (звітного) місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

4 Зазначається місяць в разі подання декларації відповідно до пункту 286.3 статті 286 розділу ХІІ Податкового кодексу України. Порядковий номер місяця проставляється арабськими цифрами (для чисел з однієї цифри в першому полі проставляється «0»).

5 Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, або реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи.

6 Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

7  Зазначається за бажанням платника.

8  Інформація щодо категорії/цільового призначення земель має відповідати інформації, зазначеній в документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками. Проставляється номер арабськими цифрами (формат ХХ.ХХ) згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306.

9 Зазначається вид права: 1 – власність; 2 – постійне користування; 3 – оренда.

10 Для декларації за місяць річна сума розраховується, як для декларації за рік.

11 Зазначається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу.

12 За потреби кількість рядків розділів І або ІІ може бути збільшено або зменшено.

13 Значення колонки 3 рядка 3 розділу ІІІ декларації має відповідати значенню колонки 17 рядка 2 розділу І декларації або колонки 12 рядка 2 розділу ІІ декларації.

14 Рядки 4 – 8 заповнюються в разі уточнення податкових зобов’язань. 

15 Рядок 3 розділу ІІІ декларації або рядок 5 декларації в редакціях наказу Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1015 “Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 року за № 42/18780, та наказу Міністерства доходів і зборів України від 30 грудня 2013 року № 865 “Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2014 року за № 130/24907.

16 Сума штрафу нараховується платником самостійно. Розмір штрафу обирається відповідно до підпункту «а» або «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

17 Сума пені нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

18 Надається за бажанням платника відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України.

 

 

Директор Департаменту податкової,

митної політики та методології

бухгалтерського обліку                                                                            Ю.П. Романюк


Нравится? Лайкни!


Категория: Бланки отчетности / бланки звітності | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1548 | Загрузок: 24
Всего комментариев: 0
avatar