Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

Типова посадова інструкція головного бухгалтера місцевого загального суду
[ Скачать с сервера (52.0 Kb) ] 10.06.2015, 21:12


Зразок бланку (приклад шаблону) інструкції:

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посадова інструкція головного бухгалтера місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду головного бухгалтера місцевого загального суду (далі - головний бухгалтер).

 

1.2. Головний бухгалтер забезпечує виконання завдань з організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності місцевого загального суду (далі - суд) та контроль за дотриманням правил його ведення. Правовий статус головного бухгалтера визначається Законами України "Про судоустрій України" та "Про державну службу".

 

1.3. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови суду за попереднім погодженням з відповідним територіальним управлінням Державної судової адміністрації з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

 

1.4. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи на посаді головного бухгалтера не менше 5 років.

 

1.5. Головний бухгалтер свої посадові обов'язки виконує під керівництвом голови суду (а також виконуючого його обов'язки заступника) та безпосередньо підпорядковується керівникові апарату місцевого суду.

 

1.6. Головному бухгалтеру безпосередньо підпорядковані працівники планово-фінансової та бухгалтерської служби місцевого суду.

 

1.7. У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами Державного казначейства України, Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями, рекомендаціями та іншими керівними матеріалами Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю планово-фінансової і бухгалтерської служби суду, контролює її роботу.

 

2.2. Забезпечує виконання покладених завдань щодо організації бухгалтерського обліку (дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") господарсько-фінансової діяльності суду, розробку та впровадження заходів щодо дотримання державної та фінансової дисципліни в суді.

 

2.3. Здійснює керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у суді.

 

2.4. Бере участь у розробці проектів положень, інструкцій, вказівок з бухгалтерського обліку, типових форм бухгалтерської звітності.

 

2.5. Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.

 

2.6. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання суду.

 

2.7. Здійснює контроль за законністю встановлення посадових окладів суддям та працівникам апарату суду, за використанням фонду оплати праці та дотриманням фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.

 

2.8. Відповідає за підготовку та формування в межах встановленого фонду оплати праці штатного розпису суду.

 

2.9. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної фінансової звітності встановленим органам у відповідні терміни.

 

2.10. Відповідає за правильність нарахування та перерахування податків до державного бюджету та інших платежів.

 

2.11. Здійснює нарахування та перерахування платежів, внесків на державне соціальне страхування, заробітної плати суддям та працівникам апарату суду, інших платежів та виплат.

 

2.12. Виконує роботу з обліку майна місцевого суду, коштів та товарно-матеріальних цінностей, результатів діяльності тощо.

 

2.13. Відповідає за складення відповідних звітів, здійснення обліку та контролю за рухом бланків звітності.

 

2.14. Проводить банківські операції та операції, пов'язані з рухом коштів та товарно-матеріальних цінностей суду.

 

2.15. Проводить інвентаризацію грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків та платіжних зобов'язань.

 

2.16. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним використанням фінансових ресурсів.

 

2.17. Проводить роботу з виконання кошторису утримання суду.

 

2.18. Готує дані з відповідних напрямків роботи бухгалтерського обліку та складає звітність, контролює зберігання документів бухгалтерської звітності, оформлення їх відповідно до встановленого порядку та своєчасне подання їх до архіву.

 

2.19. Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології обліково-обчислювальних робіт.

 

2.20. Організовує видачу суддям та працівникам апарату суду довідок про розмір заробітної плати.

 

2.21. Здійснює облік дебіторської та кредиторської заборгованості місцевого суду (зв'язок, водо-, газо-, теплопостачання тощо).

 

2.22. Готує відповіді з питань обліку та звітності і господарсько-фінансової діяльності місцевого суду за дорученням голови суду на запити відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та їх фінансових структур чи підрозділів.

 

2.23. Вносить пропозиції голові суду щодо удосконалення організації діяльності суду з питань бухгалтерського обліку та планово-фінансової діяльності суду.

 

2.24. Здійснює інші повноваження з організації бухгалтерського обліку та планово-фінансової діяльності місцевого суду.

 

2.25. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

 

3. Права

 

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

 

3.2. На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

 

3.3. Запитувати у встановленому законодавством порядку у структурних підрозділах центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих органах самоврядування, інших державних органах інформацію та матеріали щодо організації планово-фінансової діяльності суду, бухгалтерського обліку, звітності та контролю.

 

3.4. У встановленому порядку організовувати роботу з підготовки пропозицій голові суду щодо запитів, клопотань, звернень тощо з питань, що стосуються планово-фінансової діяльності суду і належать до його повноважень.

 

3.5. Вносити пропозиції голові суду та керівнику апарату щодо удосконалення бухгалтерського обліку, звітності та контролю, планово-фінансової діяльності місцевого суду.

 

3.6. Брати участь у службових нарадах з питань, що належать до його повноважень.

 

3.7. Брати участь у засіданнях колегії територіального управління Державної судової адміністрації відповідної області, а також у нарадах, засіданнях робочих груп тощо з питань організації планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності та контролю, що проводяться територіальним управлінням Державної судової адміністрації.

 

4. Відповідальність

 

4.1. Головний бухгалтер несе персональну відповідальність за порушення планово-фінансової дисципліни, ведення бухгалтерського обліку, звітності та контролю в місцевому суді.

 

4.2. Відповідно до законодавства України несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, перевищення своїх повноважень, за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує місцевий суд, порушення трудової дисципліни, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online | Теги: загальний, Посадова інструкція, місцевий суд, головний бухгалтер
Просмотров: 920 | Загрузок: 165
Всего комментариев: 0
avatar