Главная » Статьи » Накази Міноборони (Приказы Минобороны)

Наказ Міноборони №25 від 16.01.2017. Про затвердження Змін до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ


НАКАЗ

16.01.2017
м. Київ
N 25

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 187/30055

Про затвердження Змін до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

Відповідно до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з метою вдосконалення порядку організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 грудня 2014 року N 883, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за N 13/26458, що додаються.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України
І. С. Руснак
ПОГОДЖЕНО:
 
Міністр освіти і науки України
Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
16 січня 2017 року N 25

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
09 лютого 2017 р. за N 187/30055


ЗМІНИ
до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України

1. У розділі I:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Ця Інструкція визначає порядок організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу, військовослужбовців Збройних Сил України, а також регламентує діяльність посадових осіб, які здійснюють заходи військово-професійного відбору у Збройних Силах України.";

2) абзац другий пункту 2 виключити;

3) доповнити розділ новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Основними завданнями професійно-психологічного відбору особового складу є:

оцінка психологічної та психофізіологічної придатності військовослужбовців до видів діяльності, до виконання яких вони призначаються, прогноз успішності їх подальшої професійної діяльності під час проходження військової служби та виконання завдань за призначенням;

виявлення осіб з нервово-психічною нестійкістю, з асоціальними установками та тих, які вживають психоактивні речовини, підготовка та надання керівному складу військових частин (підрозділів) відповідних висновків та рекомендацій;

надання рекомендацій з раціонального розподілу особового складу відповідно до рівня розвитку їх професійно важливих індивідуально-психологічних та психофізіологічних якостей за військовими спеціальностями.".

У зв'язку з цим пункти 3, 4 вважати відповідно пунктами 4, 5;

4) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Заходи професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України:

визначення придатності до конкретних видів військово-професійної діяльності громадян, які призиваються (приймаються) на військову службу;

військово-професійна орієнтація громадян і військовослужбовців на оволодіння відповідними військово-обліковими спеціальностями;

попереднє вивчення індивідуально-психологічних якостей кандидатів для навчання у вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (далі - ВВНЗ і ВНП ВНЗ);

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для навчання, допідготовки, перепідготовки у навчальних центрах (підрозділах) Збройних Сил України осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для проходження служби у військовому резерві;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту;

вивчення індивідуально-психологічних і професійно важливих якостей громадян, які призиваються на строкову військову службу, а також осіб офіцерського складу за призовом;

вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов'язаних за призовом під час мобілізації, на особливий період;

вивчення професійно важливих якостей військовослужбовців під час оцінювання при призначенні на посади і переміщенні по службі на підставі резерву кандидатів для просування по службі з підготовкою відповідних висновків і рекомендацій;

надання за результатами відбору висновків і рекомендацій командирам (начальникам) щодо доцільності призову (прийому) визначених осіб на службу до Збройних Сил України, організації індивідуальної роботи з підлеглими, комплектування екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів військовослужбовцями з урахуванням їх психологічної сумісності, індивідуально-психологічних і професійних якостей.".

2. У розділі II:

1) абзаци другий - четвертий пункту 1 виключити;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. В обласних та Київському міському військових комісаріатах (далі - обласні військові комісаріати) завдання професійно-психологічного відбору покладаються на групи по роботі з особовим складом та громадськістю.

У районних (міських) військових комісаріатах (далі - районні (міські) військові комісаріати) завдання професійно-психологічного відбору покладаються на групи професійно-психологічного відбору. Керівництво зазначеними групами здійснюється начальниками відділень комплектувань.";

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. У військових частинах, навчальних центрах, на полігонах проведення професійно-психологічного відбору організовує командир (начальник).";

4) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Для організації та проведення заходів професійно-психологічного відбору в обласних військових комісаріатах, районних (міських) військових комісаріатах, військових частинах, навчальних центрах, на полігонах створюються групи професійно-психологічного відбору (далі - групи професійно-психологічного відбору).

За наказом командира (начальника) керівництво зазначеними групами покладається на заступника командира (начальника), відповідального за морально-психологічне забезпечення військової частини (установи), у разі його відсутності - на одного із заступників командира (начальника).

До складу груп професійно-психологічного відбору за наказом командира (начальника) залучаються офіцери органу з морально-психологічного забезпечення, кадрового органу, медичні та інші фахівці, які мають вищу освіту за спеціальностями "психологія", "практична психологія", "соціальна психологія", "психофізіологія", "соціологія" та перебувають на відповідних посадах.

На них покладається:

проведення професійно-психологічного відбору громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, призовників, кандидатів, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, кандидатів на службу у військовому резерві, а також для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ;

вивчення індивідуально-психологічних якостей військовозобов'язаних за призовом під час мобілізації, на особливий період;

безпосередня участь у проведенні розподілу особового складу за профілями підготовки і військовими спеціальностями;

проведення методичної підготовки посадових осіб і фахівців, які залучаються до проведення заходів професійно-психологічного відбору.

Склад, розподіл обов'язків посадових осіб груп професійно-психологічного відбору, строки і порядок їх роботи визначаються наказом відповідного командира (начальника), який видається щороку.";

5) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Завдання груп професійно-психологічного відбору:

1) в обласних військових комісаріатах:

попереднє вивчення та участь у доборі кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, а також для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ;

2) у районних (міських) військових комісаріатах:

вивчення громадян, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу за призовом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

3) у військових частинах, навчальних центрах:

проведення професійно-психологічного відбору серед кандидатів для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві;

вивчення поповнення, яке надійшло до військової частини з військових комісаріатів, розроблення рекомендацій щодо його раціонального розподілу за напрямами підготовки та військовими посадами;

вивчення військовослужбовців, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

попередній відбір кандидатів для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ та підготовки фахівців у навчальних центрах з числа військовослужбовців строкової служби, постійного складу військової частини;

професійно-психологічний відбір кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту;

участь у комплектуванні екіпажів, розрахунків, команд, підрозділів з урахуванням психологічної сумісності;

виявлення осіб із нервово-психічною нестійкістю, низькими індивідуально-психологічними та професійними якостями;

методична підготовка представників військових частин, які направляються до військових комісаріатів для роботи в групах професійно-психологічного відбору.";

4) доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Під час проведення заходів професійно-психологічного відбору застосовуються методики та автоматизовані психодіагностичні комплекси (за письмовою згодою) відповідно до переліку психодіагностичних методик, які використовуються під час проведення заходів професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затверджених Генеральним штабом Збройних Сил України.

Користування тестовими методиками, інтерпретація результатів тестування та вивчення особового складу дозволяються лише посадовим особам, які входять до складу груп професійно-психологічного відбору та мають відповідний освітній рівень.".

3. У розділі III:

1) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

"8. До вивчення кандидатів на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві обов'язково залучаються командири підрозділів, до яких вони будуть призначені на укомплектування посад після прийняття на військову службу.";

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Командир військової частини приймає рішення про прийняття кандидата на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві та укладення з ним контракту з урахуванням результатів професійно-психологічного відбору.";

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Організація професійно-психологічного відбору кандидатів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту і національного персоналу, що не входить до складу національного контингенту, здійснюється на підставі Інструкції з підготовки та застосування національних контингентів, національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 18 січня 2016 року N 23, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за N 206/28336.";

4) доповнити розділ новими пунктами 12, 13 такого змісту:

"12. Керівництво професійно-психологічним відбором у військових частинах, закладі, установі, які підпорядковані командиру військової частини А0515, покладається на керівника структурного підрозділу військової частини А0515 відповідно до рішення її командира. Особливості організації проведення професійно-психологічного відбору визначаються відповідним наказом командира військової частини А0515.

13. У разі незгоди з результатами професійно-психологічного відбору наказом керівника органу військового управління призначається комісія.

Проведення повторного професійно-психологічного відбору призначеною комісією має бути завершено протягом одного місяця з дня його призначення. У цей самий строк до особи доводяться результати її повторного професійно-психологічного відбору".

4. Пункт 3 розділу IV викласти в такій редакції:

"3. Документи професійно-психологічного відбору (описи методик, реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, програмне забезпечення, журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору) та відповідні файли на електронних носіях зберігаються керівником групи професійно-психологічного відбору або уповноваженою ним посадовою особою в умовах, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом.".

5. В абзацах першому, третьому пункту 5 розділу I, абзаці першому пункту 1 розділу II слова "по роботі з особовим складом" замінити словами "морально-психологічного забезпечення".

 

Начальник Головного управління
морально-психологічного забезпечення
Збройних Сил України
генерал-майор
О. Л. Грунтковський


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міноборони (Приказы Минобороны) | Добавил: yurist-online (03.03.2017)
Просмотров: 137
Всего комментариев: 0
avatar