Главная » Статьи » Накази Міноборони (Приказы Минобороны)

Наказ МОУ №155 від 21.03.2017. Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2017

м. Київ

N 155

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 квітня 2017 р. за N 464/30332

Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна

Відповідно до Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року N 778, та з метою вдосконалення роботи з передачі рухомого військового майна в оренду, налагодження єдиного порядку та організації управління процесами передачі в оренду рухомого військового майна

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 03 серпня 2012 року N 514 "Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна" (Наказ N 514), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2012 року за N 1465/21777.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

С. Т. Полторак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства оборони України
21 березня 2017 року N 155

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 квітня 2017 р. за N 464/30332

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна (далі - рухоме військове майно), яке без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності військ (сил) пропонується до передачі в оренду військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини), які зареєстровані як суб'єкти господарської діяльності у Збройних Силах України та безпосередньо здійснюють господарську діяльність щодо передачі в оренду рухомого військового майна.

2. В оренду може бути передано рухоме військове майно, за винятком озброєння, стрілецької зброї та боєприпасів, бойової та спеціальної техніки, за умови, що це не заподіюватиме шкоди бойовій та мобілізаційній готовності (не впливатиме на повноту, своєчасність та якість виконання поставлених перед військовою частиною завдань у мирний час та особливий період), а також дотримання вимог законодавства про державну таємницю.

II. Формування переліків рухомого військового майна

1. Підставою для передачі в оренду рухомого військового майна є затверджений Міністром оборони України перелік рухомого військового майна, яке пропонується до передачі в оренду (далі - Перелік).

2. Військові частини, за якими закріплено рухоме майно, щороку до 01 листопада готують проекти Переліків за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, погоджені із головними, центральними управліннями (службами), що виконують функції забезпечення відповідним рухомим військовим майном, та подають за підпорядкованістю до органів військового управління, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - структурні підрозділи).

3. Структурні підрозділи опрацьовують до 01 грудня проекти Переліків та надсилають до Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України та Департаменту охорони державної таємниці Міністерства оборони України, які здійснюють їх погодження в десятиденний строк.

4. Щороку до 15 грудня проекти Переліків подаються структурними підрозділами на затвердження Міністру оборони України.

5. Структурні підрозділи протягом місяця після затвердження Міністром оборони України Переліку (витягу з Переліку) з метою організації процедури передачі рухомого військового майна в оренду здійснюють доведення цього Переліку до військових частин.

6. Структурні підрозділи протягом місяця організовують роботу з розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України відомостей про рухоме військове майно, яке включено до Переліків. Розміщені відомості є підставою для фізичних чи юридичних осіб звернутися із заявами про наміри орендувати рухоме військове майно.

III. Оцінка вартості рухомого військового майна

1. Оцінка вартості рухомого військового майна, яке пропонується для передачі в оренду, має передувати проведенню конкурсів на право укладення договорів оренди та здійснюється після розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України відомостей про рухоме військове майно та отримання військовою частиною заяв від фізичних чи юридичних осіб про наміри орендувати рухоме військове майно.

2. Залишкова вартість рухомого військового майна визначається згідно з вимогами Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року N 759 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1158), та Положення про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду, затвердженого наказом Міністерства оборони України та Фонду державного майна України від 17 вересня 2001 року N 333/1697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2001 року за N 871/6062.

3. Для використання під час розрахунку орендної плати рухомого військового майна проводиться його незалежна оцінка відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому, згідно з Методикою оцінки об'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року N 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року N 3).

4. Орендна плата розраховується за Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року N 786 (із змінами) (далі - Методика розрахунку орендної плати).

IV. Проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна

1. Конкурси на передачу в оренду рухомого військового майна проводяться військовими частинами, за якими воно закріплене.

2. Конкурсні комісії створюються у складі 5 - 7 осіб наказами командирів військових частин.

3. На конкурсні комісії покладаються завдання з проведення конкурсів на передачу рухомого військового майна в оренду та визначення переможців з числа осіб, які виявили бажання укласти договір оренди рухомого військового майна, включеного до Переліків.

4. Проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна та опублікування інформації про проведення конкурсів здійснюються відповідно до Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна, затверджених наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26 липня 2000 року N 1549/241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 490/4711 (із змінами).

Опублікування інформації про проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна здійснюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

5. Протокол про результати проведення комісіями конкурсів на право оренди рухомого військового майна затверджує командир військової частини.

Облік протоколів про результати конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд до конкурсних комісій, ведеться у військовій частині, де проводилися конкурси.

Зазначені протоколи зберігаються у військових частинах протягом трьох років після припинення дії договорів оренди.

Належним чином оформлені, підписані всіма членами комісії та затверджені протоколи проведення конкурсів є підставою для звернення військових частин до структурних підрозділів (за підпорядкованістю) за отриманням дозволів на передачу в оренду рухомого військового майна та укладення договорів оренди з переможцями конкурсів.

V. Отримання дозволів на передачу в оренду рухомого військового майна та укладення договорів оренди

1. Для отримання дозволу на передачу рухомого військового майна в оренду військова частина надсилає до структурного підрозділу (за підпорядкованістю) матеріали відповідно до Порядку надання дозволу військовими частинами Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року N 778.

2. Структурний підрозділ після отримання листа-клопотання та інших документів у п'ятнадцятиденний строк готує проект наказу про надання дозволу на передачу рухомого військового майна в оренду:

Міністерства оборони України - у разі передачі літальних апаратів та кораблів (суден);

керівника структурного підрозділу - у разі передачі іншого рухомого військового майна.

3. Разом із наказом про надання дозволу на передачу рухомого майна в оренду структурні підрозділи надсилають до військових частин висновки стосовно укладення договорів оренди, які є обов'язковими для урахування під час підписання зазначених договорів.

Порядок укладення договорів оренди рухомого військового майна та їх зміст мають відповідати вимогам статей 9, 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Передача в суборенду рухомого військового майна орендарем не дозволяється.

VI. Передача рухомого військового майна в оренду та його повернення

1. Передача військовими частинами фізичним чи юридичним особам рухомого військового майна оформляється відповідним документом (актом приймання-передачі), який підписується сторонами договору. З моменту підписання акта починається обчислення строку договору оренди, якщо інше не встановлено договором.

Передача орендодавцем об'єкта оренди орендарю здійснюється у строки і на умовах, визначених в договорі оренди.

2. Повернення фізичними чи юридичними особами об'єкта оренди військовим частинам оформляється відповідним документом (актом приймання-передачі), який підписується сторонами договору. З моменту підписання акта договір оренди припиняється.

3. У разі припинення договору оренди орендар зобов'язаний негайно повернути майно орендодавцеві у стані, в якому воно було одержане, з урахуванням нормального зносу (технічного стану) або у стані, який було обумовлено в договорі відповідно до частини першої статті 785 Цивільного кодексу України.

VII. Звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна

1. Звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна надається військовими частинами структурним підрозділам за підпорядкованістю щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, у друкованому та електронному вигляді за такими формами:

звіт про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна (додаток 2);

пояснювальна записка до звіту про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна (додаток 3);

реєстр договорів оренди рухомого військового майна, укладених у Міністерстві оборони України (Збройних Силах України) (додаток 4).

2. Форми звітності підписуються командирами (начальниками) та головними бухгалтерами (начальниками фінансово-економічних служб) військових частин.

3. Реєстри чинних договорів оренди рухомого військового майна постійно ведуться військовими частинами та структурними підрозділами за підпорядковані військові частини в електронному та друкованому вигляді.

4. Облік та використання коштів, отриманих за договорами оренди рухомого військового майна, здійснюються відповідно до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 серпня 2016 року N 400 (Положення N 400), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року за N 1191/29321.

5. Узагальнена звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна подається щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним, структурними підрозділами до Озброєння Збройних Сил України.

 

Заступник начальника Генерального
штабу Збройних Сил України
генерал-лейтенант

С. Б. Бессараб

Перелік рухомого військового майна, яке пропонується до передачі в оренду

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна

Пояснювальна записка до звіту про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна

Реєстр договорів оренди рухомого військового майна, укладених у Міністерстві оборони України (Збройних Силах України)


Нравится? Лайкни!Категория: Накази Міноборони (Приказы Минобороны) | Добавил: pekach (26.04.2017)
Просмотров: 100
Всего комментариев: 0
avatar