Главная » Статьи » Постановления КМУ / Постанови КМУ

Постанова КМУ №822 від 16.11.2016. Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 16 листопада 2016 р. N 822

Київ

Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади

Відповідно до частини четвертої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Типове положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, що додається.

2. Рекомендувати Національній академії наук, національним галузевим академіям наук, науковим центрам, ключовим лабораторіям, вищим навчальним закладам та науковим установам під час утворення рад молодих вчених керуватися затвердженим цією постановою Типовим положенням про раду молодих вчених при органах виконавчої влади.

 

Прем'єр-міністр України
В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2016 р. N 822


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про раду молодих вчених при органах виконавчої влади

1. Рада молодих вчених (далі - рада) при органі виконавчої влади є колегіальним виборним дорадчим органом, що може утворюватися при центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях для забезпечення захисту прав та інтересів молодих вчених.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також положенням про раду молодих вчених при органах виконавчої влади, розробленим на основі цього Типового положення.

3. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

4. Положення про раду та зміни до нього затверджуються органом виконавчої влади, при якому утворюється рада (далі - орган виконавчої влади).

5. Метою діяльності ради є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у відповідній сфері, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

6. Основними завданнями ради є:

сприяння взаємодії між органом виконавчої влади та молодими вченими;

підготовка пропозицій щодо створення правових і соціально-економічних умов для залучення молодих вчених до роботи в різних галузях науки, стимулювання професійної діяльності молодих вчених, сприяння підвищенню їх професійного рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;

консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;

сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів;

підтримка молодих вчених у проведенні ними, науково-організаційних, наукових та освітніх заходів;

сприяння розвитку і вдосконаленню наукової сфери України та її інтеграції до світового та Європейського дослідницького простору.

7. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

представляє інтереси молодих вчених в органі виконавчої влади та органі місцевого самоврядування, державних та громадських організаціях і сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції;

забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими;

сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, вищими навчальними закладами України та іноземними науковими установами та організаціями для поглиблення наукової співпраці та спільного проведення заходів з наукової, освітньої діяльності.

8. Рада має право:

подавати пропозиції до органу виконавчої влади щодо удосконалення державної політики у відповідній сфері в частині, що стосується молодих вчених;

одержувати від органу виконавчої влади необхідну інформацію для забезпечення своєї діяльності;

залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії тощо;

організовувати проведення наукових конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, що спрямовані на підвищення наукової та громадської активності молодих вчених;

делегувати членів ради до складу вищого колегіального керівного органу виконавчої влади.

Порядок відбору членів ради та їх делегування до складу відповідного вищого колегіального керівного органу виконавчої влади визначається у положенні про раду при органі виконавчої влади.

9. Склад ради формується установчими зборами за галузевим або територіальним принципом з представників рад і товариств молодих вчених наукових центрів, ключових лабораторій, вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій (далі - товариства молодих вчених), що належать до сфери управління органу виконавчої влади або розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із розрахунку по одному представнику від товариства молодих вчених, яке виявило бажання делегувати свого представника до складу ради.

До складу ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного товариства молодих вчених.

10. Склад ради формується установчими зборами представників товариств молодих вчених шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які виявили бажання взяти участь у роботі ради та подані товариствами молодих вчених.

11. Склад ради обирається строком на п'ять років.

12. Для формування складу ради орган виконавчої влади утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування складу ради (далі - ініціативна група).

Якщо при органі виконавчої влади вже утворена рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень рада для формування нового складу утворює ініціативну групу.

До складу ініціативної групи входять представники товариств молодих вчених та органу виконавчої влади.

13. Орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення про утворення ініціативної групи.

14. Перші 10 представників товариств молодих вчених, які виявили бажання працювати в ініціативній групі та подали в електронному вигляді заявку про участь у ній, включаються до її складу.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів для формування складу ради орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час і місце проведення установчих зборів представників товариств молодих вчених, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається лист, підписаний керівником наукового центру, ключової лабораторії, вищого навчального закладу, наукової установи та організації, товариства молодих вчених яких делегують своїх представників до ради, та витяги з протоколів зборів товариств молодих вчених про делегування представників для участі в установчих зборах.

15. Кількісний склад ради, що не може перевищувати 30 осіб, визначається установчими зборами представників товариств молодих вчених і протягом строку повноважень членів ради може бути змінений за рішенням ради та погодженням з органом виконавчої влади, при якому її утворено.

16. Склад ради затверджується органом виконавчої влади на підставі протоколу установчих зборів.

17. Зміни до складу ради вносяться органом виконавчої влади за поданням президії ради на підставі пропозицій товариств молодих вчених.

18. До складу ради входять голова ради, його перший заступник, заступник (заступники) та секретар ради, які обираються із членів ради на її засіданні шляхом таємного голосування, а також можуть входити асоційовані члени.

19. Голова ради:

головує на засіданнях ради;

розподіляє обов'язки між першим заступником, заступником (заступниками), секретарем та іншими членами ради;

представляє раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами, науковими установами, громадськими об'єднаннями, організаціями, засобами масової інформації, виконує інші представницькі функції;

звітує про діяльність ради перед керівництвом органу виконавчої влади;

здійснює інші повноваження, які передбачені положенням про раду.

20. Голова ради обирається строком на два з половиною роки з правом подальшого переобрання.

21. Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється президія ради, яка діє у період між її засіданнями.

22. До складу президії входять голова ради, його перший заступник, заступник (заступники), секретар ради та окремі члени ради.

23. Склад президії ради затверджується головою ради за поданням його першого заступника.

24. Секретар ради відповідає за інформаційну підтримку діяльності ради.

25. Члени ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

26. Члени ради зобов'язані брати активну участь у роботі ради і мають право порушувати на її засіданнях будь-які питання, які належать до компетенції ради відповідно до положення про раду.

27. Повноваження члена ради припиняються за рішенням ради:

у разі перевищення віку молодого вченого, визначеного Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність". У цьому разі перебування члена ради у її складі може бути продовжено до кінця строку повноважень ради як асоційованого члена з правом дорадчого голосу за рішенням ради, яке приймається двома третинами її складу;

у разі систематичної відсутності члена ради на її засіданнях без поважних причин, який тричі підряд не брав участі у засіданнях ради;

у разі відкликання за рішенням товариства молодих вчених, представником якого він був;

у разі, коли член ради письмово повідомив про своє рішення вийти з її складу.

28. Діяльність ради координується заступником керівника органу виконавчої влади, який за розподілом повноважень відповідає за роботу з молодими вченими.

29. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів і напрямів роботи.

30. Основною формою роботи ради є її засідання. Головуючим на засіданні ради є голова ради, а в разі його відсутності - один із його заступників.

31. Рада визначає та затверджує регламент, приймає у межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.

32. Засідання ради можуть бути: чергові (проводяться не рідше одного разу на квартал) та позачергові (скликаються головою ради або на вимогу не менше ніж однієї третини від загальної кількості членів ради).

33. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

34. На засіданнях ради розглядаються пропозиції з питань, що належать до її компетенції. Пропозиції ради вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більшість від її складу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

35. Прийняття рішень з робочих питань, які не стосуються особового складу ради, відбувається шляхом відкритого голосування.

36. Пропозиції ради оформляються у формі протоколу засідання, який підписується головуючим на її засіданні та секретарем ради.

37. Член ради, який не підтримує пропозиції, ухвалені рішенням ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

38. Рада інформує громадськість про свою роботу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади та оприлюднення в інший прийнятний спосіб плану роботи, керівного складу, складу постійних та тимчасових робочих органів, прийнятих рішень, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу тощо.

39. Орган виконавчої влади сприяє діяльності ради та може фінансувати заходи і проекти, що ініціюються нею.


Нравится? Лайкни!Категория: Постановления КМУ / Постанови КМУ | Добавил: yurist-online (02.12.2016)
Просмотров: 587
Всего комментариев: 0
avatar