Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договір про надання соціальних послуг (Договор о предоставлении социальных услуг)
[ Скачать с сервера (60.0 Kb) ] 09.09.2016, 17:58


Образец бланка (форма шаблона) Договора о предоставлении социальных услуг:

Зразок бланка (форма шаблону) Договору про надання соціальних послуг:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
14 липня 2016 року N 762

 

 

 

ДОГОВІР
про надання соціальних послуг

_____________________________________________________________________________________
                         (найменування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг))
(далі - територіальний центр) в особі _____________________________________________________
                                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________,
який (яка) діє на підставі Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - Положення про територіальний центр), з однієї сторони, та громадянин(ка) ______________________________________________________________________,
                                                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
місце проживання/перебування (адреса): __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(далі - отримувач), з іншої сторони (разом - сторони, окремо - сторона), уклали цей договір про нижчевикладене.

 

1. Предмет договору

Територіальний центр приймає на обслуговування отримувача соціальних послуг
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                    (прізвище, ініціали)
на підставі наказу керівника територіального центру від ___ ____________ 20__ року N ________ та надає соціальні послуги відповідно до індивідуального плану надання соціальної послуги.

 

2. Обов'язки та права територіального центру

2.1. Територіальний центр надає соціальні послуги безкоштовно або на платній основі (необхідне підкреслити).

2.2. Територіальний центр відповідно до заяви, медичного висновку, карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, Положення про територіальний центр, положення про відповідне відділення територіального центру та державних стандартів соціальних послуг зобов'язується надавати йому соціальну послугу, визначену індивідуальним планом надання соціальної послуги. У разі надання платних соціальних послуг їхня вартість зазначається у додатковій угоді, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.3. Працівники територіального центру зобов'язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов'язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отримуваною в процесі виконання службових обов'язків.

2.4. У разі зміни стану здоров'я, що підтверджується поновленим медичним висновком закладу охорони здоров'я та картою визначення індивідуальних потреб отримувача (зміна групи рухової активності, здатності до самообслуговування тощо), зміни вартості соціальних послуг укладається додаткова угода до цього Договору та вносяться зміни до індивідуального плану надання соціальних послуг.

2.5. Територіальний центр має право припинити надання соціальних послуг отримувачу із підстав, зазначених у пунктах 5.1.1 - 5.1.17 цього Договору.

Про відмову в наданні соціальних послуг територіальний центр повідомляє отримувача невідкладно.

2.6. У разі приховування відомостей про родичів або інших осіб, які за законом зобов'язані забезпечити отримувачеві догляд та допомогу, територіальним центром з обслуговуваного може бути стягнено кошти (в тому числі в судовому порядку) в сумі, яку витрачено за весь період надання йому соціальних послуг.

3. Обов'язки та права отримувача соціальних послуг

3.1. Отримувач має право на отримання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг.

3.2. Отримувач зобов'язаний бути ввічливим і коректним у спілкуванні з працівниками територіального центру при виконанні ними посадових обов'язків.

3.3. Отримувач зобов'язаний надавати письмову інформацію територіальному центру про тимчасову або постійну зміну місця проживання та про інші зміни (одруження, укладення договору довічного утримання (догляду), наявність родичів, які відповідно до чинного законодавства зобов'язані забезпечити йому догляд і допомогу, тощо).

3.4. Отримувач відповідає за стан і зберігання виданих йому в тимчасове користування технічних засобів реабілітації, інвентарю, устаткування, побутової техніки, необхідних для організації надання соціальних послуг.

3.5. Отримувач має право на перегляд умов надання соціальних послуг та їх обсягу в разі зміни стану здоров'я на підставі поновленого медичного висновку та карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (зміна групи рухової активності, здатності до самообслуговування тощо).

3.6. Отримувач має право звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу міської, районної в місті ради, відповідальних за надання соціальних послуг, або до суду в разі порушення його прав чи умов договору у встановленому законодавством порядку.

3.7. При наданні платних соціальних послуг отримувач зобов'язаний щомісячно сплачувати територіальному центру, що надає такі послуги, кошти відповідно до тарифів, затверджених директором цієї установи та зазначених у додатковій угоді.

Отримувач платить за надані платні соціальні послуги щомісячно з дати набрання чинності цим Договором протягом 5 днів після пред'явлення суб'єктом рахунку. Вид розрахунку - ______________ (вказати).

4. Розв'язання спірних питань

4.1. Усі спірні питання, що виникають між сторонами при виконанні умов цього Договору, розв'язуються за домовленістю сторін.

4.2. У разі неможливості врегулювання відносин сторони мають право звернутися до суду.

4.3. Сторона, яка не виконує своїх зобов'язань за Договором, виконує їх неналежним чином або відмовляється від їх виконання, відшкодовує іншій стороні завдані збитки у встановленому законодавством порядку.

5. Умови припинення дії договору

5.1. Дія цього Договору припиняється у таких випадках:

5.1.1. Поліпшення стану здоров'я, вихід зі складних життєвих обставин, в результаті чого отримувач втрачає потребу в наданні соціальних послуг.

5.1.2. Наявність в отримувача договору довічного утримання (догляду).

5.1.3. Виявлення в отримувача, якого безоплатно обслуговує територіальний центр, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або інших осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу.

5.1.4. Направлення отримувача до будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, надання соціальної послуги з догляду вдома в будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів, інших закладах постійного проживання.

5.1.5. Зміна отримувачем місця проживання/перебування (за межами адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження територіального центру).

5.1.6. Грубе, принизливе ставлення отримувача до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників територіального центру і його структурних підрозділів.

5.1.7. Порушення отримувачем громадського порядку (сварки, бійки тощо).

5.1.8. Систематичне перебування отримувача в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння.

5.1.9. Виявлення в отримувача медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром.

5.1.10. Надання отримувачеві соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку (крім обслуговування у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги).

5.1.11. Надання отримувачем соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку.

5.1.12. Відмова отримувача або його законного представника від отримання соціальних послуг.

5.1.13. Несвоєчасне внесення плати за отримані послуги протягом одного місяця після пред'явлення суб'єктом рахунка (в разі надання соціальних послуг за плату).

5.1.14. Невиконання отримувачем без поважних причин вимог щодо отримання соціальної послуги з догляду вдома після письмового попередження про припинення чи обмеження її надання або після обмеження надання такої послуги.

5.1.15. Припинення діяльності територіального центру.

5.1.16. Смерть отримувача.

5.1.17. Укладення нового договору про надання соціальних послуг.

6. Інші умови Договору

6.1. Договір набирає чинності з ___________________ і вважається чинним до _________________.

6.3. Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі одержувача, інший - передається одержувачу.

6.4. Цей Договір продовжується щорічно, якщо не менше ніж за місяць до закінчення його дії сторони письмово не повідомили про намір щодо його припинення або про зміну стану здоров'я отримувача, групи його рухової активності та даних медичного висновку.

6.5. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткової угоди, засвідченої підписами сторін.

6.6. Договір укладається після визначення індивідуальних потреб у соціальних послугах та ознайомлення отримувача з умовами та порядком їх надання.

6.7 Договір може бути укладений із третьою особою на користь особи, яка потребує соціальних послуг.

Місцезнаходження (місце проживання/перебування) та підписи сторін:

Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

Місцезнаходження
____________________________________
____________________________________

Телефон _____________________________

п/р _________________________________

МФО _______________________________

Код за ЄДРПОУ ______________________

Підпис директора _____________________

Громадянин _______________________________

Місце проживання/перебування зареєстровано за адресою: ________________________________
__________________________________________

Телефон __________________________________

Документ, що посвідчує особу (паспорт) (серія, номер, ким, коли виданий)
__________________________________________
__________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________________
                                                      (за наявності)

Підпис ___________________

М. П.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: advokat
Просмотров: 2219 | Загрузок: 131
Всего комментариев: 0
avatar