Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор мены / Договір міни
[ Скачать с сервера (28.5 Kb) ] 15.02.2013, 00:03


Образец бланка (пример) договора мены

Зразок бланку (приклад) договору міни

 

ДОГОВІР МІНИ

 

м. ______________

"___" _______________ 200_ р.

 

_________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 1") в особі ___________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ____________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони, та __________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Сторона 2") в особі ______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір міни (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. У відповідності до умов цього Договору Сторона 1 зобов'язується передати у власність Стороні 2 товар, а саме: ____________ (надалі іменується "товар 1"), а Сторона 2 зобов'язується передати у власність Стороні 1 товар, а саме: ______________ (надалі іменується "товар 2").

2. Загальна кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру, номенклатура товару 1 та товару 2 визначені Сторонами у Специфікації, яка є додатком до цього Договору.

3. Сторони гарантують, що товари, які підлягають обміну за цим Договором, належать їм на праві власності (товар 1 – Стороні 1; товар 2 – Стороні 2), не перебувають під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов'язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

4. Сторони цим підтверджують, що товари, які підлягають обміну за цим Договором, мають належний якісний стан і придатні до їх використання за цільовим призначенням, що підтверджено актом попереднього огляду Сторонами цих товарів.

5. Якість товарів, які підлягають обміну за цим Договором, має відповідати:

5.1. Товар 1: __________________________________________________

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)

5.2. Товар 2: ___________________________________________________

(вказати найменування стандартів, ТУ, іншої технічної документації або зазначити зразок)

6. Гарантійний строк щодо товарів, які підлягають обміну за цим Договором, складає:

6.1. Товар 1: __________________________________________________.

6.2. Товар 2: __________________________________________________.

7. Товари, які підлягають обміну за цим Договором, передаються Сторонами одна одній одночасно в _____________ у строк ________________.

8. Право власності на товар, який підлягає обміну за цим Договором, виникає у Сторони, що виступає в якості покупця, з моменту приймання такого товару та оформлення Акта приймання-передачі, який підписується повноважними представниками Сторін в строк ____________.

9. При переданні товару, який підлягає обміну за цим Договором, Сторона, що виступає в якості продавця, зобов'язана передати іншій Стороні, що виступає в якості покупця, всі документи на зазначений товар, про що робиться відповідна позначка та складається перелік в Акті приймання-передачі.

10. Сторони погодили, що загальна вартість товару 1 становить ___________, загальна вартість товару 2 становить __________.

11. Кожна із Сторін, що виступає в якості продавця, зобов'язана:

 - надати товар, який підлягає обміну за цим Договором, у власність Сторони, що виступає в якості покупця, в порядку, в строк та на умовах, встановлених цим Договором, та забезпечити необхідні умови для транспортування товару.

12. У випадку порушення Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

12.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

12.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

12.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

13. Сторони за цим Договором несуть таку відповідальність:

а) за прострочення прийняття товару, який підлягає обміну за цим Договором Сторона, що прострочила, сплачує на користь іншої Сторони неустойку в розмірі __________________________________________________;

б) за прострочення надання товару, який підлягає обміну за цим Договором,

Сторона, що прострочила, сплачує на користь іншої Сторони неустойку в розмірі __________________________________________________.

14. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства. До вищезазначених правовідносин можуть бути застосовані звичаї ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

15. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

16. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 16 цього Договору та закінчується ____________________.

17. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

18. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

19. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

20. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

Підписи

 

За сторону 1

Керівник ________________/____________/

 

м. п.

СТОРОНА 2

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

 

сторін

 

За сторону 2

Керівник ________________/____________/

 

м. п.


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1147 | Загрузок: 208
Всего комментариев: 0
avatar