Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Договор о полной материальной ответственности / Договір про повну матеріальну відповідальність
[ Скачать с сервера (22.0 Kb) ] 15.02.2013, 00:08


Образец бланка (шаблон договора) о материальной ответственности работника

Зразок бланку (шаблон договору) матеріальної відповідальності працівника

ДОГОВІР
ПРО ПОВНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

м. _________________

"___" ____________ 20__ р.

 

 

З метою забезпечення зберігання приміщення, обладнання, грошових коштів, а також матеріальних цінностей, отриманих від інших організацій (надалі іменуються "матеріальні цінності"), на підставі ст. 1351 Кодексу законів про працю України,

________________________________________________________________

(вказати найменування підприємства, установи, організації)

(надалі іменується "Адміністрація") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати посаду, прізвище, ім'я та по батькові)

(надалі іменується "Працівник"), що проживає за адресою ____________________,

паспорт: серія ____ N ___________, виданий ________________________________ "___" ____________ ____ року,  з іншої сторони,

уклали цей Договір про повну матеріальну відповідальність (надалі іменується "Договір") про  наступне:

1. Працівник, який безпосередньо пов'язаний з отриманням грошових коштів на ім'я Адміністрації, а також із збереженням матеріальних цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність: за невнесення до каси Адміністрації або на рахунки Адміністрації в установах банку виручки (повністю або частково), передбаченої Договором, за незабезпечення збереженості приміщення, обладнання, грошових коштів, а також матеріальних цінностей, переданих йому під розписку Адміністрацією.

У зв'язку з цим Працівник зобов'язується:

а) вносити у встановлені строки до каси Адміністрації або на рахунки Адміністрації в установах банку виручку Адміністрації, яка підлягає обов'язковому здаванню;

б) забезпечити збереженість матеріальних цінностей, переданих йому під розписку Адміністрацією;

в) бережно ставитись до переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей та вживати заходів щодо запобігання їх знищенню, псуванню, розкраданню, нестачі;

г) своєчасно доповідати Адміністрації про всі обставини, які загрожують зберіганню переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей;

д) вести облік, складати та надавати у встановленому порядку звіти про рух та залишки переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей;

є) брати участь в інвентаризації переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей.

2. Адміністрація зобов'язується:

а) створити Працівнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повної збереженості переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей;

б) ознайомити Працівника з чинним законодавством про матеріальну відповідальність;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У разі незабезпечення з вини Працівника збереженості переданих йому під розписку Адміністрацією матеріальних цінностей визначення розміру заподіяної шкоди та її відшкодування здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до припинення трудових відносин Працівника із Адміністрацією.

5. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного трудового законодавства України.

8. Цей Договір складений українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

АДМІНІСТРАЦІЯ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ

 

За АДМІНІСТРАЦІЮ

Керівник ______________/__________/

 

М. П.

 

ПРАЦІВНИК

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

СТОРІН

 

 

________________/____________/

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1722 | Загрузок: 259
Всего комментариев: 0
avatar