Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Коллективный договор / колективний договір
[ Скачать с сервера (49.0 Kb) ] 14.02.2013, 23:03


Образец шаблона бланка (пример) коллективного договора 

Зразок шаблону бланку (приклад) колективного договору

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР,

укладений на

_______________________________________________________________________
 (найменування підприємства, установи, організації)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторонами цього колективного договору є:

____________________________________________________________________,

(найменування підприємства, установи, організації)

в особі _______________________________________________________________,

(вказати прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується "Власник"),

та____________________________________________________________________

в особі _________________________________________________________,

            (вказати прізвище, ім'я, по батькові)

(надалі іменується "Профспілкова організація").

1.2. Цей колективний договір (надалі іменується Колективний договір ) укладений відповідно до чинного законодавства України і є актом, який регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між Власником (уповноваженим ним органом) та трудовим колективом ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________.

(найменування підприємства, установи, організації)

на основі взаємного узгодження інтересів сторін.

1.3. Умови цього колективного договору є обов'язковими для Сторін, які його підписали. Ці умови у випадку будь-яких суперечок і розбіжностей не можуть трактуватися як такі, що погіршують, у порівнянні з чинним законодавством України, становище працівників, інакше відповідні умови визнаються недійсними.

1.4. Положення цього колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства і є обов'язковими як для Власника та його управлінського персоналу, так і для кожного члена трудового колективу підприємства.

1.5. Жодна із Сторін цього Колективного договору, не може в односторонньому порядку припинити його дію або виконання своїх зобов'язань за ним.

1.6. Умови цього колективного договору забезпечують рівні права та можливості працівників жінок і працівників чоловіків.

1.7. Цей Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в ___________ _____________________.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ

2.1. Будь-який трудовий договір (контракт), укладений Власником із працівником, не може суперечити цьому Колективному договору у тому, що працівникові надається менше прав за трудовим договором (контрактом), ніж за цим Колективним договором.

2.2. Окрім визначених цим Колективним договором або чинним трудовим законодавством України випадків, Власник не вправі вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом), укладеним між Власником та працівником.

2.2.1. Власник зобов'язаний для кожного працівника передбачити в трудовому договорі (контракті) або розробити і затвердити у формі посадової інструкції його функціональні обов'язки, ознайомити працівника із ними та вимагати належного здійснення працівником його трудової функції.

2.2.2. Виконання працівником іншої трудової функції можливо, як виняток, виключно у разі нагальної необхідності у випадках тимчасової відсутності працівника, який виконує відповідну трудову функцію (в зв'язку з хворобою, відпусткою чи через інші важливі причини). Відповідне доручення працівникові має даватися із обов'язковим урахуванням реальної можливості працівника виконувати відповідні обов'язки, тобто із урахуванням належної професійної підготовки працівника та його зайнятості при виконанні безпосередніх трудових обов'язків.

2.2.3. У випадку передбаченому пп. 2.2.2. працівник має право на додаткову оплату.

2.3. Кожен працівник зобов'язаний сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і добросовісно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження власника та уповноважених ними осіб, дотримуватись трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів із охорони праці, дбайливо ставитися до майна власника, на прохання адміністрації підприємства негайно представляти звіти про виконання своїх безпосередніх обов'язків.

2.4. Працівники можуть бути звільнені з підприємства у випадку зміни організації виробництва, при скороченні  чисельності штату.

2.4.1. У випадках передбачених п.п. 2.4. цього Колективного договору працівники персонально попереджаються Власником про майбутнє звільненні не пізніше ніж за два місяці. При цьому Власник надає працівнику іншу роботу за спеціальністю, а у випадку неможливості цього або при відмові працівника від запропонованої йому роботи останній працевлаштовується самостійно.

2.4.2. При звільненні працівника за визначеною у п.п. 2.4. підставою йому виплачується заробітна плата за весь період наступного працевлаштування, але не більш ніж за три місяці з дня звільнення.

2.5. Звільнення працівників допускається тільки після використання всіх наявних і додатково створених можливостей для забезпечення зайнятості на підприємстві.

2.6. Взаємні зобов'язання Сторін щодо регулювання змін в організації виробництва і праці містяться в додатку N ____ до цього Договору.

 

3. НОРМУВАННЯ Й ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМА, РОЗМІРИ ЗАРПЛАТИ ТА ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ

3.1. Заробітна плата виплачується за місцем роботи у національній валюті України ________ (5) і __________ (20) числа кожного місяця.

3.1.1 У випадку, якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем – напередодні цього дня.

3.1.2. Заробітна плата за час чергової відпустки виплачується не менш ніж за _____ (не менше ніж за три) дні до початку відпустки.

3.2. Установити мінімальну заробітну плату в розмірі ________ (наприклад, 150 % від мінімального рівня, установленого державою).

3.3. Звіти про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках, прямо передбачених законодавством.

3.4. Оплату робочого часу за періоди вимушених простоїв (з розрахунку місячної норми робочого часу) не з вини працівника проводити відповідно до чинного законодавства України, але не нижче мінімального розміру заробітної плати, гарантованого державою.

3.5. При укладанні трудового договору (контракту) адміністрація доводить до відома працівника розмір, порядок і строки виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть здійснюватися утримання з заробітної плати.

3.6. Положення про систему оплати праці, тарифна сітка, тарифні ставки та схеми посадових окладів що діють на підприємстві, наведено в додатку N ______ до цього Колективного договору.

3.7. Робота у святкові, неробочі і вихідні дні, якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку, а також робота у надурочний час, оплачується в подвійному розмірі.

3.8. Усі питання, що стосуються заробітної плати і преміювання, узгоджуються Власником з профспілковою організацією _________________.

 

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації і пільги при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в іншу місцевість і в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.2. Власником встановлюються наступні додаткові (не передбачені законодавством) гарантії, компенсації і пільги:

_______________________________________________________________________

(наприклад, компенсація за використання особистого автотранспорту, компенсація в підвищених,

_______________________________________________________________________

у порівнянні з законодавчо затвердженими, розмірах за службові відрядження, гарантії

_____________________________________________________________________

забезпечення засобами індивідуального захисту працівників служб охорони і безпеки,

___________________________________________________________________.

додаткові пільги для окремих категорій працівників тощо)

 

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Власником встановлюється наступний режим роботи, що зобов'язуються дотримувати всі працівники:

5.1.1. початок роботи                           - ___________

5.1.2. закінчення роботи                              - ___________ (19.00),

5.1.3. закінчення роботи у п'ятницю             - ___________,

5.1.4. перерви для відпочинку і харчування      - _____ до _____,

5.1.5. субота і неділя                                - вихідні дні.

5.2. У робочий день, який передує святковим і неробочим дням (дню) тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

5.3. Адміністрація зобов'язується погоджувати з профспілковими органами підприємства (представниками трудового колективу) зміни тривалості робочого дня (тижня).

5.4. Працівники підприємства повинні бути повідомлені про надурочну роботу не менш ніж за одну добу до початку такої роботи.

5.5. Працівники підприємства за узгодженням з адміністрацією мають право використовувати гнучкий графік роботи.

5.6. Тривалість щорічної відпустки для працівників Власника становить не менш ніж ______ календарних днів.

5.7. Графік чергових щорічних відпусток затверджується Власником до ____ січня поточного року, для чого такий графік не пізніше ___ січня надається йому ________________________________.

5.7.1. При визначенні черговості відпусток враховуються сімейні й інші особисті обставини кожного працівника.

5.7.2. Перелік категорій працівників, що мають право на надання відпустки в зручний для них час, визначений ст. 10 Закону України "Про відпустки" і додатком N ______ до цього Колективного договору.

5.8. Перелік посад і професій, що мають право на додаткову відпустку за ненормований робочий день, і тривалість такої відпустки наведені в додатку N____ до цього Колективного договору.

5.9. За заявами працівників їм у разі наявності сімейних обставин й інших поважних причин можуть бути надані короткотермінові відпустки без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником і Власником, тривалістю не більше 15 календарних днів.

5.10. Для окремих категорій працівників надаються наступні види додаткових відпусток: _______________________________________________________________________

(наприклад, для працівників, що протягом року систематично залучалися до надурочних

_______________________________________________________________________

робіт, до роботи у вихідні і святкові дні, установлюється додаткова відпустка

_______________________________________________________________________

тривалістю ____ календарних (робітників) днів за рахунок прибутку, що залишається в

_______________________________________________________________________

розпорядженні підприємства. Рішення про надання такої додаткової відпустки

______________________________________________________________________.

приймається адміністрацією за поданням профспілкової організації).

5.11. Усі працівники зобов'язуються без письмового дозволу Власника не знаходитися в приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов'язаних із роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

 

6. ПРИЙМАННЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

6.1. Умови трудового контракту, включаючи звільнення, не передбачені чинним законодавством України, підлягають узгодженню з профспілковою організацією підприємства.

6.2. Кожен прийнятий працівник зобов'язаний ознайомитися з умовами Колективного договору під розписку в строк _______________.

6.3. Не допускається звільнення працівника в зв'язку з ліквідацією робочого місця, якщо до досягнення пенсійного віку йому необхідно пропрацювати ___ років.

6.4. Контрактна форма трудового договору встановлюється для:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.

 

7. УМОВИ І ОХОРОНА ПРАЦІ

7.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком Власника (уповноваженого ним органа), який організує умови праці на робочому місці, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, інших засобів виробництва, наявність засобів захисту, відповідність санітарно-побутових умов нормативним актам з охорони праці.

7.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо при виконанні такої роботи створюється ситуація, небезпечна для їхнього життя і здоров'я, а також для життя і здоров'я інших людей і навколишнього середовища, якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами (контрактами).

7.3. Власник зобов'язується:

7.3.1. Затвердити комплексні організаційно-технічні заходи щодо досягнення нормативів безпеки, гігієни праці, підвищення існуючого рівня охорони праці (додаток N __) із виділенням засобів на їхнє виконання в сумі:

А) з фонду охорони праці підприємства _________ тис. грн.;

Б) із власних коштів (чистого прибутку) підприємства - ________ тис. грн.

7.3.2  Виділити додаткові кошти:

А) з фонду охорони праці підприємства - __________ тис. грн. на придбання спецодягу, спецвзуття й інших засобів індивідуального захисту працівників;

Б) із прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, у сумі ______ грн., на видачу лікувально-профілактичного харчування працівників (для професій, по яких це непередбачено галузевими нормами).

7.4. Працівники зобов'язані знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням, іншими засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного захисту, проходити обов'язкові медичні огляди.

7.5. Працівники зобов'язуються використовувати надані їм у користування (розпорядження) транспортні засоби, техніку й інше майно власника тільки в службових цілях.

 

8. СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ І ГАРАНТІЇ

8.1. Власник гарантує надання працівникам вільного часу для проходження медичних оглядів, одержання медичної допомоги, відвідування державних органів для рішення необхідних житло-побутових проблем працівників без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати чи інших необґрунтованих санкцій.

8.2. З метою оздоровлення працівників щорічно Власником видаються санаторно-курортні і туристичні путівки:

8.2.1. за рахунок коштів підприємства _______ % безкоштовно; _______ %

8.2.2. за повну плату _______ %; з оплатою _______ %;

8.2.3. за рахунок соціального страхування ______ % безкоштовно; _______ %

8.2.4. за повну плату; _______ % - з оплатою _______ %.

8.3. Власник зобов'язується за рахунок коштів підприємства виділяти безпроцентні позички:

8.3.1. молодим сім'ям _______ грн.,

8.3.2. на проведення весілля, поховання _________ грн.

8.4. Власник зобов'язується надавати допомогу багатодітним і малозабезпеченим сім'ям у вигляді: _________________________ (додаткової одноразової допомоги на кожну дитину - _____ грн., оплати квартири і комунальних послуг тощо).

8.5. Власник зобов'язується виділити ____ грн. за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на зменшення вартості харчування в їдальні.

8.6. Зобов'язання Сторін щодо житлово-побутового обслуговування визначені в додатку N _____ до цього Договору.

 

9. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

9.1. Власник гарантує свободу організації і діяльності профспілкової організації, ради трудового колективу, проведення в неробочий час загальних зборів трудового колективу.

9.2. Власник зобов'язаний завчасно інформувати трудовий колектив про ____________________________________________.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим Колективним договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової, матеріальної відповідальності.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Строк чинності цього колективного договору – з дня його підписання представниками Сторін до "___" _______________ 20__ р

11.2. Положення цього Колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього Колективного договору Сторонами.

11.3. Зміни і доповнення до цього Колективного договору протягом строку його дії можуть вноситися тільки при взаємній згоді Сторін.

11.4. Контроль за виконанням цього колективного договору здійснюється Сторонами безпосередньо чи уповноваженими представниками Сторін в порядку, визначеному Сторонами в ______________________________.

11.5. Сторони, що підписали даний колективний договір, щорічно, не пізніше ________________ (наприклад, 15 січня), звітують про його виконання шляхом _________________.

 

 

"___" ___________ 20__ р.    _______________________________________________

   (підпис представника Власника)

"___" __________ 20 __ р.    _______________________________________________

    (підпис керівника профспілкової організації чи іншого органа)


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 4297 | Загрузок: 408
Всего комментариев: 0
avatar