Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Примірний договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом до договору про користування електричною енергією
[ Скачать с сервера (63.5 Kb) ] 20.09.2016, 14:52


Образец бланка (форма шаблона) Примерного договора о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу к договору о пользовании электрической энергией:

Зразок бланка (форма шаблону) Примірного договору про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом до договору про користування електричною енергією:

Додаток 5
до Правил користування електричною енергією для населення

 

 

від _______ N _________
особовий рахунок N ___________

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом до договору про користування електричною енергією

від __________ N _________

N _________

 

 

_____________________________
(місце укладення)

 

_________________________
(дата)

 

_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (найменування електропостачальника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ______________________________________________________________________
                                                                                                           (назва установчого документа)
_____________________________________________________________________________________
(далі - Електропостачальник), з однієї сторони, та ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
що проживає (зареєстрований) за адресою _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                         (адреса, контактний телефон)
(далі - Споживач), з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, який є додатком до договору про користування електричною енергією за місцезнаходженням приватного домогосподарства Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства ___________________________________________
_______________________________________________________ (далі - приватне домогосподарство).

Під час виконання умов цього договору сторони зобов'язуються діяти відповідно до законодавства, Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1357 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1543), та Порядку продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 лютого 2014 р. N 170.

 

Предмет договору

1. Уклавши цей договір, Споживач бере на себе зобов'язання продавати Електропостачальнику електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: з енергії сонячного випромінювання ___________ кВт·год; з енергії вітру __________ кВт·год (у разі відсутності певної генеруючої установки у певному полі проставляється нульове значення), а Електропостачальник бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, в строки, передбачені цим договором.

Права та обов'язки сторін

2. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) має право:

перевіряти справність засобів обліку, знімати покази засобів обліку відповідно до умов цього договору;

вимагати від Споживача відшкодування збитків, завданих порушеннями, допущеними ним під час виробництва електричної енергії;

тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства електричної енергії у разі виявлення Електропостачальником (електророзподільним підприємством) пошкодження засобу обліку або його неправильної роботи, пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача.

Електропостачальник має купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством; надавати інформацію про послуги, пов'язані з купівлею електричної енергії; сплачувати Споживачу пеню (неустойку) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію; розглядати звернення та претензії Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з купівлею електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені законодавством.

3. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) зобов'язаний:

організовувати канали зв'язку та обміну даними вузла обліку Споживача з автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії електророзподільного підприємства та здійснювати обробку цих даних;

щомісяця знімати покази засобу (засобів) обліку в приватному домогосподарстві;

проводити не менш як один раз на шість місяців контрольний огляд засобу обліку;

надавати Споживачу зняті покази засобу (засобів) обліку та оформлені платіжні документи;

проводити планову повірку, ремонт і заміну засобу (засобів) обліку приватного домогосподарства в строки, встановлені нормативно-технічними документами.

4. Споживач має право на:

отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, за "зеленим" тарифом, відпущеної Електропостачальнику в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством;

відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав;

оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману Електропостачальником електричну енергію відповідно до умов та порядку оплати, визначених цим договором;

здійснення контролю за правильністю знімання Електропостачальником (електророзподільним підприємством) показів засобу (засобів) обліку та оформлення ним платіжних документів;

якісне обслуговування Електропостачальником (електророзподільним підприємством) засобу (засобів) обліку.

5. Споживач зобов'язаний:

продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад власне споживання протягом розрахункового періоду, Електропостачальнику за "зеленим" тарифом;

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього договору;

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок приватного домогосподарства, у тому числі генеруючих установок;

забезпечувати збереження засобів обліку і пломб на них у разі розміщення вузла обліку на території приватного домогосподарства;

невідкладно повідомляти Електропостачальнику (електророзподільному підприємству) про недоліки у роботі засобу обліку генеруючої установки.

Облік електричної енергії

6. Для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним домогосподарством) електричну енергію використовується засіб (засоби) обліку, характеристики якого дозволяють одночасно обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдо перетоків електричної енергії за календарний місяць. Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії Електропостачальника (електророзподільного підприємства).

Відомості про засіб (засоби) обліку електричної енергії, що використовується в розрахунках за цим договором, зазначаються у додатку до договору про користування електричною енергією від ____________ N _____________.

Умови та порядок оплати

7. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

Оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, здійснюється Електропостачальником до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.

Електропостачальник повинен перераховувати кошти для оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою приватного домогосподарства, на поточний рахунок Споживача відповідно до заяви-повідомлення, яке є додатком до цього договору.

8. На дату введення в експлуатацію генеруючої установки ____________________ "зелений" тариф за цим договором становить __________________ гривень.

У разі зміни "зеленого" тарифу розрахунки за придбаний Електропостачальником обсяг відпущеної приватним домогосподарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП "зеленого" тарифу. Зміни "зеленого" тарифу не потребують внесення відповідних змін до цього договору.

"Зелений" тариф встановлений до 1 січня 2030 року.

Після 1 січня 2030 р. Електропостачальник придбаває у Споживача електричну енергію за тарифом, встановленим відповідно до вимог законодавства.

9. Електропостачальник (електророзподільне підприємство) щомісяця знімає покази засобу обліку та не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, подає Споживачу звіт про покази засобу обліку, обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії.

Якщо засіб обліку тимчасово не працює в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії Електропостачальника (електророзподільного підприємства), контрольне знімання показів засобу обліку проводиться Електропостачальником (електророзподільним підприємством) щомісяця. Покази засобу обліку фіксуються в акті прийому-передачі товару (електричної енергії), який складається в двох примірниках та підписується Споживачем і Електропостачальником (електророзподільним підприємством). За необхідності до акта додається роздруківка з пам'яті засобу обліку про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний розрахунковий період.

У разі виявлення Електропостачальником (електророзподільним підприємством) з вини споживача пошкодження засобу обліку, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому, купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими електроустановками приватного домогосподарства, припиняється з першого дня розрахункового періоду, в якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення обліку після усунення порушень.

Якщо порушення обліку в приватному домогосподарстві сталося не з вини Споживача, розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії має здійснюватися відповідно до обсягів електричної енергії, виробленої у відповідному періоді попереднього року.

У разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої електричної енергії має здійснюватися Споживачем відповідно до обсягів, які були зафіксовані в попередньому розрахунковому періоді.

У разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, Електропостачальник зобов'язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Відповідальність сторін

10. Електропостачальник несе відповідальність за:

шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства;

прострочення оплати за придбану електричну енергію;

порушення прав Споживача.

Електропостачальник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Споживачу, якщо доведе, що шкода виникла з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.

11. Споживач несе відповідальність за:

шкоду, заподіяну Електропостачальнику або його майну, в розмірі і порядку, визначених відповідно до законодавства;

порушення прав Електропостачальника (електророзподільного підприємства), відмову в доступі до об'єкта Споживача відповідно до порядку, встановленого законодавством та Правилами користування електричною енергією;

пошкодження засобів обліку.

Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Електропостачальнику, якщо доведе, що шкода виникла з вини Електропостачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.

Строк дії угоди

12. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом дії договору про користування електричною енергією від _______________ N ________, укладеного між _________________________________________ та _________________________________________.

Порядок вирішення спорів

13. Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.

Місцезнаходження сторін

Електропостачальник:

Споживач:

____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Тел.: ________________________________

Тел.: ________________________________

____________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

____________________________________
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

___ ____________ 20__ року

___ ____________ 20__ року".


Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: advokat
Просмотров: 804 | Загрузок: 82
Всего комментариев: 0
avatar