Главная » Файлы » Образцы договоров / Зразки договорів

Типовий державний контракт на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної/технологічної) роботи за державним оборонним замовлення
[ Скачать с сервера (87.5 Kb) ] 25.09.2016, 19:06


Образец бланка (форма шаблона) Типового государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской (научно-исследовательской / технологической) работы по государственному оборонному заказу:

Зразок бланка (форма шаблону) Типового державного контракту на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної/технологічної) роботи за державним оборонним замовленням:

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 2011 р. N 464 

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ
на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням

N _____________________
___ ____________ 20__ р.

_____________________
          (місце укладення) 

______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування юридичної особи - державного замовника)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _______________________________________________________ (далі - замовник),
                                                                                    (найменування документа)
з однієї сторони, і ______________________________________________________________________
                                                                        (найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи)
в особі _______________________________________________________________________________,
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи)
що діє на підставі _____________________________________________________ (далі - виконавець),
                                                                                    (найменування документа)
з іншої сторони (далі - сторони), уклали Контракт про таке. 

 

Предмет Контракту

1. Виконавець зобов'язується за завданням замовника виконати з дотриманням законодавства дослідно-конструкторську (науково-дослідну, технологічну) роботу за державним оборонним замовленням (далі - робота) ______________________________________________________________
                                                                                                               (найменування і шифр роботи)
та передати замовникові науково-технічну продукцію (науково-прикладний результат) - науковий звіт або ескізний проект та/або конструкторську і технологічну документацію, дослідні зразки або партії продукції тощо), отриману за результатами виконання роботи в цілому або на кожному етапі (далі - науково-технічна продукція), вчинити інші дії, передбачені цим Контрактом, а замовник - прийняти виконану роботу та оплатити її.

2. Підставою для укладення Контракту є основні показники державного оборонного замовлення на 20__ рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N_____.

3. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-технічної продукції, встановлені у тактико-технічному (технічному) завданні на виконання роботи або технічних умовах, що є невід'ємною частиною Контракту.

4. Якість науково-технічної продукції повинна відповідати вимогам, установленим у тактико-технічному (технічному) завданні на виконання роботи або технічних умовах.

5. Обсяг роботи і календарний план виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи за державним оборонним замовленням згідно з додатком (далі - календарний план) на кожний наступний бюджетний період уточнюються після затвердження основних показників державного оборонного замовлення на даний період (у разі коли строк Контракту більший за бюджетний період).

6. Виконання роботи здійснюється відповідно до вимог: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________.
                                                      (номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації) 

 

Вартість роботи, порядок та умови проведення розрахунків

7. Вартість роботи визначається з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів за результатами конкурсного відбору виконавця державного оборонного замовлення (протокол комітету з конкурсних торгів від ___ ____________ 20__ р. N _______), яка становить _________ (_______________________) гривень
                                                                                                                        (словами)
(без урахування податку на додану вартість згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України);

або погодженої сторонами під час проведення переговорів щодо укладення Контракту та зафіксованої у протоколі погодження орієнтовної ціни виконання роботи, яка становить ___________ (________________________________________________) гривень
                                                       (словами) 

(без урахування податку на додану вартість згідно з підпунктом 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України).

8. Вартість роботи на момент укладення Контракту становить:
__________ (__________________________________________________) гривень - у разі визначення
                                                                                        (словами)
з урахуванням акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів (без урахування податку на додану вартість);

або ________________ (_______________________________________________________) гривень - у
                                                                                                                (словами) 

разі погодженої сторонами орієнтовної ціни виконання роботи (без урахування податку на додану вартість).

9. У разі визначення вартості роботи з урахуванням:

акцептованої цінової пропозиції конкурсних торгів - оплата роботи здійснюється за ціною, встановленою такою пропозицією;

погодженої сторонами орієнтовної ціни - оплата роботи здійснюється за договірною ціною, що відповідає фактичним витратам, здійсненим виконавцем за даними бухгалтерського обліку.

Оплата роботи у цілому або на кожному її етапі за орієнтовною ціною не здійснюється.

10. Під час проведення розрахунків сторони керуються банківськими документами. У разі потреби виконавець надсилає замовникові рахунок на оплату роботи (далі - рахунок).

11. Розрахунки проводяться шляхом здійснення замовником:

оплати всієї виконаної роботи;

або оплати за етапами __________________________________________________________________;
                                                                                        (зазначаються умови і порядок здійснення оплати) 

або попередньої оплати на строк _____________________________________ та у розмірі __________
(_________________________________________) гривень.
                                                        (словами) 

Виконавець протягом ______________________ з дня надходження коштів як попередньої оплати
                                                                           (період)
звітує перед замовником про їх використання шляхом:
______________________________________________________________________________________.
                                              (визначається порядок звітування про цільове використання коштів) 

12. До рахунка додаються акт приймання-передачі науково-технічної продукції (далі - акт приймання-передачі), а також
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування документів, що додаються)
______________________________________________________________________________________. 

 

Порядок приймання і передачі науково-технічної продукції

13. Передача виконавцем та приймання замовником науково-технічної продукції оформляється актом приймання-передачі.

14. Контроль за якістю виконаної роботи та приймання науково-технічної продукції здійснює замовник або представництво замовника
______________________________________________________________________________________
                                                                       (найменування представництва замовника)
у порядку, передбаченому Положенням про представництва державних замовників з оборонного замовлення на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 81, ст. 2737), та згідно з умовами цього Контракту.

15. Перелік науково-технічної продукції, що підлягає прийманню і передачі, та порядок проведення випробувань дослідного зразка або партії продукції за оборонним замовленням (далі - дослідний зразок) визначаються в _________________________________________________________________.
                                                                                                     (найменування документа) 

16. Здавання виконавцем та приймання замовником науково-технічної продукції здійснюється у порядку, визначеному __________________________________________________________________,
                                                                         (номери та індекси стандартів, технічних умов або іншої документації)
або шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі.

До проекту акта приймання-передачі виконавець після закінчення (виконання) роботи в цілому або на окремому її етапі додає такі документи:

супровідний лист;

комплект наукової та технічної документації (науковий звіт чи ескізний проект та/або конструкторська і технологічна документація), розробленої відповідно до тактико-технічного (технічного) завдання, технічних умов, календарного плану, в ____ примірниках та проміжний або заключний звіт;

протокол засідання науково-технічної ради виконавця разом з висновком щодо відповідності науково-технічної продукції технічному завданню (технічним умовам);

протокол засідання комісії, яка проводить приймальні випробування дослідного зразка (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи);

копії:

- платіжних доручень, рахунків і накладних на придбані (отримані) товари, матеріали, спеціальне обладнання тощо (у разі потреби);

- договорів, калькуляцій кошторисної вартості та актів приймання-передачі науково-технічної продукції у співвиконавців (у разі потреби);

інші документи за домовленістю сторін.

17. Датою виконання роботи в цілому або на окремому її етапі є дата підписання замовником акта приймання-передачі.

18. У разі відмови від підписання акта приймання-передачі замовник складає протягом ___ днів з моменту отримання його проекту мотивований протокол розбіжностей.

19. У разі виявлення можливості отримання негативного результату роботи сторони зобов'язані протягом _____ днів з дати повідомлення про це замовнику розглянути питання стосовно доцільності продовження роботи та визначити її напрями.

20. Після приймання-передачі науково-технічної продукції виконавець проводить за участю замовника інвентаризацію матеріальних цінностей, які залишилися, зокрема у співвиконавців, та складає акт інвентаризації матеріальних цінностей. Рішення щодо подальшого використання матеріальних цінностей приймає замовник.

21. Дослідний зразок приймається замовником, упаковується виконавцем, опломбовується виконавцем і замовником та разом з технічною документацією передається виконавцеві для зберігання під розпис (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи із створення зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки).

22. Виконавець і замовник перевіряють цілісність тари, пакування, пломб або стан дослідного зразка, що не підлягає упаковуванню, та складають відповідний акт. 

 

Строк виконання роботи

23. Строк виконання роботи в цілому та на кожному етапі визначається в календарному плані або в єдиному наскрізному плані в разі виконання дослідно-конструкторської роботи із створення дослідного зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки.

24. Строк розроблення виконавцем єдиного наскрізного плану створення дослідного зразка озброєння чи військової або спеціальної техніки становить __________________.

25. Строк виконання роботи може змінюватися за домовленістю сторін, що оформляється шляхом внесення відповідних змін до Контракту. 

 

Права та обов'язки сторін

26. Замовник має право:

1) зменшувати обсяг роботи, зазначений у календарному плані, залежно від реального фінансування видатків, пов'язаних з виконанням оборонного замовлення. У такому разі замовник і виконавець вносять відповідні зміни до Контракту;

2) перевіряти згідно з первинними документами бухгалтерського обліку фактичні витрати виконавця, а також використання отриманих виконавцем коштів за цільовим призначенням, у разі проведення розрахунків шляхом здійснення попередньої оплати;

3) повернути рахунок виконавцеві без здійснення оплати в разі _______________________________
_____________________________________________________________________________________;
                                                                                             (зазначаються підстави) 

4) здійснювати контроль за укладенням виконавцем із співвиконавцями договорів на виконання складових частин роботи;

5) інші права, визначені законом.

27. Замовник зобов'язаний:

1) здійснювати контроль і супроводження виконання роботи;

2) прийняти закінчену роботу в цілому або на окремому її етапі у разі її відповідності вимогам, установленим цим Контрактом;

3) здійснити оплату прийнятої роботи згідно з умовами Контракту;

4) протягом ___ днів з дня отримання запита від виконавця повідомити йому склад комісії, яка проводитиме приймальні випробування дослідного зразка (у разі виконання дослідно-конструкторської роботи);

5) протягом ___ днів з дня отримання акта приймання-передачі надіслати підписаний ним акт виконавцеві або обґрунтовану відмову від приймання науково-технічної продукції;

6) приймати рішення щодо подальшого використання матеріальних цінностей, що залишились після виконання роботи на зберіганні у виконавця;

7) здійснювати авторське супроводження науково-технічної продукції та забезпечувати охорону прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності;

8) інші зобов'язання, визначені законом.

28. Виконавець має право:

1) залучати до виконання роботи співвиконавців за письмовою згодою замовника;

2) достроково виконати за письмовою згодою замовника роботу в цілому або на окремому її етапі. Оплата у цьому разі здійснюється у погоджений сторонами строк;

3) інші права, визначені законом.

29. Виконавець зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог законодавства щодо зберігання державної таємниці, а також протидії іноземним технічним розвідкам;

2) провести перевірку щодо патентної чистоти об'єктів права інтелектуальної власності, що використовуються під час виконання роботи, та повідомити про результати замовника;

3) використовувати кошти, отримані як попередня оплата, за цільовим призначенням;

4) у разі істотної зміни обставин, що унеможливлюють подальше виконання роботи, або виявлення можливості отримання негативного результату тимчасово зупинити виконання роботи та письмово повідомити про це замовника протягом ___ днів з моменту їх виявлення;

5) запатентувати об'єкти права інтелектуальної власності, створені під час виконання роботи;

6) повідомити у письмовій формі замовнику про готовність передати йому науково-технічну продукцію;

7) передати дослідний зразок замовнику не пізніше ніж протягом ___ днів до встановленого Контрактом строку;

8) у разі потреби оформляти за погодженням із замовником патент, сертифікат або інші документи, що мають юридичну силу, для захисту об'єктів авторського права, створених у ході виконання роботи;

9) здійснювати авторське супроводження науково-технічної продукції;

10) забезпечувати на безоплатній основі зберігання матеріальних цінностей, що залишились після виконання роботи, до отримання рішення щодо їх подальшого використання;

11) у разі створення об'єкта права інтелектуальної власності та після підписання сторонами акта приймання-передачі укласти договір із замовником щодо передачі йому майнових прав на цей об'єкт;

12) інші зобов'язання, визначені законом. 

 

Право інтелектуальної власності

30. Об'єктом права інтелектуальної власності за Контрактом є створена відповідно до вимог і умов Контракту науково-технічна продукція, яка підлягає патентуванню, у вигляді:
______________________________________________________________________________________.
                                                                           (назва науково-технічної продукції) 

31. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі виконання Контракту, належить творцеві цього об'єкта.

32. Майнові права інтелектуальної власності на науково-технічну продукцію, зазначену у пункті 30 цього Контракту, право на її використання, розпорядження та на дозвіл або заборону використання іншими особами в установленому порядку передаються виконавцем замовникові.

33. Виконавець може використовувати науково-технічну продукцію для своїх потреб з дозволу замовника на договірній основі.

34. Виконавець не має права:

передавати створену науково-технічну продукцію іншим особам;

публікувати без дозволу замовника науково-технічні результати, одержані під час виконання роботи.

35. Сторони зобов'язуються забезпечувати згідно із законодавством охорону прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності.

36. Винагорода творцеві об'єкта права інтелектуальної власності сплачується виконавцем згідно із законодавством.

37. Виконавець може використовувати під час виконання Контракту об'єкти права інтелектуальної власності, що належать йому або третій стороні, за погодженням із замовником.

38. За претензіями і позовами третьої сторони щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності, права на які належать третій стороні, відповідальність несе виконавець. 

 

Відповідальність сторін

39. Сторони у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Контрактом несуть відповідальність відповідно до закону та цього Контракту.

40. Види порушень та санкції за них: ______________________________________________________
                                                                                                         (зазначаються види порушень та санкції за них)
______________________________________________________________________________________.
41. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Контрактом у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Контракту та виникли незалежно від волі сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, диверсії, війна, інша небезпечна подія).

42. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Контрактом унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом _______ днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу сторону в письмовій формі.

43. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                                                             (найменування органу, уповноваженого видавати довідки) 

 

Припинення (розірвання) Контракту

44. Умовами припинення (розірвання) Контракту є:

взаємна домовленість сторін;

продовження строку дії обставин непереборної сили більш як ___ днів;

закінчення строку Контракту;

зміна або скасування державного оборонного замовлення, на виконання якого укладено Контракт;

рішення суду;

інші визначені законодавством умови. 

 

Порядок вирішення спорів (розбіжностей)

45. Спори (розбіжності), що виникають між сторонами, вирішуються ними шляхом проведення переговорів, консультацій, обміну листами.

46. У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства. 

 

Конфіденційність Контракту та забезпечення державної таємниці

47. Замовник, отримавши від виконавця у процесі виконання роботи відомості, документи, креслення, начерки, ескізи та інші матеріали у будь-якій формі, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди виконавця третім особам.

48. Виконавець, отримавши від замовника у процесі укладення Контракту, відомості про плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного оборонного замовлення, не має права передавати їх або розголошувати без дозволу замовника третім особам.

49. Сторони здійснюють заходи з виконання державного оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, з додержанням законодавства про державну таємницю. 

 

Строк Контракту

50. Контракт набирає чинності з моменту його підписання і діє:
до ___ _________ 20__ року;

або до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань.

51. Після укладення Контракту всі попередні домовленості сторін (досягнуті під час переговорів, консультацій та обміну листами), які стосуються змісту цього Контракту, вважаються недійсними у частині, що суперечить його положенням.

52. Зміни до Контракту можуть бути внесені за взаємною згодою сторін шляхом оформлення додаткової угоди до Контракту. Питання щодо внесення змін до Контракту може вирішуватися сторонами не пізніше ніж за __________________________ до закінчення його строку.
                                                                                     (період) 

53. Додаткові угоди до контракту укладаються у письмовій формі та підписуються сторонами або уповноваженими на те їх представниками і є його невід'ємними частинами.

54. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Контракту і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством.

55. За результатами виконання зобов'язань за Контрактом сторони проводять інвентаризацію, остаточні розрахунки і складають акт за формою згідно з додатком 2 до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 464, що засвідчує факт виконання Контракту і відсутність взаємних претензій, або Контракт припиняється за наявності інших умов згідно з пунктом 44 Контракту.

56. Усі створені або придбані за Контрактом і оплачені замовником матеріальні цінності та майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності переходять у власність держави, право на використання та розпорядження якими відповідно до законодавства належить замовникові.

57. Контракт складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

 

Інші умови (заповнюється у разі потреби)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Реквізити сторін

Замовник

_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс ________________________________ 

Виконавець

__________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові посадової особи) _________________________________________,
паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий)
_________________________________________
(найменування юридичної особи, що діє на підставі
установчого документа (назва, ким і коли затверджений)
_________________________________________
(відомості про державну реєстрацію та
банківські реквізити)

Місцезнаходження юридичної особи:
_________________________________________
(індекс, область, район, місто, вулиця,
_________________________________________
номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний код _____________________

Телефон _________________________________
Телефакс ________________________________ 

 

58. Про зміну своїх реквізитів сторони повідомляють одна одну в письмовій формі не пізніше ніж протягом ______ днів.

59. Невід'ємною частиною Контракту є:

1) тактико-технічне (технічне) завдання, технічні умови на ___ арк.;

2) календарний план на ___ арк.;

3) протокол погодження договірної (орієнтовної) ціни на виконання роботи на ___ арк.;

4) інші документи за домовленістю сторін. 

 

Підписи сторін

Замовник 

Виконавець 

_________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

_________
(підпис) 

____________________________
(ініціали та прізвище) 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

М. П.

___ ____________ 20__ р. 

       

Нравится? Лайкни!


Категория: Образцы договоров / Зразки договорів | Добавил: yurist-online
Просмотров: 581 | Загрузок: 60
Всего комментариев: 0
avatar