Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт готовності об'єкта до експлуатації (Акт готовности объекта к эксплуатации)
15.02.2017, 22:02


Зразок бланку (форма шаблону) Акту готовності об'єкта до експлуатації:

Образец бланка (форма шаблона) Акта готовности объекта к эксплуатации:

Додаток 9
до Порядку

 

 

 

АКТ
готовності об'єкта до експлуатації

м. _______________

___ ______________20__ р.

_____________________________________________________________________________________
(найменування закінченого будівництвом об'єкта згідно з проектом, характер будівництва,
_____________________________________________________________________________________
категорія складності, місцезнаходження об'єкта)
_____________________________________________________________________________________
(код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

1. Будівництво здійснено генеральним підрядником (підрядником - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________________________________________________
місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними
_____________________________________________________________________________________
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________________________________________________,
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової
_____________________________________________________________________________________
служби і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(види робіт)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(найменування субпідрядника)
_____________________________________________________________________________________,
які виконали __________________________________________________________________________
(види виконаних робіт)
_____________________________________________________________________________________.

2. Проектна документація на будівництво розроблена генеральним проектувальником

_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
_____________________________________________________________________________________
картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
який виконав _________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________,
та субпідрядниками ____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,
_____________________________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через
_____________________________________________________________________________________
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
_____________________________________________________________________________________
платника податків та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби
_____________________________________________________________________________________
і мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________,
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер)
які виконали __________________________________________________________________________
(назва частин або розділів документації)
_____________________________________________________________________________________.

3. Проектна документація затверджена ____________________________________________________
                                                                                                                         (назва, дата, номер документа
_____________________________________________________________________________________
                                про затвердження проектної документації, результати експертизи проектної документації
_____________________________________________________________________________________
                                        найменування експертної організації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
_____________________________________________________________________________________.
                          прізвище, ім'я та по батькові головного експерта, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

4. Дозвіл на виконання будівельних робіт виданий _________________________________________
                                                                                                                                                (найменування органу,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  який видав дозвіл)
___ ____________ 20__ р. N _________.

Інформація про рішення суду про визнання права власності (зазначається у випадку прийняття в експлуатацію самочинно збудованого об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду) 
_____________________________________________________________________________________
                                                         (судове рішення, дата ухвалення рішення, номер судової справи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                              дата набрання судовим рішенням законної сили, назва суду)

5. Будівельні роботи виконано у строк:

початок робіт _________________;
                                           (місяць, рік)

закінчення робіт _______________.
                                               (місяць, рік)

6. Об'єкт (для всіх, крім житлових будинків) має такі основні показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється на всіх об'єктах в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

 

Основні показники об'єкта

Одиниця виміру

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

загальні

у тому числі пускового комплексу або черги

           
 

Випуск продукції (надання послуг), яка передбачена проектом будівництва в обсязі, що відповідає нормам освоєння проектних потужностей, у початковий період _____________________________.
                                                                                                                                 (початок випуску продукції із зазначенням обсягу)

Житловий будинок має такі показники:

 

Показники

Одиниця виміру

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

Загальна площа квартир

 

 

 

Кількість поверхів

 

 

 

Загальний будівельний об'єм,

 

 

 

у тому числі підземні частини

 

 

 

Площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень

 

 

 

 

Тип квартири

За проектом

За результатами технічної інвентаризації

кількість квартир

площа квартир,
кв. метрів

кількість квартир

площа квартир,
кв. метрів

загальна

житлова

загальна

житлова

Однокімнатна

 

 

 

 

 

 

Двокімнатна

 

 

 

 

 

 

Трикімнатна

 

 

 

 

 

 

Чотирикімнатна

 

 

 

 

 

 

П'ятикімнатна

 

 

 

 

 

 

Шестикімнатна

 

 

 

 

 

 

Семикімнатна

 

 

 

 

 

 

Восьмикімнатна і більше

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

7. На об'єкті виконано згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами всі роботи, передбачені проектною документацією, у тому числі щодо доступності для маломобільних груп населення. Обладнання встановлено згідно з актами про його прийняття після випробування у визначеному порядку.

8. Заходи з охорони праці, створення безпечних умов для роботи виробничого персоналу і перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища і антисейсмічні заходи, передбачені проектом будівництва, проведено у повному обсязі.

9. Роботи з оздоблення фасаду, благоустрою території, строки виконання яких перенесені через несприятливі погодні умови і які будуть виконані:

 

Перелік робіт

Строки виконання

Організація-
виконавець

Керівник організації-виконавця

прізвище, ім'я, по батькові керівника

підпис керівника

 

10. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією на будівництво становить _______ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

11. Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію, ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар ________ тис. гривень.

12. Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договору, укладеного _________________________________________ з ___________________________________________
                            (дата укладення договору)                                              (найменування органу місцевого самоврядування)
_____________________________________________________________________________________,
сплачено в повному обсязі ______________________________________________________________
                                                                                           (документи, що підтверджують сплату пайової участі)
_____________________________________________________________________________________
                                                         (для замовників, які до сплати пайової участі не залучаються,
____________________________________________________________________________________. 
                                                                             зазначається підстава для звільнення)

13. Інформація про документ, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою _____________________________________________________________________________________
                                                                                     (дата, серія, номер документа,
_____________________________________________________________________________________
                                           що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________. 
                                                                   та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТ ГОТОВИМ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

Замовник

М. П.

_______________
(найменування посади)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний проектувальник

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Генеральний підрядник (підрядник)

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Субпідрядник

М. П.

_______________
(найменування посади)

_________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відповідальна особа
проектувальника - головний
архітектор (інженер) проекту

М. П.

 
 
_______________
(найменування посади)

 
 
_________
(підпис)

 
 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Страховик (якщо об'єкт застрахований)

М. П.

 
_______________
(найменування посади)

 
_________
(підпис)

 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Представник профспілкової
організації (за рішенням
замовника для об'єктів
виробничого призначення)

М. П.

 
 
 
_______________
(найменування посади)

 
 
 
_________
(підпис)

 
 
 
____________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

 

Примітка.

Підписи засвідчуються печаткою (за наявності).

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 880)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1280 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar