Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт оцінки пакета акцій (Акт оценки пакета акций)
30.01.2017, 18:08


Зразок бланку (форма шаблону) Акту оцінки пакета акцій :

Образец бланка (форма шаблона) Акта оценки пакета акций: 

Додаток 1
до Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу
(пункт 3 розділу I)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ____________________________

 

АКТ
оцінки пакета акцій

________________________________________________________________________________________
(повне найменування акціонерного товариства)

 

 

Місцезнаходження: ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код за ЄДРПОУ)

 

 

 

.

 

 

 

(код КВЕД)

 

 

(далі - Акціонерне товариство)

На підставі ____________________________________________________________________________,
                                                                              (дата, N та заголовок наказу органу приватизації, на виконання якого проводиться стандартизована оцінка)
відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року N 1891 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року N 1033), Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для конкурентного продажу, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 23 січня 2004 року N 105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2004 року за N 135/8734 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 23 березня 2016 року N 577) (далі - Порядок), провів стандартизовану оцінку пакета акцій Акціонерного товариства у кількості __________ штук розміром __________ відсотків статутного капіталу (далі - Пакет акцій), який пропонується для продажу на аукціоні на фондовій біржі.

За результатами такої оцінки станом на _____________ величина оціночної вартості Пакета акцій становить ________________________ тис. грн,
                                                                                              (дата оцінки)
оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій становить _______________ грн.

 

Розділ 1. Загальні відомості

Статутний капітал Акціонерного товариства, тис. грн

 

Загальна кількість випущених акцій, шт.

 

Номінальна вартість однієї простої іменної акції, грн

 

Номінальна вартість Пакета акцій, тис. грн

 

Розмір Пакета акцій, відсотків

 

Кількість акцій в Пакеті акцій, шт.

 

 

Розділ 2. Майновий підхід

Таблиця 2.1. Розрахунок сукупної вартості активів Акціонерного товариства

Номер рядка

Активи

Періоди проведення останньої переоцінки (введення в експлуатацію, якщо переоцінки не було)

Всього залишкова вартість, тис. грн

до 01 січня 2003 року

від 01 січня 2003 року до 01 січня 2007 року

від 01 січня 2007 року до 01 січня 20__ * року

від 01 січня 20__* року до дати оцінки

первісна (переоцінена) вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

первісна (переоцінена) вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

первісна (переоцінена) вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

первісна (переоцінена) вартість, тис. грн

залишкова вартість, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Нерухоме майно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Індекси зміни вартості будівельних робіт (І) (лист Мінрегіону від _______________  N____)

 

 

 

 

х

1.2

Переоцінена вартість нерухомого майна з урахуванням індексів (І)

 

 

 

 

 

2

Підсумок активу балансу

х

 

3

Сукупна вартість активів Акціонерного товариства, у тому числі переоцінена вартість нерухомого майна (рядок 2 - рядок 1 графи 11 + рядок 1.2 графи 11)

х

 

 

Таблиця 2.2. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням майнового підходу

Номер рядка

Показники

Одиниці виміру

Значення

1

Сукупна вартість активів Акціонерного товариства, у тому числі переоцінена вартість нерухомого майна

тис. грн

 

2

Сукупна балансова вартість довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень, а також зобов'язань, пов'язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

тис. грн

 

3

Кількість акцій в Пакеті акцій

шт.

 

4

Загальна кількість випущених акцій

шт.

 

5

Коефіцієнт властивостей Пакета акцій (додаток 3 до Порядку)

 

 

6

Оціночна вартість Пакета акцій (рядок 1 - рядок 2) х (рядок 3 / рядок 4) х рядок 5

тис. грн

 

7

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій

грн

 

 

Розділ 3. Дохідний підхід

Таблиця 3.1. Розрахунок грошового потоку Акціонерного товариства

Номер рядка

Показники

Одиниця виміру

Перший попередній повний календарний рік до дати оцінки
20__ р.

Другий попередній повний календарний рік до дати оцінки
20__ р.

Останній звітний період року, в якому встановлена дата оцінки
_______________ 20__ р.
(остання звітна дата)

1

2

3

4

5

6

1

Фінансовий результат від операційної діяльності

тис. грн

 

 

 

2

Фінансовий результат від фінансової діяльності

тис. грн

 

 

 

3

Усього фінансовий результат від діяльності до оподаткування

тис. грн

 

 

 

4

Податок на прибуток

тис. грн

 

 

 

5

Усього фінансовий результат від діяльності після оподаткування

тис. грн

 

 

 

6

Амортизація

тис. грн

 

 

 

7

Грошовий потік за попередній повний календарний рік
(графа 4 рядка 5 + графа 4 рядка 6)

тис. грн

 

 

х

8

Усереднений грошовий потік за два попередні повні календарні роки до дати оцінки
((графа 4 рядка 7 + графа 5 рядка 7) / 2)

тис. грн

 

х

9

Прогнозований грошовий потік за рік, в якому проводиться оцінка
((графа 6 рядка 5 + графа 6 рядка 6) / порядковий номер кварталів х 4)

тис. грн

х

х

 

10

Грошовий потік для розрахунку оціночної вартості Пакета акцій (ГП р)

тис. грн

 

 

Таблиця 3.2. Розрахунок ставки капіталізації

Номер рядка

Складові ставки капіталізації

Розмір премії за ризик, %

1

Умовно безризикова складова

 

2

Премія за галузевий ризик (за першими двома цифрами коду КВЕД)

 

3

Премія за ризик фінансового стану (залежно від величини сумарного бала)

 

3.1

Фінансовий показник

Нормативне значення фінансового показника

20__ р.

20__ р.

___________ 20__ р.
(остання звітна дата)

Сумарний бал
(за кількістю випадків невідповідності нормативному значенню фінансового показника)

 
 
х

Коефіцієнт покриття

> 1

 

 

 

 

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

> 0,5

 

 

 

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

> 0,1

 

 

 

4

Премія за додатковий ризик інвестування в Акціонерне товариство

 

4.1

Залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів, тис. грн

 

х

4.2

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у річному обчисленні, тис. грн

 

х

4.3

Галузевий показник фондоємності

 

х

4.4

Порівняльний коефіцієнт фондоємності (Р і)

 

х

5

Премія за ризик розміру Акціонерного товариства
(залежно від розміру порівняльного коефіцієнта)

 

5.1

Сукупна балансова вартість активів Акціонерного товариства, тис. грн

 

х

5.2

Середньогалузевий показник сукупної балансової вартості активів підприємства, тис. грн

 

5.3

Порівняльний коефіцієнт (рядок 5.1 цієї таблиці / рядок 5.2 цієї таблиці)

 

6

Премія за ризик прогнозування грошового потоку (сумарний бал рядка 6.1 цієї таблиці)

 

6.1

Фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування

20__ р.

20__ р.

_______________ 20__ р.
(остання звітна дата)

х

 

 

 

7

Премія за ризик, що враховує рівень зносу основних засобів, нематеріальних активів

 

7.1

Знос основних засобів, нематеріальних активів Акціонерного товариства (відповідно до балансу товариства на останню звітну дату), тис. грн

 

 
х

7.2.

Первісна вартість основних засобів, нематеріальних активів Акціонерного товариства (відповідно до балансу товариства на останню звітну дату), тис. грн

 

7.3

Коефіцієнт зносу основних засобів, нематеріальних активів Акціонерного товариства
(рядок 7.1 цієї таблиці / рядок 7.2 цієї таблиці)

 

7.4

Середньогалузевий коефіцієнт зносу основних засобів, нематеріальних активів підприємства

 

7.5

Порівняльний коефіцієнт (рядок 7.4 цієї таблиці / рядок 7.3 цієї таблиці)

 

8

Ставка капіталізації (С к), %
(рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6 + рядок 7 цієї таблиці)

 

9

Коефіцієнт капіталізації (К к) (рядок 8 цієї таблиці / 100)

 

 

Таблиця 3.3. Розрахунок оціночної вартості Пакета акцій із застосуванням дохідного підходу

Номер рядка

Показники

Одиниця виміру

Значення

1

Кількість акцій в Пакеті акцій

шт.

 

2

Загальна кількість випущених акцій

шт.

 

3

Коефіцієнт властивостей Пакета акцій (додаток 3 до Порядку)

 

 

4

Оціночна вартість Пакета акцій ((рядок 10 таблиці 3.1 / рядок 9 таблиці 3.2) х (рядок 1 цієї таблиці / рядок 2 цієї таблиці) х рядок 3 цієї таблиці)

тис. грн

 

5

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій
(рядок 4 цієї таблиці / рядок 1 цієї таблиці)

грн

 

 

Розділ 4. Порівняльний підхід. Метод ринкових мультиплікаторів

Таблиця 4.1. Інформація про продаж пакетів акцій подібних акціонерних товариств та Акціонерного товариства за конкурсом

N
з/п

Найменування акціонерного товариства

Код основного виду економічної діяльності КВЕД

Ціна продажу пакета акцій, тис. грн

Кількість акцій в пакеті акцій, що підлягав продажу, шт.

Реквізити договору купівлі-продажу пакета акцій

Загальна кількість випущених акцій, шт.

Коефіцієнт властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу (додаток 8 до Порядку)

Скоригована ціна стовідсоткового пакета акцій, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.2. Інформація про продаж пакетів акцій подібних акціонерних товариств на аукціонах на фондових біржах

N
з/п

Найменування акціонерного товариства

Код основного виду економічної діяльності КВЕД

Середньозважена ціна продажу однієї акції, грн

Загальна кількість випущених акцій, шт.

Коефіцієнт властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу (додаток 8 до Порядку)

Скоригована ціна стовідсоткового пакета акцій, тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3. Характеристики подібних акціонерних товариств та Акціонерного товариства, пакети акцій яких продані на конкурсах, на аукціонах на фондових біржах

Номер рядка

Показники

Подібні акціонерні товариства або Акціонерне товариство

Акціонерне товариство

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1

Фінансово-економічні показники:

х

х

х

х

х

1.1

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П n1)

 

 

 

 

 

1.2

EBITDA (П n2)

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.4. Ринкові мультиплікатори

Ринковий мультиплікатор

Формула

Подібні акціонерні товариства або Акціонерне товариство

 

 

 

 

M n1

Ціна / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (П n1)

 

 

 

 

M n2

Ціна / EBITDA (П n2)

 

 

 

 

 

Таблиця 4.5. Значення вартості стовідсоткового пакета акцій Акціонерного товариства

Номер рядка

Показник

Найменування подібних акціонерних товариств або Акціонерного товариства

 

 

 

 

1

Скоригована ціна стовідсоткового пакета акцій Акціонерного товариства, тис. грн

 

1.1

1 х М n1)

 

 

 

 

1.2

2 х М n2)

 

 

 

 

 

Таблиця 4.6. Оціночна вартість Пакета акцій та однієї акції Акціонерного товариства із застосуванням методу ринкових мультиплікаторів

Номер рядка

Показник

Одиниця виміру

Значення

1

Узагальнене значення вартості стовідсоткового пакета акцій Акціонерного товариства

тис. грн

 

2

Кількість акцій в Пакеті акцій

шт.

 

3

Загальна кількість випущених акцій Акціонерного товариства

шт.

 

4

Коефіцієнт властивостей Пакета акцій (додаток 3 до Порядку)

-

 

5

Оціночна вартість Пакета акцій

тис. грн

 

6

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій

грн

 

 

Розділ 5. Порівняльний підхід. Метод середньозваженої вартості

(грн)

Таблиця 5.1. Розрахунок середньозваженої вартості однієї акції Акціонерного товариства за результатами аукціонів на фондових біржах

Номер рядка

Дата торговельного дня, протягом якого відбувались аукціони з акціями Акціонерного товариства

Середньозважена за торговельний день ціна однієї акції Акціонерного товариства на таких фондових біржах

(найменування фондової біржі)

(найменування фондової біржі)

1

2

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Середньозважена ціна однієї акції Акціонерного товариства за результатами торгів, що відбулися протягом шести місяців до дати оцінки
(S значень рядків 1 граф 3, 4 цієї таблиці / загальна кількість торговельних днів, протягом яких відбувались торги на фондових біржах)

 

3

Коефіцієнт властивостей пакета акцій для застосування порівняльного підходу
(додаток 8 до Порядку)

 

4

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій
(рядок 2 цієї таблиці х рядок 3 цієї таблиці)

 

 

Розділ 6. Порівняльний підхід. Розрахунок оціночної вартості однієї акції Акціонерного товариства

Номер рядка

Показник

Метод ринкових мультиплікаторів

Метод середньозваженої вартості

1

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій, грн

0,3

0,7

2

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій із застосуванням порівняльного підходу, грн

 

 

Розділ 7. Узгодження результатів розрахунку

Номер рядка

Показники

Одиниця виміру

Методичні підходи

 

 

 

майновий

дохідний

порівняльний

1

2

3

4

5

6

1

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій

грн

 

 

 

2

Питома вага методичного підходу (додаток 9 до Порядку)

-

 

 

 

3

Узгоджене значення оціночної вартості однієї акції в Пакеті акцій

грн

 

4

Середньозважена ціна продажу однієї акції Акціонерного товариства на аукціонах на фондових ринках

грн

 

5

Початкова ціна однієї акції в Пакеті акцій, встановлена для продажу на аукціонах на фондових ринках, що не відбулись внаслідок відсутності попиту

грн

 

6

Кількість акцій в Пакеті акцій

шт.

 

7

Оціночна вартість однієї акції в Пакеті акцій

грн

 

8

Оціночна вартість Пакета акцій

тис. грн

 

 

Акт оцінки склав оцінювач

 

 

 

 

___________________________
(посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р.

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 959 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar