Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт приймання (акт приёмки)
20.02.2017, 16:54


Зразок бланку (форма шаблону) Акту приймання:

Образец бланка (форма шаблона) акта приёмки:

Додаток 30
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 5 розділу III)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
                                 (посада, військове звання,
_________________________________________
                                 підпис, прізвище, ініціали)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ ПРИЙМАННЯ N ___

________________________________________________________________
(найменування техніки, іншого майна)
________________________________________________________________
(місце складання акта)

 

Дата початку приймання ______________________

Дата закінчення приймання ___________________

 

 

Ознака інфор-
мації

Реєстра-
ційний номер

Номер аркуша

Код доку-
мента

Номер доку-
мента

Дата доку-
мента

Підстава (мета) операції

Служба

Вантажо-
відправник і його адреса

Вантажо-
одержувач і його адреса

Вид транс-
порту

Номер транс-
порту

Дата

відправ-
лення

надход-
ження

000

001

002

003

005

032

045

046

052

053

064

014

038

039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час ознайомлення з документами, огляду (перевірки) встановлено:

1. Кількість і якісний стан під час фактичного приймання

N з/п

Наймену-
вання майна (індекс, N крес-
лення)

Код номенк-
латури

Одиниця виміру

Наявність за документами

Фактична наявність

Завод-
ський номер

Номер партії

Дата випуску

Не вистачає

Надлишок

Примітка

кате-
горія

ціна за оди-
ницю

кіль-
кість

сума

кате-
горія

кількість

кате-
горія

кіль-
кість

у тому числі

кате-
горія

кіль-
кість

у межах норм природної втрати

понад норми природної втрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

075

076

079

171

100

172

083

134

007

011

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

 

 

2. Під час зовнішнього огляду

Технічний стан транспорту (вагонів, цистерн, контейнерів, автомобілів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (виявлені несправності)
_____________________________________________________________________________________

Стан пломб
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (ким накладені, номери пломб,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                         їх стан)

Стан тари та упаковки
_____________________________________________________________________________________
                                                                                               (виявлені недоліки)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

3. У разі розкриття

Кількість місць та їх маса

 

 

 

Кількість місць

Маса

брутто

нетто

Наявність за документами вантажовідправника

 

 

 

Фактична наявність

 

 

 

Не вистачає

 

 

 

Надлишок

 

 

 

 

 

Зворотний бік

Номери місць, у яких виявлено нестачу або надлишки

 

 

Маркування місць

Наявність

Нестача

Надлишки

відправником

транспортне

пакувальних листів

пломб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Під час перевірки транспортних засобів і документів

Найменування, номер і дата транспортного документа

Тип вагона, цистерни, контейнера, автомобіля

Номер транспортного засобу

Висота зливу (загальна), см

Висота зливу води, см

Маса

у документах вантажо-
відправника

фактична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Під час перевірки якісного стану

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

6. Різні відмітки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Додатки до акта:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складений у _____ примірниках, з яких направляються:

          примірник N 1 - _________________________________________________________________

          примірник N 2 - _________________________________________________________________

          примірник N 3 - _________________________________________________________________

          примірник N 4 - _________________________________________________________________

          примірник N 5 - _________________________________________________________________

Голова комісії ________________________________________________________________________
                                                                                        (військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: ________________________________________________________________________
                                                                                     (військові звання, підписи, прізвища, ініціали)

Представник _________________________________________________________________________
                                                                                                  (організація, номер і дата документа
_____________________________________________________________________________________
                                                                               про повноваження щодо участі у прийманні,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      підпис, прізвище, ініціали)

Майно, що фактично надійшло і зазначено в акті, на відповідальне зберігання прийняв
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Акт приймання (далі - акт) складається на:

техніку;

ПММ в залізничних цистернах, танкерах, баржах;

висотне спорядження і льотно-технічне обмундирування;

майно без супровідних документів;

майно, кількість і якість якого різняться з даними супровідних документів;

майно після переробки (доопрацювання) на підприємствах промисловості, що надійшло від постачальників і складів на адресу авіаційної частини.

2. Акт складається комісією авіаційної частини за участю (за потреби) представника постачальника чи місцевого органу влади і затверджується командиром авіаційної частини, а також візується начальником фінансово-економічного органу. Підпис командира авіаційної частини скріплюється мастиковою гербовою печаткою.

3. У разі надходження майна зі складів акт складається у чотирьох примірниках: перший - залишається у службі забезпечення авіаційної частини, другий - передається у фінансово-економічний орган авіаційної частини, третій - направляється вантажовідправнику, четвертий - подається органу виконавчої влади, який віддав розпорядження на відпускання (відвантаження) майна в якості підтвердження про його отримання.

У разі надходження майна безпосередньо зі складу (бази) постачальника або від підприємства промисловості за нарядом органу виконавчої влади акт складається у п'яти примірниках. П'ятий примірник надсилається органу виконавчої влади, який виписав наряд.

Залежно від порядку розрахунків з постачальниками, який діє, кількість примірників акта може бути змінена.

4. Складати на майно, яке прибуло на підставі різних документів, один акт приймання забороняється.

5. У реквізитах вказуються: "Підстава (мета) операції" - наряд (залізнична накладна, коносамент), його номер та дата; "Вантажовідправник і його адреса" - вантажовідправник і за потреби постачальник; "Вантажоодержувач і його адреса" - вантажоодержувач і за потреби замовник. У графі 17 вказується також майно, якого не вистачає і за яким не встановлюються норми природних втрат, а у графі 20 - його вартість.

6. Фактична наявність прийнятого майна та його якісний (технічний) стан визначаються на підставі результатів огляду, перерахування (заміру, зважування) і вказуються в розділі 1 акта.

7. У розділі 5 акта вказуються якісний (технічний) стан майна (результати проведених іспитів, лабораторних випробувань), найменування, номер і дата документа, який засвідчує відповідність продукції умовам договору. При вибірковій перевірці майна, крім того, вказуються підстава (стандарт, технічні умови, договір тощо) та порядок відбору продукції для перевірки.

8. У графі 6 вказується первинна вартість матеріальних засобів за одиницю виміру. Під час приймання матеріальних засобів від підприємств-постачальників первинна вартість вказується відповідно до контракту (договору), під час приймання з авіаційної частини - на підставі облікових даних вантажовідправника.

9. У разі виявлення нестачі майна (крім нестач у межах допустимих норм) акт приймання складається окремо на кожний вагон (цистерну, літак, контейнер), у якому виявлена ця нестача.

10. У разі виявлення нестачі (надлишків), неякісного (несвоєчасного) постачання майна або простою транспорту у розділі 6 акта додатково вказуються:

час доставки продукції на склад вантажоодержувача (якщо акт складається на складі) і умови її зберігання до приймання;

за якою вагою (залізниці, пароплавства, вантажовідправника тощо) відправлено вантаж;

час видачі вантажу транспортним організаціям;

час розпечатування вагона (контейнера, тари або іншого опломбованого транспортного засобу);

дата та номер повідомлення про виклик представника постачальника, порядок направлення повідомлення;

чи можливо вмістити майно, якого не вистачає, у вагон (контейнер, тару або інший опломбований транспортний засіб);

дані про причини простою транспорту, несвоєчасного приймання і складання комерційного акта (акта, виданого органом автомобільного транспорту), номер і дата цього акта;

тривалість вивантаження;

кількість відходів у процесі переробки, їх відповідність нормам;

висновок про причини і місце утворення нестачі тощо.

За наявності великої кількості відомостей розділ 6 акта може бути оформлений у вигляді окремого додатка до акта, підписаного комісією.

11. До акта приймання додаються: транспортні вантажні документи, завірені транспортною організацією; документи про якість (технічний стан) майна; наряд (накладна) або фактура постачальника; повагонна відомість; опис трафаретів (складається у разі виявлення помилок постачальника під час підрахунку маси за трафаретами); другий примірник комерційного акта (у разі складання).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1176 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar