Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов
[ Скачать с сервера (335.0 Kb) ] 20.02.2017, 17:19


Зразок бланку (форма шаблону) Акту складеного за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації:

Образец бланка (форма шаблона) Акта составленного по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом требований Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, поставкой специальных технических средств для снятия информации с каналов связи и других технических средств негласного получения информации:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління Служби безпеки України
29 грудня 2016 року N 706

 

 

 

 

 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601, тел./факс: (044) 226-34-31, тел. 256-99-05 e-mail: sbu_cu@ssu.gov.ua
  

Прим. N __

 

 

АКТ
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації

від __.__.____ N __________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків __________ або серія та номер паспорта*
____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти,
_____________________________________________________________________________________
місце здійснення діяльності)

Загальна інформація про проведення перевірки:

 

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка

Тип перевірки

Наказ про проведення перевірки           від __.__.____ N ____
Посвідчення на проведення перевірки від __.__.____ N __________

_ плановий
_ позаплановий

 

 

Строк проведення перевірки:

Початок

Завершення

__

__

____

__

__

__

__

____

__

__

 

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 
 

 

Особи, що беруть участь у проведенні перевірки:

посадові особи органу ліцензування:

голова комісії:

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії:

__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або його заступник (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голова виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

 

Дані про останню проведену перевірку:

Планова

Позапланова

_ не було

_ не було

_ була з __.__.____ по __.__.____
Акт перевірки
від __.__.____ N __________

Розпорядження про усунення порушень:
_ не видавалося;               _ видавалося;
його вимоги:
_ виконано;                       _ не виконано

_ була з __.__.____ по __.__.____
Акт перевірки
від __.__.____ N __________

Розпорядження про усунення порушень:
_ не видавалося;               _ видавалося;
його вимоги:
_ виконано;                       _ не виконано

 

 

Перелік питань щодо проведення перевірки

 

 

Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки

"Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

"Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

"НВ" - не вимагається від підприємства/суб'єкта, що перевіряється/осіб, що проводять перевірку.

"НП" - не перевірялося.

 

 

Опис виявлених порушень

N з/п

Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)

 

 

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7,
абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята
статті 7, абзаци третій та шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

 

 

Примітка. Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою

Пояснення, зауваження або заперечення
щодо проведення перевірки та складеного акта перевірки

 

 

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання або його заступник (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голова виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним):

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал (ініціали) та прізвище)

 

 

До цього акта додаються такі документи:

1. ___________________________________________________________________________________
                                                       (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

2. ___________________________________________________________________________________
                                                       (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

3. ___________________________________________________________________________________
                                                       (назва документа, номер, примірник (копія), кількість аркушів)

 

 

Посадові особи органу ліцензування:

голова комісії:

_________________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціал(и) та прізвище)

члени комісії:

_________________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

_________________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

_________________________
(посада)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

_________________________
(найменування посади)

_________________
(підпис)

____________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

Керівник суб'єкта господарювання або його заступник (у разі коли виконавчий орган є одноособовим) / голова виконавчого органу ліцензіата (у разі коли виконавчий орган є колегіальним):

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

Інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

 

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

Примірник цього акта на __ сторінках отримано __.__.____:

 

_______________________
            (посада)

_______________________
(підпис)

_______________________
(ініціал(и) та прізвище)

 

Відмітка про відмову від підписання цього акта керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перелік нормативно-правових актів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

 
 

N з/п

Нормативно-правовий акт

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Міністерстві юстиції України

умовне скорочення

назва

дата і номер

1

Ліцензійні умови

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виготовленням, постачанням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації"

22.09.2016 N 669

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 713 | Загрузок: 44
Всего комментариев: 0
avatar