Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження
17.02.2017, 12:29


Зразок бланку (форма шаблону) Акту, складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом:

Образец бланка (форма шаблона) Акта, составленного по результатам проведения плановой (внеплановой) проверки соблюдения лицензиатом требований лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров, опасных грузов и опасных отходов железнодорожным транспортом:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
22 грудня 2016 року N 457

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 січня 2017 р. за N 76/29944

 

 

 

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
просп. Перемоги, 14, м. Київ, 01135
тел. (044) 351-44-01, тел./факс (044) 351-47-62, contact@dsbt.gov.ua

АКТ,
складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

N

_____________________________________________________________________________________
                                       (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,

____________________________________________________________________________________,
                                                                ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків , або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

_____________________________________________________________________________________
                                                  (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________________
                                                                       телефаксу та адреса електронної пошти)

____________________________________________________________________________________________________ _____________

I. Загальна інформація про проведення перевірки

 

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться перевірка,
від .. N

Посвідчення (направлення на перевірки)
від .. N

Тип перевірки:

  планова;

  позапланова

 

II. Строк проведення перевірки

 

Початок перевірки

Завершення перевірки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

III. Особи, що беруть участь у проведенні перевірки

Посадові особи органу ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                           (посади, прізвища, імена та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (посади, прізвища, імена та по батькові)

IV. Дані про останні проведені перевірки

 

Планова перевірка

Позапланова перевірка

  не проводилась

  не проводилась

  проведена з .. по
 ..

Акт перевірки N

Розпорядження щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

  проведена з .. по
 ..

Акт перевірки N

Розпорядження щодо усунення порушень:
  не видавався; видавався;
його вимоги: виконано; не виконано

 

V. Перелік питань щодо проведення перевірки

 

N
з/п

Питання щодо дотримання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

Ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розгля-
далося

1

ЗАГАЛЬНІ КАДРОВІ ПИТАННЯ

1.1

Персонал ліцензіата має кваліфікацію відповідно до кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері залізничного транспорту, що встановлені Мінінфраструктури

 

 

 

 

Пункт 8 Ліцензійних умов

1.2

Періодичне підвищення кваліфікації працівників ліцензіата безпосередньо або в навчальних закладах, які проводять навчання в галузі залізничного транспорту, згідно з вимогами статті 4 Закону України "Про професійний розвиток працівників" забезпечено

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини першої статті 4 ЗУ N 4312, підпункт 1 пункту 9 Ліцензійних умов

1.3

Трудові відносини з персоналом залізничного транспорту оформлені шляхом укладання колективного або трудового договору відповідно до статей 21 і 24 Кодексу законів про працю України

 

 

 

 

Статті 21, 24 КЗпПУ, підпункт 2 пункту 9 Ліцензійних умов

2

ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

2.1

Документи, копії яких подавалися органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом строку дії ліцензії

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 10 Ліцензійних умов

2.2

Документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування, зберігаються ліцензіатом протягом строку дії ліцензії

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 10 Ліцензійних умов

2.3

Про зміни даних (у тому числі звуження та розширення), зазначених у документах, що додавались до заяви про отримання ліцензії, ліцензіат повідомив органу ліцензування у письмовій формі не пізніше ніж протягом одного місяця з дня настання таких змін

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 10 Ліцензійних умов

2.4

Під час проведення органом ліцензування перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов забезпечено присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 10 Ліцензійних умов

2.5

Після закінчення планового або позапланового припинення господарської діяльності (у зв'язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням обставин непереборної сили тощо) ліцензіат відновив забезпечення виконання вимог Ліцензійних умов після закінчення зазначених обставин

 

 

 

 

Пункт 11 Ліцензійних умов

2.6

Над ліцензіатом відсутній контроль у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України

 

 

 

 

Абзац четвертий статті 1 ЗУ N 2210, абзац четвертий статті 1 ЗУ N 1932, пункт 14 Ліцензійних умов

2.7

Ліцензіат має регламентні умови на виконання процесів та/або надання послуг з перевезень пасажирів та/або небезпечних вантажів залізничним транспортом

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 15 Ліцензійних умов

2.8

Ліцензіат має інструкції з експлуатації і ремонту засобів залізничного транспорту та інших супутніх механізмів і обладнання, за допомогою яких провадиться вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, та забезпечив їх виконання

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 15 Ліцензійних умов

3

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

3.1

У штаті ліцензіата або за трудовою угодою працює особа, що відповідає за організацію перевезень пасажирів, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" або бакалавра за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" і стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов

3.2

Ліцензіат уклав договір страхування про відшкодування збитків, пов'язаних з нещасними випадками під час перевезення пасажирів залізничним транспортом

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 12 Ліцензійних умов

3.3

Ліцензіат має дійсний сертифікат відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення пасажирів залізничним транспортом

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 12 Ліцензійних умов

4

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

4.1

Під час провадження господарської діяльності використовується залізничний рухомий склад і (або) контейнери, підготовлені та призначені для перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 13 Ліцензійних умов

4.2

Забезпечено проведення спеціального навчання персоналу ліцензіата, який безпосередньо задіяний у перевезенні небезпечних вантажів та небезпечних відходів, відповідно до Порядку проведення спеціального навчання

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 13 Ліцензійних умов, абзац перший пункту 2 Порядку проведення спеціального навчання

4.3

У штаті ліцензіата функціонує спеціалізований підрозділ з ліквідації надзвичайних ситуацій або укладено відповідний договір із сторонніми спеціалізованими організаціями

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 13 Ліцензійних умов

4.4

У штаті ліцензіата або за трудовою угодою працює особа, що відповідає за організацію перевезень небезпечних вантажів та небезпечних відходів, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра/спеціаліста за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)" або бакалавра за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)", стаж роботи у сфері провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, не менше трьох років за останні 10 років трудової діяльності та пройшла навчання відповідно до Порядку проведення спеціального навчання

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 13 Ліцензійних умов, абзац перший пункту 2 Порядку проведення спеціального навчання

4.5

Забезпечено фізичний захист, охорону, безпеку і зберігання небезпечного вантажу та небезпечних відходів

 

 

 

 

Підпункт 5 пункту 13 Ліцензійних умов

4.6

Застраховано відповідальність на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 13 Ліцензійних умов

4.7

Забезпечено страхування з метою відшкодування збитків, пов'язаних з нещасними випадками під час перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 13 Ліцензійних умов

4.8

Ліцензіат має сертифікат відповідності виконання процесів та/або надання послуг з перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів залізничним транспортом регламентним умовам та законодавству у сфері перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів залізничним транспортом

 

 

 

 

Підпункт 8 пункту 13 Ліцензійних умов

 

VI. Опис виявлених порушень

 

N
з/п

Найменування нормативно-правового акта, вимоги якого порушено, із зазначенням статті
(пункту, підпункту тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу ліцензування*

 

N
з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкта господарювання письмово повідомлено не пізніш як за десять днів до дня здійснення цього заходу

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Абзац перший частини п'ятої статті 7, абзац четвертий статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10

4

Перед початком здійснення державного нагляду (контролю) посадовою особою органу державного нагляду (контролю) внесено запис до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу у суб'єкта господарювання)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю)

 

 

 

Частина перша статті 6

 

____________
* Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженою ним особою.

VIII. Пояснення, зауваження або заперечення щодо перевірки та складеного за її результатами акта перевірки

 

N
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

Посадові особи органу ліцензування:

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на сторінках отримано ..

____________________________
(посада)

_________________
(підпис)

________________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання цього акта керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт перевірки надіслано листом від "___" __________ 20__ року N ______

IX. ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

 

N
з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

Позначення

найменування

дата і номер

1

2

3

4

5

I. Закон України

1

Кодекс законів про працю України

10.12.71

 

КЗпПУ

2

Про оборону України

06.12.91 N 1932-XII

 

ЗУ N 1932

3

Про захист економічної конкуренції

11.01.2001 N 2210-III

 

ЗУ N 2210

4

Про професійний розвиток працівників

12.01.2012 N 4312-VI

 

ЗУ N 4312

5

Про ліцензування видів господарської діяльності

02.03.2015 N 222-VIII

 

ЗУ N 222

II. Постанова Кабінету Міністрів України

6

Про затвердження Порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів

31.10.2007 N 1285

 

Порядок проведення спеціального навчання

7

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом

09.12.2015 N 1168

 

Ліцензійні умови


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 822 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar