Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Акт технічного стану (Акт технического состояния)
21.03.2017, 20:39


Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного стану:

Образец бланка (форма шаблона) Акта технического состояния:

Додаток 9
до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України
(пункт 1 розділу III)

 

Стандарт 297 х 210, 297 х 420

Номенклатурний номер

Основний рахунок

Кореспондентський рахунок

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________
(посада, військове звання,
__________________________________
підпис, прізвище, ініціали)
___ ____________ 20__ року
М. П.

 

АКТ N ______
технічного стану

_______________________________________________________________
(найменування озброєння, техніки)

Реєстраційний номер

Номер примірника

Код документа

Номер документа

Дата документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава (мета) операції

Код операції

Дата операції

Служба

Військова частина (підрозділ)

Виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет

Кредит

Сума

Знос

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

рахунок, субрахунок

код аналітичного обліку

 

 

 

 

 

 

 

При ознайомленні з документами, огляді (перевірці) встановлено:

I. Склад і якісний стан

 

N
з/п

Найменування озброєння, техніки (індекс, номер креслення)

Код номен-
клатури

Одиниця виміру

Кіль-
кість

Категорія

Вартість

Заводський номер

Підприємство-
виробник

Номер паспорта (фор-
муляра)

 

за доку-
ментами

фак-
тично

 

первісна (пере-
оцінена)

залишкова

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Техніко-експлуатаційні показники

1. Уведено в експлуатацію (дата)

 

2. Знаходиться в експлуатації (років, місяців)

 

3. Напрацьовано з початку експлуатації
(циклів, годин, км пробігу)

 

4. Установлено:
ресурс (циклів, годин, км пробігу)

 

строк експлуатації (років, місяців)

 

гарантійне напрацювання (циклів, годин,
км пробігу)

 

гарантійний строк (років, місяців)

 

5. Проведено ремонт (який, дата)

 

6. Знаходиться в експлуатації після останнього ремонту (років, місяців)

 

7. Напрацювання після останнього ремонту (циклів, годин, км пробігу)

 

8. Має недопрацювання (перепрацювання):
за призначеним ресурсом (циклів, годин,
км пробігу)

 

за строком експлуатації (років, місяців)

 

за гарантійним напрацюванням (циклів, годин,
км пробігу)

 

за строком придатності (років, місяців)

 

 

III. Комплектність

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IV. Технічний стан

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

V. Причини дострокового зносу або пошкодження

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

VI. Обсяг виконаних доробок
(номери бюлетенів доробок)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

VII. Пропозиції комісії

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії __________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Акт складено у _____ примірниках:
примірник N 1 - __________________________
примірник N 2 - __________________________
примірник N 3 - __________________________

VIII. Висновок - командира військової частини
(старшого начальника)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, прізвище, ініціали)
___ ____________ 20__ року

М. П.

 

Пояснення щодо оформлення акта технічного стану

1. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі:

переведення в останню (найнижчу) категорію зразків озброєння і техніки, що набули непридатного стану після закінчення установлених термінів їх служби, вироблення технічного ресурсу, проведення випробувань або дослідних робіт, за неможливості їх ремонту і використання за цільовим призначенням. Усі примірники акта подаються в установленому порядку на затвердження начальнику, якому надано таке право. Після затвердження перший та другий примірники повертаються до військової частини;

списання втрачених озброєння і техніки або таких, що передчасно стали непридатними. Акт затверджується командиром військової частини, перший його примірник разом з клопотанням надсилається старшому начальнику для отримання інспекторського посвідчення.

Підпис командира військової частини в розділі VIII та підпис начальника, який затвердив акт, скріплюються мастиковими гербовими печатками.

3. У графі 2 розділу I акта в першому рядку записується базовий зразок озброєння (техніки, обладнання), на який складається акт. У наступних рядках записуються його комплектуючі вироби, які обліковуються за номерами (двигуни, агрегати, знаряддя, пускові установки, кулемети, радіоелектронні приймально-передавальні пристрої тощо), і технічна документація.

4. За наявності у військовому майні, що списується, дорогоцінних металів та каміння до акта додається перелік приладів, вузлів, агрегатів, до складу яких вони входять, із зазначенням найменування дорогоцінних металів, каміння та їх кількості в кожному виробі.

5. Акт оформлюється на двох і більше аркушах за наявності великої кількості номерних складових виробу та на одному аркуші, якщо комплектність не розписується або номерних складових у виробі немає.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 2134 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar