Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Анкета членів виконавчого органу та ради юридичної особи (Анкета членов исполнительного органа и совета юридического лица)
16.02.2017, 11:56


Зразок бланку (форма шаблону) Анкети членів виконавчого органу та ради юридичної особи :

Образец бланка (форма шаблона) Анкеты членов исполнительного органа и совета юридического лица:

Додаток 3
до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів
(підпункт "а" пункту 1.7 глави 1 розділу II)

 

 

 

 

 

Анкета
членів виконавчого органу та ради юридичної особи

_____________________________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи)

стосовно участі в ______________________________________________________________________
                                                                                                (повне найменування банку)

 

I. Перелік членів виконавчого органу та ради юридичної особи

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада в юридичній особі

Примітки

1

2

3

4

 

 

II. Загальна інформація про осіб

N з/п

Прізвище, ініціали

Громадянство

Дата і місце народження

Країна постійного місця проживання

Адреса постійного місця проживання

Документ, що посвідчує особу

Ідентифі-
каційний номер

1

2

3

4

5

6

7

8

 

III. Відомості про трудову діяльність

N
з/п

Прізвище, ініціали

Займані посади за останні 10 років

найменування роботодавця

посада

строк перебування на посаді (з ___ до ___)

причина звільнення

1

2

3

4

5

6

 

IV. Відносини особи з банком та юридичною особою

N з/п

Прізвище, ініціали

Відомості про участь особи в банку

Відомості про намір особи набути або збільшити участь у банку

Відомості про пов'язаність особи із банком

1

2

3

4

5

 

V. Відомості про ділову репутацію

1. Чи є щодо будь-якого з членів ради та виконавчого органу юридичної особи ознаки відсутності бездоганної ділової репутації, визначені нормативно-правовим актом Національного банку України про порядок реєстрації та ліцензування банків [якщо таких ознак немає, то зазначається "Стверджую, що немає ознак відсутності бездоганної ділової репутації стосовно жодного з членів ради та виконавчого органу _____________________ (зазначається повне найменування юридичної особи)"; якщо такі ознаки є, зазначається кожна особа та опис ознаки (ознак) відсутності в неї бездоганної ділової репутації].

2. Стверджую, що кожен член ради та виконавчого органу _________________________ (зазначається повне найменування юридичної особи) належним чином виконує вимоги законодавства України або законодавства країни свого громадянства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.

Стверджую, що інформація, надана в анкеті, є правдивою і повною, та не заперечую проти перевірки Національним банком України її достовірності та повноти.

 

_____________________
(дата підписання анкети)

________________________
(підпис уповноваженої особи
юридичної особи)

______________________________
(прізвище та ініціали уповноваженої
особи юридичної особи, її посада в
юридичній особі або реквізити довіреності
представника за довіреністю)

 

 

______________________________
(прізвище, ініціали та телефон
контактної особи)

 

Опис параметрів заповнення анкети
членів виконавчого органу та ради юридичної особи

1. Рада - рада, наглядова рада, спостережна рада юридичної особи або інший орган юридичної особи, який здійснює захист прав акціонерів (учасників) юридичної особи, контролює та регулює діяльність виконавчого органу (за наявності такого органу в юридичній особі).

2. У колонці 1 кожної таблиці інформація про осіб розміщуються в такій послідовності: голова ради, заступники голови ради (за наявності), члени ради, голова виконавчого органу або одноосібний виконавчий орган, заступники голови виконавчого органу (за наявності), члени виконавчого органу. У межах кожної категорії особи розміщуються за алфавітом. Послідовність розміщення осіб у кожній таблиці має бути однаковою.

3. У колонці 2 таблиці I "Перелік членів виконавчого органу та ради юридичної особи" інформація щодо громадян України - прізвище, ім'я та по батькові зазначається українською мовою, громадян інших країн та осіб без громадянства - повне ім'я згідно із документом, що посвідчує особу, українською мовою та в дужках англійською мовою. В інших таблицях зазначаються прізвище та ініціали особи українською мовою.

4. Якщо членом ради або виконавчого органу юридичної особи є інша юридична особа, про це зазначається в колонці 4 "Примітки" таблиці I "Перелік членів виконавчого органу та ради юридичної особи". У таблицях зазначаються фізична особа (фізичні особи), яка (які) уповноважені представляти таку юридичну особу - члена ради або виконавчого органу, та відповідні відомості щодо такої фізичної особи (таких фізичних осіб), а в колонці 3 "Посада в юридичній особі" таблиці 1 щодо фізичної особи - представника юридичної особи зазначається опис підстав, на яких така особа є уповноваженою.

5. У таблиці II "Загальна інформація про осіб":

у колонці 3 "Громадянство" зазначається громадянство фізичної особи. Якщо особа є громадянином кількох країн, то зазначаються всі країни та рік, з якого особа є громадянином кожної з них. Якщо особа мала інше (інші) громадянство, зазначаються всі країни, громадянином яких була особа, та роки, протягом яких особа була громадянином відповідної країни;

у колонці 4 "Дата і місце народження" зазначаються країна та населений пункт;

у колонці 7 "Документ, що посвідчує особу" для громадянина України зазначаються номер, дата та орган видачі паспорта громадянина України, для громадянина іншої країни - тип документа, що посвідчує особу, його номер, дата та орган видачі;

у колонці 8 "Ідентифікаційний номер" для резидента України зазначається ідентифікаційний номер облікової картки платника податків, для нерезидента України - номер платника податків такої особи в країні резидентності (за наявності). Якщо відповідного номера немає, то проставляється прочерк.

6. У колонці "Займані посади за останні 10 років" таблиці III "Відомості про трудову діяльність" зазначається найменування юридичної особи, найменування посади; строк перебування на посаді (з ____________ до ____________, місяць та рік), причина звільнення; якщо трудовий стаж переривався більше, ніж на три місяці, то слід зазначити причину).

7. У таблиці IV "Відносини особи з банком та юридичною особою":

у колонці 3 "Відомості про участь особи в банку": якщо особа є власником істотної участі в банку або ключовим учасником у структурі власності банку, то зазначити про це; якщо особа має участь у банку, то зазначається розмір прямої, опосередкованої та сукупної участі особи в банку, розрахований відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів (далі - Положення), перелік осіб, через яких особа має опосередковану участь у банку (за наявності опосередкованої участі); якщо особа не має участі в банку, то зазначається "Не має участі в банку";

у колонці 4 "Відомості про намір особи набути або збільшити участь у банку": якщо особа має намір набути або збільшити участь у банку, то зазначається розмір прямої, опосередкованої та сукупної участі в банку, яку особа має намір набути або збільшити, розрахований відповідно до Положення, а також перелік осіб, через яких особа має намір набути або збільшити опосередковану участь у банку (за наявності опосередкованої участі); якщо особа не має наміру набути або збільшити участь у банку, то зазначається "Не має наміру";

у колонці 5 "Відомості про пов'язаність особи із банком": якщо особа є пов'язаною із банком особою згідно зі статтею 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", то зазначається код типу пов'язаної з банком особи відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України про визначення пов'язаних із банком осіб.

8. Якщо немає змоги надати інформацію за відповідними пунктами анкети, то слід зазначити причину.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 633 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar