Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Декларація про початок виконання підготовчих робіт (Декларация о начале выполнения подготовительных работ)
15.02.2017, 22:46


Зразок бланку (форма шаблону) Декларації про початок виконання підготовчих робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Декларации о начале выполнения подготовительных работ:

Додаток 4
до Порядку

 

 

_____________________________________________
   (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                     контролю, якому надсилається декларація)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
    код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
_______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання підготовчих робіт

_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                                  (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________.
                                                                   діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Проект виконання робіт розроблений _____________________________________________________
                                                                                                                                  (найменування підрядної
_____________________________________________________________________________________
                                                                    організації - виконавця робіт, код згідно з ЄДРПОУ)
та затверджений _______________________________________________________________________
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,
_____________________________________________________________________________________.
                                                  дата затвердження або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено
_____________________________________________________________________________________.
                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює _____________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище, ім'я та по батькові особи,
____________________________________________________________________________________.
                                                                  серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                      серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки
_____________________________________________________________________________________
                                   платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________________________________________________
                                 відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                                               повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і
_____________________________________________________________________________________
                                           мають відмітку у паспорті); найменування юридичної особи, місцезнаходження,
_____________________________________________________________________________________.
                                              код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі
_____________________________________________________________________________________
                     (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,
_____________________________________________________________________________________
                                                                  дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                                   та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності))

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Зареєстровано _______________________________________
                                                                    (найменування органу)
___ ____________ 20__ р. N ___________________________

___________________
                (підпис)

М. П.

_______________________________
(ініціали та прізвище посадової особи)

 

 

Примітка.

Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 667 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar