Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу) (K_DFM03)
25.04.2016, 11:52


Додаток 3
до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу
(пункт 3 розділу I)

 

 

 

 

 

Довідник кодів ознак фінансових операцій за результатами внутрішнього фінансового моніторингу, заходів з відстеження (моніторингу), та стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення (K_DFM03)

Структура K_DFM03

Назва реквізиту

Формат реквізиту

Значення реквізиту

K_DFM03_CODE

C(3)

Код ознаки фінансової операції

K_DFM03_NAME

C(360)

Ознака

 

Зміст K_DFM03

K_DFM03_CODE

K_DFM03_NAME

Заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети

101

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент

102

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка погоджується на отримання процентів за депозитом, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент

103

Сплата особою комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за тотожними вкладами на поточний момент

104

Сплата особою комісій (плата за здійснення окремих операцій з її коштами) у розмірах більших, ніж визначені суб'єктом первинного фінансового моніторингу за операціями на поточний момент

105

Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за змістом її проведення

106

Наполягання особи провести операцію за правилами, відмінними від установлених законодавством та внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу щодо таких операцій за строками її проведення

107

Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових коштів

108

Внесення особою в раніше узгоджену схему проведення операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо стосуються напряму руху іншого майна

109

Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на переведення коштів

110

Неодноразова зміна банківських реквізитів бенефіціара після надання першого доручення на індосацію платіжних документів

111

Надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через два та більше рахунків інших осіб

112

Представлення особою інформації, яку неможливо перевірити

113

Неможливість установлення контрагентів особи

114

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони

115

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільно-правової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття

116

Відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передбачених законодавством та відповідними внутрішніми документами суб'єкта первинного фінансового моніторингу

117

Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи

118

Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійний прибуток особи

119

Розрахунок з одним контрагентом за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи

120

Розрахунок з кількома контрагентами за операціями з деривативами, результатом чого є постійні збитки особи

125

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном

126

Прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном

127

Настання страхового випадку протягом короткого строку, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди

128

Незвично великі операції, що не відповідають фінансовому стану особи

129

Очевидна невідповідність вхідних/вихідних платежів дійсному призначенню платежу

130

Регулярне повернення контрагентами платникам помилково зарахованих коштів

131

Отримання кредитною спілкою від нерезидента коштів для розміщення на депозитному рахунку з наполяганням надання кредитною спілкою благодійної допомоги іншій особі

132

Регулярне проведення особою операцій з обміну банкнот малого номіналу, особливо іноземної валюти, на банкноти великого номіналу

133

Регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються на фондовій біржі, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на фондовій біржі

134

Одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів, інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами

135

Укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах

136

Збільшення страхових внесків, особливо якщо вони не передбачені страховим договором

137

Переплата страхових премій

138

Відмова у проведенні фінансової операції у зв'язку з ненаданням клієнтом, з яким установлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та/або верифікації, а також для вивчення клієнта

Невідповідність фінансової операції фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта

201

Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту первинного фінансового моніторингу

202

Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі іноземної валюти (з переказом на користь нерезидента)

203

Не пов'язане з діяльністю юридичної особи або фізичної особи - підприємця істотне збільшення залишку на рахунку, який використовується з метою купівлі цінних паперів на пред'явника

204

Відсутність зв'язку між характером і родом діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу

205

Регулярне представлення чеків, емітованих банком-нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така діяльність не відповідає діяльності юридичної особи або фізичної особи - підприємця, відомій суб'єкту первинного фінансового моніторингу

206

Зарахування на рахунок юридичної особи або фізичної особи - підприємця значної кількості платежів від фізичних осіб на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), у тому числі через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо діяльність юридичної особи або фізичної особи - підприємця не пов'язана з наданням послуг населенню, зі збором обов'язкових чи добровільних платежів

209

Істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі

210

Розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів юридичною особою або фізичною особою - підприємцем, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму

211

Разовий продаж особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою

212

Разова купівля особою великого пакета цінних паперів, що вільно не обертаються на організованому ринку, за умови, що особа не є професійним учасником ринку цінних паперів і цінні папери не передаються особі в рахунок погашення простроченої заборгованості контрагента перед особою

213

Переказ коштів (або зняття з рахунку коштів) на суму, що не перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, якщо йому передували зарахування на цей самий рахунок готівкових коштів на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону, у той самий або попередній операційний день

214

Здійснення особою значних за обсягом операцій з готівкою за відсутності великого обороту коштів у клієнта

215

Регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів

216

Страхування майна, загальна вартість якого не відповідає фінансовому стану клієнта

217

Часті перекази з банківських рахунків, що не мають економічного сенсу

218

Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою

219

Регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності

220

Регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним та/або довіреною особою

221

Регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта

Виявлення фактів неодноразового проведення фінансових операцій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уникнення процедур обов'язкового фінансового моніторингу або ідентифікації, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (зокрема дві чи більше фінансові операції, що проводяться клієнтом протягом одного робочого дня з однією особою та можуть бути пов'язані між собою, за умови, що їх загальна сума дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього Закону)

301

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

302

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи

303

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента

304

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

305

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи

306

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента

307

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

308

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь третьої особи

309

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного дня на користь нерезидента

310

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

311

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь третьої особи

312

Регулярне зарахування на рахунок особи коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного дня на користь нерезидента

313

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

314

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи

315

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента

316

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

317

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь третьої особи

318

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми протягом одного операційного дня на користь нерезидента

319

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

320

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми протягом наступного операційного дня на користь третьої особи

321

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом усієї суми наступного операційного дня на користь нерезидента

322

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на рахунок клієнта, відкритий в іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу

323

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь третьої особи

324

Регулярне зарахування на рахунок юридичної особи, якщо це не пов'язано з її основною діяльністю, коштів у готівковій формі з подальшим переказом більшої частини суми наступного операційного дня на користь нерезидента

325

Здійснення клієнтом фінансових операцій на значні суми без встановлення прямого (особистого) контакту протягом трьох місяців із суб'єктом первинного фінансового моніторингу

326

Неодноразове здійснення фінансових операцій на суму нижче встановленого порога, що мають ознаки обов'язкового фінансового моніторингу

Інші фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

401

Операція з виплати переказу коштів, в якому відсутня повна інформація про ініціатора або отримувача

402

Сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору в значних сумах

403

Неодноразове надання кредитною спілкою голові та членам спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету та правління кредитної спілки кредитів у великому розмірі зі сплатою процентів за них менше, ніж це встановлено кредитною спілкою

404

Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об'єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги тощо)

405

Регулярне та (або) періодичне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної їх поставки між учасниками операцій

406

Укладання договору поручительства з особою про сплату за кредит в іншій кредитній установі у разі, якщо ця особа неодноразово укладала або мала спроби укласти такі договори, за умови внесення нею цій кредитній спілці (поручителю) коштів для зарахування на депозитний рахунок та наявності непогашеного кредиту в іншій кредитній установі

407

Платежі, що здійснюються особами, які не повністю знають або без бажання повідомляють деталі платежу (адресу / контактну інформацію тощо)

408

Придбання особою у кредитній спілці державних цінних паперів за готівку

409

Внесення особою коштів у готівковій формі у великому розмірі для розміщення на депозитних рахунках в установах банків, об'єднаній кредитній спілці

410

Дострокове погашення особою кредитів у готівковій формі у великому розмірі

411

Надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта, особливо якщо гарантія видається філією нерезидента

412

Погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості

413

Дострокове погашення кредитів коштами із не зазначених особою або невідомих для суб'єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення

414

Придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того самого або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства

415

Неодноразове отримання кредитів від імені членів кредитної спілки та дострокове їх погашення

416

Регулярне одержання або надання фінансової допомоги, у тому числі від нерезидентів, чи надання фінансової допомоги нерезидентам

417

Отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон

418

Неможливість визначення предмета зовнішньоекономічної операції (відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту)

419

Операції з активами, які розміщені (емітовані, зареєстровані, обліковуються, надаються, виконуються або використовуються) чи будуть розміщені (будуть емітовані, зареєстровані, обліковуватися, надаватися, виконуватися або використовуватися) у результаті здійснення операції за межами митної території України, у разі коли не надано зовнішньоекономічного контракту

420

Набуття права власності на великий пакет цінних паперів за договорами дарування або міни

421

Купівля особами-резидентами за договорами доручення пакетів акцій, у тому числі неліквідних, українських суб'єктів підприємницької діяльності у юридичних осіб - нерезидентів за цінами, значно вищими від їх ринкової вартості

422

Купівля-продаж цінних паперів емітентів, що не розкривають регулярної інформації відповідно до законодавства

423

Проведення фінансових операцій щодо внесення до статутного капіталу господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50 % статутного капіталу підприємства, що реєструється

424

Операції з борговим фінансовим інструментом із низьким значенням рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

425

Настання страхового випадку в короткий строк після укладення договору страхування

426

Регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)

427

Оплата страхових премій за одним договором страхування із різних джерел

428

Оплата страхової премії готівкою

429

Укладання договорів перестрахування у випадку, якщо учасниками операції є щойно засновані страховики

430

Страхування життя з одноразовим страховим внеском

431

Операції з наркотичними засобами та прекурсорами

432

Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи

433

Сплата членами спілки, які є нерезидентами (клієнтами), вступних та обов'язкових пайових та інших внесків

434

Розміщення в ломбарді цінностей, зокрема дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

435

Операції з необробленими діамантами, країна походження/знаходження яких не бере участі в процесі Кімберлі

436

Спроба клієнта здійснити операції з нерухомим майном, на яке накладено арешт

437

Здійснення операцій з нерухомим майном, ціна якого відрізняється від ринкової

438

Неодноразова купівля або продаж фізичною особою об'єктів нерухомості

439

Неодноразове здійснення фізичною особою операцій з одним об'єктом нерухомості

440

Систематичне придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння

441

Перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реалізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з них і лом з цих виробів на рахунки третіх осіб

442

Невмотивована відмова від здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, ювелірними виробами з них та ломом з цих виробів у випадку представлення відповідних документів або їх копій

443

Пред'явлення покупцем при купівлі-продажу стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів замість оригіналів документів про їх якість копій документів (паспорт або сертифікат), а також специфікації на них

444

Відхилення вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів з них та інших побутових виробів з лому та відходів у межах договору більше ніж на 20 відсотків у бік зменшення або збільшення від ринкової ціни

445

Отримання партії (партій) ювелірних та/або інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливими підробленими відбитками пробірних клейм з незареєстрованими відбитками іменників виробників та/або відбитками державних пробірних клейм

446

Реалізація продукції (прутів, стержнів, дроту, пластин, листів тощо), виготовленої зі стандартних та/або мірних зливків з афінованих дорогоцінних металів без зміни хімічного складу

447

Переказ коштів за кордон як передплата за імпорт, якщо країна банку бенефіціара та країна резидентності бенефіціара - різні

448

Переказ коштів за кордон за відсутності зовнішньоекономічного договору (контракту), зокрема надання та повернення інвестицій (доходів від інвестиційної діяльності на території України), позик, кредитів, фінансової допомоги та інших запозичень; виплата дивідендів, відсотків, роялті; переведення власних коштів на закордонний рахунок; допомога родичам або близьким

449

Здійснення передплати за імпорт товарів з подальшим їх перепродажем без перетину митного кордону України

450

Зарахування коштів в іноземній валюті від нерезидентів на рахунки фізичних осіб, зокрема у вигляді заробітної плати, переказу коштів, поповнення карткового рахунку

451

Взаємозалік вимог за експортно-імпортними операціями

452

Регулярне отримання клієнтом дистанційних послуг, якщо у суб'єкта виникають підозри, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

453

Разовий продаж (купівля) особою значного пакета цінних паперів, що не включені до біржового списку

454

Набуття права власності на пакет цінних паперів за договорами дарування або міни, сумарна номінальна вартість яких дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону

455

Взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на позабіржовому ринку

456

Купівля на позабіржовому ринку особами-резидентами пакетів акцій українських емітентів у осіб-нерезидентів за цінами, що перевищують їх номінальну вартість

457

Здійснення операцій з цінними паперами, про які з надійних джерел відомо, що вони мають високий ризик бути використаними для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення

458

Передавання особою доручення про здійснення фінансової операції через представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує доручення особи без встановлення прямого (особистого) контакту з суб'єктом

459

Здійснення операції купівлі/продажу або відступлення права грошової вимоги

460

Придбання цінних паперів за рахунок коштів, які попередньо були внесені готівкою в касу професійного учасника ринку цінних паперів, або готівки, яка була переказана на рахунок професійного учасника ринку цінних паперів через банківську установу, платіжну систему

461

Дострокове розірвання договору страхування з перерахуванням коштів на користь третьої особи

462

Придбання фізичною особою ювелірних або побутових виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння (однотипних виробів) та/або сертифікованого дорогоцінного каміння на суму, що дорівнює чи перевищує визначену частиною першою статті 15 Закону

463

Проведення у великих розмірах фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо, зокрема об'єкти інтелектуальної власності, деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості, консалтингові, юридичні, аудиторські послуги

464

Видача банківськими установами кредитів, позик та інших коштів клієнтам за рахунок використання коштів рефінансування та інших запозичень, отриманих від Національного банку України для підтримки ліквідності

465

Здійснення операцій з цінними паперами емітента, про якого з надійних джерел відомо, що він відсутній за місцезнаходженням

466

Регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи

467

Сплата страхових платежів особою, яка не є страхувальником

500 - операції відповідно до типологій міжнародних організацій, що здійснюють діяльність у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

510 - операції відповідно до типологічних досліджень у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, підготовлених та оприлюднених спеціально уповноваженим органом

Фінансові операції з відстеження (моніторингу) на запит іноземної держави чи Держфінмоніторингу

603

Відстеження (моніторинг) фінансових операцій відповідної особи на запит Держфінмоніторингу

604

Моніторинг прибуткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону

605

Моніторинг видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини четвертої статті 17 Закону

606

Моніторинг фінансової операції за дорученням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 23 Закону

Фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції, та фінансові операції, які пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення

701

Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій і організацій або осіб, до яких застосовано міжнародні санкції

702

Зупинення проведення фінансових операцій, якщо їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або до яких застосовано міжнародні санкції

703

Наявність достатніх підстав підозрювати, що фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування розповсюдження зброї масового знищення

900 - інші фінансові операції, для яких у суб'єкта первинного фінансового моніторингу виникають підстави вважати, що фінансова операція проводиться з метою легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1170 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar