Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна). Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води
[ Скачать с сервера (55.0 Kb) ] 13.03.2017, 15:00


Зразок бланку (форма шаблону) Форми № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна). Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води:

Образец бланка (форма шаблона) Форма № 13-НКРЕКП-водоснабжения (квартальная). Отчет по показателям надежности водоснабжения и качества питьевой воды:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова НКРЕКП 
23.02.2017 № 226

ІНСТРУКЦІЯ 
щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію НКРЕКП на право здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» (далі - форма звітності № 13НКРЕКП-водопостачання) та строки подання її до НКРЕКП.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

абонент - фізична особа, яка мешкає в будинку садибного типу або в  квартирі у багатоквартирному будинку (побутовий абонент), або юридична особа, якій надаються ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання (непобутовий абонент);

джерело інформації - паперовий, електронний або магнітний носій інформації, зміст якого використовується для фіксації та отримання інформації у процесі організації моніторингу показників якості надання послуг з централізованого водопостачання;

запланована перерва - перерва у водопостачанні, здійснена ліцензіатом з метою проведення планового ремонту або обслуговування мереж. Перерва вважається запланованою, якщо є відповідне документальне підтвердження;

запланована перерва з попередженням споживачів - тимчасове припинення водопостачання споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням  мереж, про яке споживачів було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві. Перерва вважається запланованою з попередженням, якщо є відповідне документальне підтвердження, що споживачі були повідомлені про перерву у водопостачанні;

запланована перерва без попередження споживачів - тимчасове припинення водопостачання споживачам, пов’язане з ремонтом або обслуговуванням мереж, про яке споживачів не було повідомлено не пізніше ніж за 10 днів, що передували зазначеній перерві;

кінець перерви у водопостачанні - зафіксований час відновлення ліцензіатом водопостачання всім споживачам, відключеним унаслідок перерви у водопостачанні;

незапланована (аварійна) перерва - тимчасове припинення водопостачання споживачам унаслідок форс-мажорних обставин, вини споживачів або інших осіб, а також з вини ліцензіата;

перерва у водопостачанні - тимчасове припинення водопостачання споживачам без від’єднання їх від мережі;

перерва внаслідок форс-мажорних обставин - перерва внаслідок виникнення дії непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання послуги з водопостачання. Виникнення форс-мажорних обставин має бути документально підтверджено;

перерва з вини споживачів або інших осіб - перерва, що виникла внаслідок дій споживачів, інших ліцензіатів або інших осіб. Вина споживачів або інших осіб має бути документально підтвердженою;

перерва з вини ліцензіата - аварійна перерва, якої можливо було уникнути заходами з обслуговування мереж та з нез’ясованих причин, крім тих, які виникли внаслідок форс-мажорних обставин, вини споживачів або інших осіб;

початок перерви у водопостачанні - зафіксований час надходження від споживачів або персоналу ліцензіата першого сигналу про перерву в водопостачанні.

1.4. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги»;

Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб'єктів господарської діяльності з централізованого водопостачання та (або) водовідведення.

2. Порядок та строк надання інформації

2.1. Форма № 13НКРЕКП-водопостачання подається ліцензіатами в цілому по суб’єкту господарювання.

2.2. Форма № 13НКРЕКП-водопостачання складається станом на останнє число звітного періоду та подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 20 днів після звітного періоду.

2.3. Звітним періодом є квартал.

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата.

2.5. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання або іншою уповноваженою особою. У звіті зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факсу та адреса електронної пошти.

2.6. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП та її територіальних органів за місцезнаходженням ліцензіата виправлений звіт в електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата або іншої уповноваженої особи, а також лист із зазначенням причини внесення змін.

3. Показники безперервності водопостачання

3.1. Безперервність водопостачання споживачів характеризується такими показниками:

1) показник середньої тривалості перерв у водопостачанні розраховується як відношення сумарної тривалості перерв у водопостачанні за звітний період до загальної кількості абонентів за формулою

де

ti

-

тривалість i-ї перерви у водопостачанні, хв;

 

ni

-

кількість абонентів, відключених у результаті і-ї перерви у водопостачанні, осіб;

 

k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;

 

і

-

номер перерви у водопостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

 

n

-

загальна кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року, осіб;

2) показник середньої частоти перерв у водопостачанні розраховується як відношення сумарної кількості відключених споживачів унаслідок усіх перерв у водопостачанні протягом звітного періоду до загальної кількості споживачів за формулою

де

ni

-

кількість абонентів, відключених у результаті  і-ї перерви у водопостачанні, осіб;

 

k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;

 

і

-

номер перерви у водопостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;

 

n

-

загальна кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року, осіб;

3) кількість перерв на 100 км мережі розраховується як відношення кількості перерв у водопостачанні протягом звітного періоду на довжину мереж водопостачання ліцензіата, помножене на 100, за формулою

де

k

-

кількість перерв у водопостачанні протягом звітного періоду;

 

L

-

загальна довжина мереж водопостачання ліцензіата станом на 01 січня звітного року, км.

4. Порядок реєстрації інформації, необхідної для розрахунку показників безперервності водопостачання

4.1. Ліцензіат повинен забезпечити ведення:

1) переліку джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання, згідно з додатком 1 до цієї Інструкції;

2) реєстру перерв у водопостачанні згідно з додатком 2 до цієї Інструкції;

3) реєстру перевірок параметрів тиску згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

4.2. Перелік джерел інформації, що використовуються для організації моніторингу показників безперервності водопостачання, формується згідно з додатком 1 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п - номер за порядком;

графа 2 - код джерела інформації - код, який для зручності присвоює ліцензіат власним джерелам інформації, що використовуються для моніторингу показників якості надання послуг з водопостачання;

графа 3 - назва джерела інформації - журнал, електронна база даних, інші джерела інформації;

графа 4 - форма ведення джерела інформації - паперовий журнал, таблиці Microsoft Excel, електронна база даних тощо;

графа 5 - стислий перелік інформації, яку містить зазначене джерело інформації.

4.3. Реєстр перерв у водопостачанні формується згідно з додатком 2 до цієї Інструкції:

графа 1 - № з/п перерви у водопостачанні;

графа 2 - код джерела інформації - уноситься код джерела інформації, в якому вперше зафіксована інформація про початок перерви, що призвела до відключення споживачів;

графа 3 - адреса місця пошкодження - вносяться дані щодо місця пошкодження або планового ремонту частини мережі, яке призвело до перерви у водопостачанні;

графа 4 - відключена частина мережі - перелік вулиць (будинків), на яких припинено водопостачання;

графа 5 - інформація про виконані роботи - стисла інформація про проведені ремонтні роботи для усунення пошкоджень у мережі;

графи 6 - 10 - класифікація перерв;

графа 11 - дата та час початку перерви у водопостачанні. Час першого повідомлення про відключення, яке реєструється у джерелах інформації;

графа 12 - дата та час кінця перерви у водопостачанні. Визначається та реєструється персоналом ліцензіата у джерелах інформації;

графа 13 - тривалість часу під час перерви у водопостачанні, протягом якого вода не мала подаватися за графіком, хв - зазначається лише у разі, якщо водопостачання здійснюється ліцензіатом за графіком. Для таких перерв у примітці зазначається графік водопостачання.

графа 14 - тривалість перерви, хв - розраховується як різниця часу (у хвилинах) між початком та кінцем перерви у водопостачанні за вирахуванням часу під час перерви у водопостачанні, протягом якого вода не мала подаватися за графіком (графа 13);

графи 15 - 16 - кількість відключених абонентів (побутових та непобутових). У разі неможливості визначення фактичної кількості відключених абонентів вказується розрахункове значення. Для таких перерв спосіб розрахунку зазначається у примітці;

графа 17 - примітки. У випадку незапланованої (аварійної) перерви з вини інших осіб або споживачів у примітці зазначається найменування цієї особи або споживача.

4.4. До реєстру перерв у водопостачанні не вносяться аварійні події, внаслідок яких відбувається зниження тиску в мережі, однак не припиняється водопостачання абонентів.

4.5. Якщо початок перерви у водопостачанні відбувся в одному місяці, а кінець - у наступному місяці, необхідно:

у попередньому місяці зареєструвати дату та час початку перерви у водопостачанні (графа 11 додатка 2 до цієї Інструкції);

у наступному місяці дану перерву реєструвати не потрібно;

після завершення перерви в наступному місяці занести дату та час завершення перерви в реєстр попереднього місяця.

4.6. Реєстр перевірок параметрів тиску формується згідно з додатком 3 до цієї Інструкції. У реєстр вносяться всі випадки перевірок параметрів тиску на межі балансової належності ліцензіата за зверненнями (скаргами) споживачів або управителя багатоквартирного будинку:

графа 1 - № з/п;

графа 2 - адреса місця вимірювання параметрів тиску;

графи 3 - 4 - зазначається присутність при проведенні перевірки параметрів тиску представника управителя багатоквартирного будинку або споживача(ів);

графа 5 - дата проведення перевірки;

графи 6 - 7 - параметри тиску. Зазначаються мінімально допустиме значення тиску в точці підключення, визначене у технічних умовах, та значення тиску за результатами перевірки;

графа 8 - недотримання параметрів тиску. Заповнюється, якщо значення тиску за результатами перевірки (графа 7) нижче за мінімально допустиме значення тиску в точці підключення, визначене у технічних умовах (графа 6);

графа 9 - примітки.

4.7. Реєстри перерв у водопостачанні та реєстри перевірок параметрів тиску подаються в електронному вигляді до НКРЕКП не пізніше ніж через 20 днів після завершення звітного періоду.

5. Порядок заповнення форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання

5.1. У розділі І «Безперервність водопостачання» відповідно до класифікації перерв у водопостачанні заносяться показники середньої тривалості перерв у водопостачанні (графи 010 - 055), середньої частоти перерв у водопостачанні (графи 060 - 105) та кількості перерв на 1 км мережі (графи 110 - 155), розраховані за даними реєстрів перерв у водопостачанні.

У графах 160 - 175 зазначається кількість абонентів ліцензіата станом на 01 січня звітного року.

У графі 180 зазначається загальна довжина мереж ліцензіата станом на 01 січня звітного року.

Приклад заповнення розділу І «Безперервність водопостачання» форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання наведено в додатку 4 до цієї Інструкції.

5.2. У розділі ІІ «Перевірка параметрів тиску» за даними реєстрів перевірок параметрів тиску зазначаються кількість проведених вимірів тиску у звітному періоді (графа 010), кількість випадків  недотримання параметрів тиску (графа 020). У графі 030 вказується відсоток випадків недотримання параметрів тиску, який визначається як відношення графи 020 до графи 010 розділу ІІ форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання, помножене на 100 %.

5.3. У розділі ІІІ «Перевірка показників якості питної води» залежно від місця взяття проби зазначається:

кількість проб питної води (графа 020);

кількість проб з відхиленням від стандартів якості питної води, визначених у ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (далі - ДСанПіН 2.2.4-171-10), загалом та залежно від групи показників (графи 030 - 080);

відсоток проб з відхиленням показників якості питної води (графа 090), який визначається як відношення графи 030 до графи 020 розділу ІІІ форми звітності № 13НКРЕКП-водопостачання, помножене на 100 %.

Показники розраховуються за результатами виробничого контролю безпечності та якості питної води, що здійснюється згідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4171-10.

Директор Департаменту 
стратегічного розвитку 
та плануванняВ. Цаплін


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1085 | Загрузок: 45
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar