Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма 1. Акт, складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду
[ Скачать с сервера (166.0 Kb) ] 14.12.2016, 16:56


Зразок бланку (форма шаблону) Форми 1. Акт, складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації:

Образец бланка (форма шаблона) Формы 1. Акт, составленный по результатам проведенной плановой (внеплановой) проверки метрологического надзора, осуществляется в сфере законодательно регулируемой метрологии, за средствами измерительной техники, находящихся в эксплуатации:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01 листопада 2016 року N 1837

 

Форма 1

 

 Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

____________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду, його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за засобами вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації

N  

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків
 , або серія та номер паспорта* _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
               (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

Інформація щодо проведення перевірки:

 

Розпорядчий документ щодо проведення перевірки

від .. N  

Посвідчення (направлення)

від .. N  

Тип перевірки:

  планова

  позапланова

 

_____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Строк проведення перевірки:

 

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

інші особи: ___________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інформація про останню проведену перевірку:

 

Планова

Позапланова

  не було

  не було

  була з .. по .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

його вимоги: виконано; не виконано

  була з .. по ..

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

його вимоги: виконано; не виконано

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НО*

НР**

1. Загальні питання

1.1

Метрологічну службу утворено або призначено особу (осіб), відповідальну(их) за забезпечення єдності вимірювань

 

 

 

 

частина друга статті 14 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон про метрологію)

1.2

Структуру, функції, права та обов'язки метрологічної служби визначено положенням про службу, розробленим згідно з Типовим положенням та затвердженим керівником

 

 

 

 

частина третя статті 14 Закону про метрологію, абзац другий пункту 1 розділу I Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23 грудня 2015 року N 1747, зареєстрованого у Мін'юсті 16 січня 2016 року за N 79/28209

2. Перевірка стану засобів вимірювальної техніки та додержання правил їх застосування

2.1

Експлуатація засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, здійснюється з дотриманням вимог щодо їх експлуатації, установлених в експлуатаційних документах на такі засоби

 

 

 

 

частина друга статті 8 Закону про метрологію

2.2

Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та мають елементи або функції настроювання, захищені від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню

 

 

 

 

частина третя статті 8 Закону про метрологію

2.3

Під час експлуатації засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, застосовуються дозволені одиниці вимірювання

 

 

 

 

абзац четвертий частини першої статті 22 Закону про метрологію

2.4

На засобах вимірювальної техніки (табличках, шкалах і щитках) застосовуються міжнародні позначення одиниць вимірювання, що повинні бути нанесені в одній одиниці вимірювання

 

 

 

 

пункт 2 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 04 серпня 2015 року N 914, зареєстрованим у Мін'юсті 25 серпня 2015 року за N 1022/27467

3. Додержання вимог до періодичної повірки засобів вимірювальної техніки

3.1

Повірку засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, що перебувають в експлуатації, проведено:

Х

Х

Х

Х

частина п'ята статті 17 Закону про метрологію

3.1.1

науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів

 

 

 

 

абзац другий частини п'ятої статті 17 Закону про метрологію

3.1.2

науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів

 

 

 

 

абзац третій частини п'ятої статті 17 Закону про метрологію

3.2

Суб'єкт господарювання своєчасно з дотриманням установлених міжповірочних інтервалів подавав засоби вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, на періодичну повірку

 

 

 

 

частина третя статті 17 Закону про метрологію

3.3

Суб'єкти господарювання, які надають послуги з електро-, тепло-, газо- і водопостачання, своєчасно забезпечують проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну і теплову енергію, газ і воду), що є власністю фізичних осіб

 

 

 

 

абзац другий частини четвертої статті 17 Закону про метрологію

3.4

Позитивні результати періодичної, позачергової повірок та повірки після ремонту засобів вимірювальної техніки, що застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології та перебувають в експлуатації, засвідчено відбитком повірочного тавра на засобі вимірювальної техніки чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлено свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки

 

 

 

 

абзац перший підпункту 1 пункту 3 розділу IV Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08 лютого 2016 року N 193, зареєстрованого у Мін'юсті 24 лютого 2016 року за N 278/28408

 

____________
* НО - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

** НР - не розглядалося.

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповідь на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

НО**

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за десять календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій і шостий статті 10

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) унесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в посвідченні (направленні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

 

____________
* Ця частина акта заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

** НО - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього акта

 

N

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

посадові особи органу державного нагляду:

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Примірник цього акта на сторінках отримано ..:

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до якого складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

назва

дата і номер

1

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

05 червня 2014 року N 1314-VII

 

2

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

3

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики"

23 грудня 2015 року N 1747

16 січня 2016 року N 79/28209

4

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів"

08 лютого 2016 року N 193

24 лютого 2016 року N 278/28408

5

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин"

04 серпня 2015 року N 914

25 серпня 2015 року N 1022/27467


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 836 | Загрузок: 55
Всего комментариев: 0
avatar