Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Форма 2. Акт, складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері
[ Скачать с сервера (174.5 Kb) ] 14.12.2016, 16:59


Зразок бланку (форма шаблону) Форми 2. Акт, складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках:

Образец бланка (форма шаблона) Формы 2. Акт, составленный по результатам проведенной плановой (внеплановой) проверки метрологического надзора, осуществляется в сфере законодательно регулируемой метрологии, за количеством фасованного товара в упаковках:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
01 листопада 2016 року N 1837

 

Форма 2

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

____________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду, його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведеної планової (позапланової) перевірки з метрологічного нагляду, що здійснюється у сфері законодавчо регульованої метрології, за кількістю фасованого товару в упаковках

N  

_________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків
 , або серія та номер паспорта* _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону, телефаксу та адреса електронної пошти)

Інформація щодо проведення перевірки:

 

Розпорядчий документ щодо проведення перевірки

від .. N  

Посвідчення (направлення)

від .. N  

Тип перевірки:

  планова

  позапланова

 

_____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.

Строк проведення перевірки:

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

 

Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:

посадові особи органу державного нагляду:
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________________
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

інші особи: ___________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, імена та по батькові)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Інформація про останню проведену перевірку:

 

Планова

Позапланова

  не було

  не було

  була з .. по .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

його вимоги: виконано; не виконано

  була з .. по .. 

Акт перевірки N  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався; видавався

його вимоги: виконано; не виконано

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення перевірки

N

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НО*

НР**

1

Метрологічну службу утворено або призначено особу (осіб), відповідальну(их) за забезпечення єдності вимірювань

 

 

 

 

частина друга статті 14 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (далі - Закон про метрологію)

2

Структуру, функції, права та обов'язки метрологічної служби визначено положенням про службу, розробленим згідно з Типовим положенням та затвердженим керівником

 

 

 

 

частина третя статті 14 Закону про метрологію, абзац другий пункту 1 розділу I Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 23 грудня 2015 року N 1747, зареєстрованого у Мін'юсті 16 січня 2016 року за N 79/28209

3

На упаковці фасованого товару зазначено номінальну кількість товару в одиницях маси, об'єму або іншої фізичної величини, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами

 

 

 

 

частина друга статті 23 Закону про метрологію

4

На всіх упакованих одиницях, виготовлених відповідно до вимог Технічного регламенту, пакувальником або за письмовим дорученням його представником нанесено незмивне, помітне та розбірливе маркування, яке містить:

Х

Х

Х

Х

пункт 6 додатка 1 до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1193 (далі - ТР фасованих товарів)

4.1

номінальний вміст, виражений у кілограмах, грамах, літрах, сантилітрах або мілілітрах, після яких розташовано назву або позначення одиниці вимірювання

 

 

 

 

підпункт 1 пункту 6 додатка 1 до ТР фасованих товарів

N

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповідь на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

НО*

НР**

4.2

найменування, зареєстроване комерційне найменування та/або зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) для ідентифікації пакувальника, або особи, яка організовує пакування, або імпортера, який є резидентом України

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 6 додатка 1 до ТР фасованих товарів

4.3

знак відповідності упакованої одиниці вимогам ТР фасованих товарів, який розміщено в тому самому місці, що й номінальний вміст

 

 

 

 

підпункт 3 пункту 6 додатка 1 до ТР фасованих товарів

5

На мірній пляшці містяться такі незмивні чіткі та видимі позначення:

Х

Х

Х

Х

пункт 8 додатка 1 до Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року N 607 (далі - ТР пляшок)

5.1

на боковій частині, на ободі днища або на днищі:

Х

Х

Х

Х

підпункт 1 пункту 8 додатка 1 до ТР пляшок

5.1.1

позначення номінальної місткості в літрах, сантилітрах або мілілітрах, а також позначення одиниці вимірювання, що використовується, або назви одиниці вимірювання

 

 

 

 

абзац другий підпункту 1 пункту 8 додатка 1 до ТР пляшок

5.1.2

ідентифікаційний знак виробника

 

 

 

 

абзац третій підпункту 1 пункту 8 додатка 1 до ТР пляшок

5.1.3

знак відповідності мірної пляшки

 

 

 

 

абзац четвертий підпункту 1 пункту 8 додатка 1 до ТР пляшок

5.2

на днищі або ободі днища - позначення повної місткості, виражене в сантилітрах без подальшого зазначення символу cl, та/або позначення відстані в міліметрах від рівня повної місткості до рівня наповнення, який відповідає номінальній місткості, з подальшим зазначенням символу mm

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 8 додатка 1 до ТР пляшок

6

Фактичний вміст упакованої одиниці визначається або контролюється пакувальником чи імпортером із застосуванням засобів вимірювальної техніки, що пройшли оцінку відповідності або періодичну повірку та придатні для здійснення необхідних процедур

 

 

 

 

абзац другий пункту 7 додатка 1 до ТР фасованих товарів

7

Контроль визначення місткості мірних пляшок у вибірці здійснюється із застосуванням засобів вимірювальної техніки, що пройшли первинну та/або періодичну повірку та придатні для проведення необхідних процедур

 

 

 

 

пункт 5 додатка 2 до ТР пляшок

8

Похибка вимірювання фактичного вмісту упакованої одиниці не перевищує однієї п'ятої допустимого від'ємного відхилення її номінального вмісту

 

 

 

 

абзац другий пункту 2 додатка 2 до ТР фасованих товарів

9

Похибка визначення місткості мірних пляшок у вибірці не перевищує однієї п'ятої максимально допустимої похибки, що відповідає номінальній місткості мірної пляшки

 

 

 

 

пункт 6 додатка 2 до ТР пляшок

10

Партія мірних пляшок задовольняє вимоги Технічного регламенту

 

 

 

 

додаток 2 до ТР пляшок

 

____________
* НО - дотримання положень законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання.

** НР - питання не розглядалося.

 

ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Назва нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

Питання щодо здійснення контролю

Відповідь на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

НО**

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за десять календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

Копію посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзаци третій, шостий статті 10

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) унесено запис стосовно проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в посвідченні на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6

 

____________
* Ця частина акта заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

** НО - дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та цього акта

 

N

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

посадові особи органу державного нагляду:

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

інші особи, які брали участь у проведенні перевірки:

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

_______________________

____________

____________________________

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Примірник цього акта на сторінках отримано ..:

 

 

_______________________
(посада)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

 

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

 

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до якого складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті

назва

дата і номер

1

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

05 квітня 2007 року N 877-V

 

2

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"

05 червня 2014 року N 1314-VII

 

3

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності"

19 серпня 2015 року N 607

 

4

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку"

16 грудня 2015 року N 1193

 

5

Наказ Мінекономрозвитку "Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об'єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики"

23 грудня 2015 року N 1747

16 січня 2016 року N 79/28209


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 900 | Загрузок: 64
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar