Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Графік проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
23.03.2016, 20:51


Додаток 1
до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів
(пункт 14 розділу II)

Зразок бланка (форма шаблону) графіку:

 

 

 

 

ГРАФІК
проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) на 20__ рік

ПОГОДЖУЮ

___________________________________
(посада відповідальної особи, назва наукового
метрологічного центру, метрологічного центру,
повірочної лабораторії)

 

_________
(код виду вимірювань)

 

_________
(вид вимірювань)

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________
(керівник, найменування суб'єкта господарювання)

__________    __________________
       (підпис)                     (ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності) "___" ___________ 20__ року

____________________

_________    ____________________
       (підпис)                   (ініціали, прізвище)

М. П. (у разі наявності) "___" ____________ 20__ року

 

 

Місцезнаходження ______________________ тел.: _____________

Код за ЄДРПОУ
__________________________

Поточний рахунок N _____________________________________

у __________________________________ МФО ______________

Індивідуальний податковий номер __________________________

Статус платника податку на прибуток _______________________

 

Місцезнаходження _____________________ тел.: ____________

Код за ЄДРПОУ
_____________________________________

Поточний рахунок N ____________________________________

у ____________________________________ МФО ____________

Індивідуальний податковий номер _________________________

Статус платника податку на прибуток ______________________

 

 

N з/п

Умовне позна-
чення сфери законо-
давчо регульо-
ваної метро-
логії

Категорія ЗВТ

Умовне позна-
чення ЗВТ

Метрологічні характеристики

Міжпо-
віроч-
ний інтер-
вал, рік

Дата останньої повірки (місяць, рік)

Місце прове-
дення повірки

Підлягає повірці за місяцями
у 20__ році (од.)

Код ЗВТ відпо-
відно до норм часу

Вартість повірки 1 од. ЗВТ без ПДВ станом на ______

клас точності, розряд, похибка

діа-
пазон вимі-
рю-
вання

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього підлягають повірці у 20__ році __________ од. ЗВТ.

Відповідальна особа за забезпечення єдності вимірювань _________ _________________________ тел.: _________
                                                                                                                                         (підпис)              (прізвище, ім'я, по батькові)

Керівники повірочних підрозділів наукового метрологічного центру, або метрологічного центру, або повірочної лабораторії, що проводять повірку:

__________________
(прізвище, ініціали)

_________
(дата)

__________
(підпис)

 

______________
(прізвище, ініціали)

__________
(дата)

________
(підпис)

 

1. Графи 1 - 8 та 10 - 21 заповнює суб'єкт господарювання, графи 9, 22 і 23 заповнює науковий метрологічний центр, або метрологічний центр, або повірочна лабораторія, що проводить повірку.

2. Вартість повірки, зазначена в графі 23, змінюється у випадках, передбачених законодавством України.

3. Рекомендації щодо складання графіка:

1) графіки на наступний рік у двох примірниках, затверджені керівниками заявників, надсилають на погодження до виконавців, у яких планується проведення періодичної повірки ЗВТ;

2) графік складається фахівцями метрологічних служб або особою, відповідальною за забезпечення єдності вимірювань заявників, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, за кожним з наведених видів вимірювань:

EM - електрика та магнетизм;

L - довжина;

M - маса та пов'язані з нею величини;

PR - фотометрія;

IR - іонізуюче випромінювання;

T - термометрія;

TF - час і частота;

QM - хімія (кількість речовин);

AUV - акустика, ультразвук, вібрація;

3) можливість групування в одному графіку декількох видів вимірювань установлює підприємство, що проводить повірку;

4) у разі включення до графіка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, графи 2 і 8 не заповнюються;

5) у графі 2 зазначаються наведені умовні позначення сфери законодавчо регульованої метрології відповідно до статті 3 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність":

1 - забезпечення захисту життя та охорони здоров'я громадян;

2 - контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3 - контроль стану навколишнього природного середовища;

4 - контроль безпеки умов праці;

5 - контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6 - топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7 - торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв'язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8 - обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9 - роботи, пов'язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10 - роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11 - роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12 - роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13 - реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів;

6) рекомендований термін подання графіків на погодження - щороку до 01 грудня;

7) один примірник погодженого графіка надсилається заявнику, другий - зберігається у виконавця;

8) зміни та (або) доповнення до графіків можуть уноситися заявниками протягом року, на який були погоджені графіки;

9) за відсутності змін та доповнень погоджені графіки можуть бути продовжені на наступний рік за письмовою заявою заявника;

10) погодження графіків, змін та доповнень до них виконавці здійснюють безкоштовно.

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1977 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar