Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Перелік питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури
[ Скачать с сервера (86.5 Kb) ] 02.09.2016, 17:35


Образец бланка (форма шаблона) Перечня вопросов для проведения тестирования на знание законодательной базы (профессиональный тест) для занятия должности прокурора местной прокуратуры и должностей руководителей местных прокуратур, их первых заместителей и заместителей::

Зразок бланка (форма шаблону) Переліку питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників:

:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генеральної прокуратури України
26 липня 2016 року N 265

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань для проведення тестування на знання законодавчої бази (професійний тест) для зайняття посади прокурора місцевої прокуратури та посад керівників місцевих прокуратур, їх перших заступників та заступників

Конституція України

1. Загальні засади.

2. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

3. Вибори. Референдум.

4. Верховна Рада України.

5. Президент України.

6. Кабінет Міністрів України.

7. Прокуратура.

8. Правосуддя.

9. Конституційний Суд України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

10. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність.

11. Адміністративне стягнення.

12. Накладення адміністративного стягнення.

13. Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

14. Військові адміністративні правопорушення.

15. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

16. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення.

17. Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні заходів впливу, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

18. Складення протоколу про адміністративне правопорушення.

19. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

20. Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення.

21. Оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.

Закон України "Про прокуратуру"

22. Засади організації і діяльності прокуратури.

23. Організаційні основи системи прокуратури.

24. Статус прокурора.

25. Повноваження прокурора з виконання покладених на нього функцій.

26. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора.

27. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду.

28. Організаційне забезпечення діяльності прокуратури.

Закон України "Про державну службу"

29. Загальні положення.

30. Правовий статус державного службовця.

31. Вступ на державну службу.

32. Службова кар'єра.

33. Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії.

34. Робочий час і час відпочинку державного службовця, відпустки.

35. Дисциплінарна та матеріальна відповідальність державних службовців.

36. Припинення державної служби.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та інші міжнародно-правові зобов'язання України

37. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї.

38. Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

39. Рішення Європейського суду з прав людини щодо порушення статей 3, 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

40. Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо реалізації Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 31 травня 2006 року N 784.

Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини"

41. Загальні положення.

42. Доступ до рішення.

43. Виконання рішення.

44. Застосування в Україні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Суду.

Закон України "Про міжнародні договори України"

45. Загальні положення.

46. Укладення міжнародних договорів України.

47. Дотримання і виконання міжнародних договорів України.

48. Оприлюднення, реєстрація та зберігання текстів міжнародних договорів України.

49. Припинення та зупинення дії міжнародних договорів України.

50. Контроль за виконанням Закону України "Про міжнародні договори України" та міжнародних договорів України.

Господарський процесуальний кодекс України

51. Гласність розгляду справ.

52. Підвідомчість справ господарським судам. Підсудність справ.

53. Учасники судового процесу.

54. Докази.

55. Запобіжні заходи.

56. Судові витрати.

57. Подання позову.

58. Порушення провадження у справі та підготовка матеріалів до розгляду у першій інстанції.

59. Забезпечення позову.

60. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.

61. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку.

62. Перегляд судових рішень у касаційному порядку.

63. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами.

64. Виконання рішення, ухвали, постанови.

Господарський кодекс України

65. Основні засади господарської діяльності: загальні положення.

66. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання.

67. Підприємство.

68. Державні та комунальні унітарні підприємства.

69. Майно суб'єктів господарювання.

70. Загальні положення про господарські зобов'язання.

71. Господарські договори.

72. Виконання господарських зобов'язань. Припинення зобов'язань.

73. Загальні засади відповідальності учасників господарських відносин.

74. Штрафні та оперативно-господарські санкції.

75. Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності.

76. Капітальне будівництво.

77. Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія).

78. Зовнішньоекономічна діяльність: загальні положення.

Цивільний кодекс України

79. Захист цивільних прав та інтересів.

80. Загальні положення про фізичну особу.

81. Опіка та піклування.

82. Загальні положення про юридичну особу.

83. Підприємницькі товариства.

84. Правочини. Представництво.

85. Строки та терміни. Позовна давність.

86. Набуття права власності. Припинення права власності. Право власності на землю (земельну ділянку).

87. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право).

88. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права).

89. Виконання зобов'язання.

90. Забезпечення виконання зобов'язання.

91. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання.

92. Поняття та умови договору. Укладення, зміна і розірвання договору.

93. Договірні зобов'язання.

94. Недоговірні зобов'язання.

95. Загальні положення про відшкодування шкоди.

96. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

97. Спадкування за заповітом. Спадкування за законом. Здійснення права на спадкування. Спадковий договір.

Цивільний процесуальний кодекс України

98. Особи, які беруть участь у справі.

99. Заходи процесуального примусу.

100. Наказне провадження.

101. Позовне провадження.

102. Окреме провадження.

103. Апеляційне провадження.

104. Касаційне провадження.

105. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Житловий кодекс Української РСР

106. Надання жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду.

107. Право наймача на вселення інших осіб у займане ним жиле приміщення.

108. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами.

109. Виселення з дитячих будинків сімейного типу.

110. Порядок доступу до житла та іншого володіння для ліквідації аварій, проведення оглядів технічного стану, перевірки показань засобів обліку.

Кодекс адміністративного судочинства України

111. Кодекс адміністративного судочинства України: загальні положення.

112. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

113. Вручення повістки.

114. Учасники адміністративного процесу.

115. Докази.

116. Розподіл судових витрат.

117. Строки.

118. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

119. Підготовче провадження.

120. Судовий розгляд справи.

121. Судові рішення.

122. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

123. Апеляційне провадження.

124. Касаційне провадження.

125. Провадження за нововиявленими обставинами.

126. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

127. Заходи процесуального примусу.

Закон України "Про банки і банківську діяльність"

128. Банківська таємниця.

129. Порядок розкриття банківської таємниці.

Закон України "Про виконавче провадження"

130. Виконання рішень іншими органами.

131. Учасники виконавчого провадження.

132. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження.

133. Загальний порядок звернення стягнення на майно боржника.

134. Особливості звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи.

135. Виконання рішень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

136. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.

Кримінальний кодекс України

137. Загальні положення Кримінального кодексу України.

138. Закон про кримінальну відповідальність.

139. Злочин, його види та стадії.

140. Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину).

141. Вина та її форми.

142. Співучасть у злочині.

143. Повторність, сукупність та рецидив злочинів.

144. Обставини, що виключають злочинність діяння.

145. Звільнення від кримінальної відповідальності.

146. Покарання та його види.

147. Призначення покарання.

148. Звільнення від покарання та його відбування.

149. Судимість.

150. Інші заходи кримінально-правового характеру.

151. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб.

152. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

153. Злочини проти основ національної безпеки України.

154. Злочини проти життя та здоров'я особи.

155. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

156. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

157. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

158. Злочини проти власності.

159. Злочини у сфері господарської діяльності.

160. Злочини проти довкілля.

161. Злочини проти громадської безпеки.

162. Злочини проти безпеки виробництва.

163. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

164. Злочини проти громадського порядку та моральності.

165. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.

166. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації.

167. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів.

168. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.

169. Злочини у сфері службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

170. Злочини проти правосуддя.

171. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

172. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Закон України "Про попереднє ув'язнення"

173. Мета попереднього ув'язнення.

174. Підстави для попереднього ув'язнення.

175. Установи для попереднього ув'язнення.

176. Забезпечення порядку тримання під вартою у місцях попереднього ув'язнення.

177. Правове становище осіб, які перебувають у місцях попереднього ув'язнення.

178. Режим у місцях попереднього ув'язнення.

179. Роздільне тримання у місцях попереднього ув'язнення.

180. Права осіб, взятих під варту.

181. Обов'язки осіб, взятих під варту.

182. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб, взятих під варту.

183. Надання побачень особам, взятим під варту.

184. Листування осіб, взятих під варту. Порядок надсилання скарг, заяв і листів.

185. Заходи заохочення, що застосовуються до осіб, взятих під варту.

186. Заходи стягнення, що застосовуються до осіб, взятих під варту.

187. Умови та оплата праці осіб, взятих під варту.

188. Матеріальна відповідальність осіб, взятих під варту.

189. Заходи безпеки і підстави для застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї.

190. Особливий режим у місцях попереднього ув'язнення.

191. Підстави та порядок звільнення осіб, що тримаються під вартою.

192. Персонал місць попереднього ув'язнення.

Кримінально-виконавчий кодекс України

193. Загальні положення Кримінально-виконавчого кодексу України.

194. Виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.

195. Виконання покарань у виді позбавлення волі.

196. Виконання покарань у виді довічного позбавлення волі.

197. Звільнення від відбування покарання. Допомога особам, які звільнені від відбування покарання, контроль і нагляд за ними.

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

198. Загальні положення Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

199. Система фінансового моніторингу.

200. Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

201. Зупинення фінансових операцій.

202. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу.

203. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

204. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та відновлення прав і законних інтересів власників.

205. Контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Кримінальний процесуальний кодекс України

206. Кримінальне процесуальне законодавство України, загальні засади кримінального провадження.

207. Учасники кримінального провадження. Відводи.

208. Докази і доказування.

209. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення.

210. Повідомлення у кримінальному провадженні.

211. Процесуальні строки.

212. Процесуальні витрати.

213. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов.

214. Заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування.

215. Загальні положення досудового розслідування.

216. Слідчі (розшукові) дії.

217. Негласні слідчі (розшукові) дії.

218. Повідомлення про підозру.

219. Зупинення досудового розслідування.

220. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

221. Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень.

222. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків.

223. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування.

224. Судове провадження у першій інстанції.

225. Судове провадження з перегляду судових рішень.

226. Провадження в суді апеляційної інстанції.

227. Провадження в суді касаційної інстанції.

228. Судове провадження за нововиявленими обставинами.

229. Кримінальне провадження на підставі угод.

230. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб.

231. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

232. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

233. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю.

234. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України.

235. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

236. Виконання судових рішень.

237. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Сімейний кодекс України

238. Обов'язок матері, батька утримувати дитину та його виконання.

239. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

240. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України.

Земельний кодекс України

241. Земельні відносини.

242. Повноваження районних рад у галузі земельних відносин.

243. Категорії земель.

244. Право власності на землю.

245. Право оренди земельної ділянки.

246. Обтяження прав на земельну ділянку, обмеження у використанні земель.

247. Порядок продажу земельних ділянок державної та комунальної власності громадянам та юридичним особам.

248. Загальнодержавні програми використання та охорони земель.

249. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок.

Лісовий кодекс України

250. Склад лісового фонду України.

251. Право державної власності на ліси.

252. Тимчасове користування лісами.

Водний кодекс України

253. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення.

254. Спеціальне водокористування.

Кодекс України про надра

255. Припинення права користування надрами.

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність"

256. Завдання оперативно-розшукової діяльності.

257. Принципи оперативно-розшукової діяльності.

258. Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

259. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності.

260. Обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

261. Права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність.

262. Гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності.

263. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

264. Закриття оперативно-розшукових справ.

265. Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності.

266. Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.

267. Нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності.

Закон України "Про запобігання корупції"

268. Загальні положення Закону України "Про запобігання корупції".

269. Національне агентство з питань запобігання корупції.

270. Формування та реалізація антикорупційної політики.

271. Запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

272. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

273. Правила етичної поведінки.

274. Фінансовий контроль.

275. Захист викривачів.

276. Інші механізми запобігання і протидії корупції.

277. Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб.

278. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків.

279. Міжнародне співробітництво.

280. Прикінцеві положення Закону України "Про запобігання корупції".

Закон України "Про судову експертизу"

281. Загальні положення Закону України "Про судову експертизу". Права та обов'язки судового експерта. Фінансове та організаційне забезпечення судово-експертної діяльності.

282. Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень" від 08 жовтня 1998 року N 53/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за N 705/3145.

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України"

283. Статус, правова основа та основні принципи діяльності Національного антикорупційного бюро України.

284. Гарантії незалежності, загальна структура і чисельність Національного антикорупційного бюро України.

285. Директор Національного антикорупційного бюро України, його повноваження, порядок конкурсного відбору та призначення Директора Національного бюро.

286. Директори територіальних управлінь Національного бюро, працівники Національного бюро.

287. Спеціальні звання, присяга осіб начальницького складу Національного бюро.

288. Обмеження стосовно працівників Національного бюро, стажування та відрядження працівників Національного бюро.

289. Права та обов'язки Національного антикорупційного бюро України.

290. Застосування засобів впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї; заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення.

291. Взаємодія Національного бюро з органами внутрішніх справ, Служби безпеки України та іншими державними та правоохоронними органами.

292. Відповідальність працівників Національного бюро, їх соціальний захист, оплата їх праці, правовий захист працівників Національного бюро та інших осіб.

293. Фінансове забезпечення Національного бюро, матеріально-технічне забезпечення його діяльності.

294. Контроль за діяльністю Національного бюро, його підзвітність, підрозділи внутрішнього контролю Національного бюро.

295. Дисциплінарна відповідальність працівників та Дисциплінарна комісія Національного бюро, моніторинг способу життя працівників Національного бюро, забезпечення прозорості в діяльності Національного бюро.

296. Рада громадського контролю при Національному бюро; печатка та посвідчення працівника Національного бюро.

297. Прикінцеві положення Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України".

Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду"

298. Поняття приватизації державного житлового фонду.

299. Об'єкти приватизації.

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

300. Ліцензійні умови.

Закон України "Про акціонерні товариства"

301. Права та обов'язки акціонерів.

302. Дивіденди акціонерного товариства.

303. Загальні збори акціонерного товариства.

304. Наглядова рада акціонерного товариства.

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

305. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

306. Повідомлення про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Закон України "Про природно-заповідний фонд України"

307. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України.

308. Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

309. Статус і завдання біосферних заповідників.

Закон України "Про охорону земель"

310. Земля як об'єкт охорони.

311. Принципи державної політики у сфері охорони земель.

312. Державний контроль за використанням та охороною земель.

313. Самоврядний контроль за використанням та охороною земель.

314. Система заходів у галузі охорони земель.

315. Документація із землеустрою в галузі охорони земель.

316. Нормативи в галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів.

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"

317. Завдання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

318. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

319. Кадастри природних ресурсів.

320. Екологічна безпека.

321. Курортні і лікувально-оздоровчі зони.

Закон України "Про екологічну експертизу"

322. Об'єкти державної екологічної експертизи.

323. Строк дії висновків державної екологічної експертизи.

Закон України "Про відходи"

324. Виявлення та облік безхазяйних відходів.

Закон України "Про мисливське господарство та полювання"

325. Право на полювання.

326. Порядок надання у користування мисливських угідь.

Закон України "Про використання земель оборони"

327. Використання земель оборони в господарських цілях.

Закон України "Про зону надзвичайної екологічної ситуації"

328. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Закон України "Про екологічну мережу України"

329. Складові екомережі.

Закон України "Про звернення громадян"

330. Вимоги до звернення.

331. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення.

332. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню.

333. Порядок розгляду звернень громадян.

334. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості.

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

335. Мета і сфера дії Закону України "Про доступ до публічної інформації".

336. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації.

337. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації.

338. Порядок доступу до інформації.

339. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.

340. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації.

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади"

341. Накази міністерства.

342. Завдання центральних органів виконавчої влади.

343. Накази центрального органу виконавчої влади.

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

344. Акти місцевих державних адміністрацій.

345. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

346. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

347. Система місцевого самоврядування.

348. Сільський, селищний, міський голова.

349. Староста.

350. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування.

351. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

352. Повноваження сільського, селищного, міського голови.

353. Порядок формування рад.

354. Голова районної, обласної, районної у місті ради.

355. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

356. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

357. Посади в органах місцевого самоврядування.

358. Право на службу в органах місцевого самоврядування.

359. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

360. Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра.

Закон України "Про Кабінет Міністрів України"

361. Акти Кабінету Міністрів України.

362. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1781 | Загрузок: 112
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar