Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
15.02.2017, 22:37


Зразок бланку (форма шаблону) Повідомлення про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Сообщения о начале выполнения строительных работ / об изменении данных в уведомлении о начале выполнения строительных работ:

Додаток 2
до Порядку

 

 

_____________________________________________
    (найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
                       контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник
______________________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце
______________________________________________
        проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
______________________________________________
      номер облікової картки платника податків (не зазначається
______________________________________________
       фізичними особами, які через свої релігійні переконання
______________________________________________
             відмовляються від прийняття реєстраційного номера
______________________________________________
     облікової картки платника податків та повідомили про це
______________________________________________
     відповідному органу державної податкової служби і мають
______________________________________________
                          відмітку у паспорті), номер телефону;
______________________________________________
           найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________
   код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
______________________________________________
                                              номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

Відповідно до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами / про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт
від ___ ____________ 20__ (необхідне підкреслити).
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                (найменування об'єкта будівництва)
поштова/будівельна адреса _____________________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________________,
                                                                              (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________________,
                                                                 діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)
код об'єкта ___________________________________________________________________________.
                                                              (згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом)
__________________ виданий ___________________________________________________________
                  (номер)                                                                                (найменування органу, який його видав,
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  дата видачі)
проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)
під керівництвом (у разі розроблення проекту):

 

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

 

та затверджена замовником _____________________________________________________________
                                                                                                (дата затвердження (для фізичних осіб) чи
_____________________________________________________________________________________
                                      прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________________,
                                             або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)
категорія складності ___________________________________________________________________,

основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

 

 

загальна площа нежитлових будівель об'єкта, кв. метрів ________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ________________________________________________
                                                                                                                               (найменування експертної
_____________________________________________________________________________________
                                організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________________.
                                           серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) _____________________________________________________________________________________.
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _________________________________________________
                                                                                                                             (прізвище, ім'я та по батькові особи,
_____________________________________________________________________________________.
                                                          номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________________
_____________________________________________________________________________________
                                           (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування
_____________________________________________________________________________________
                                           земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)
____________________________________________________________________________________.
                                                          та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                         серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника
_____________________________________________________________________________________
                        податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
_____________________________________________________________________________________
                                       від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
_____________________________________________________________________________________
                      повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
_____________________________________________________________________________________
                                                найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків
_____________________________________________________________________________________.
                                                         згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" я, _____________________________________________________________________________________,
                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

Примітки.

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об'єктів, для яких проведення експертизи є обов'язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об'єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. N 879)


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1861 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar