Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Проект наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки молодих учених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального
28.01.2016, 17:37


Додаток 1
до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними
(пункт 8 розділу II)

Зразок бланку (форма шаблону) проекту:

ЗРАЗОК

 

Форма проекту наукової роботи
та науково-технічної (експериментальної) розробки

 

Секція ________________________________________________________________________________

Назва проекту
______________________________________________________________________________________
                                                                                          (не більше 15-ти слів)

Назва напряму секції (згідно із паспортом секції обирається не більше 2-х напрямів):
______________________________________________________________________________________

Організація-виконавець: ________________________________________________________________
                                                                                                          (повне найменування)

Місцезнаходження: ______________________________________________________________________________________

Назва пріоритетного тематичного напряму Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених: ______________________________________________________________________________________

АВТОРИ ПРОЕКТУ:

Керівник проекту (П. І. Б.)
______________________________________________________________________________________
                      (основним місцем роботи (навчання) керівника проекту має бути організація, від якої подається проект)

Науковий ступінь __________________________________ вчене звання ________________________
______________________________________________________________________________________

Місце основної роботи (навчання) _______________________________________________________

Посада _______________________________________________________________________________

Тел.: _________________________ E-mail: __________________________________________________

Дата народження: ______________________________________________________________________

Відповідальний виконавець проекту:
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (П. І. Б., науковий ступінь, вчене звання, посада)

Тел.: _________________________ E-mail: __________________

Дата народження: ______________________________________

Проект розглянуто й погоджено рішенням вченої (наукової, науково-технічної) ради
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (найменування ВНЗ/НУ)

від "___" ____________ 20__ р., протокол N ____________.

Керівник проекту __________________________
                                                                (П. І. Б.)

Підпис: ____________________________

___________________________________
(найменування організації-виконавця)

Керівник _________________________________
                                                         (П. І. Б.)
Підпис: ___________________________________

"___" ____________ 20__ р.

"___" ____________ 20__ р.

 

М. П.

 

Секція _______________________________________________________________________________

 

ПРОЕКТ
наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки молодих учених, що виконуватиметься за рахунок коштів загального фонду державного бюджету

Назва проекту: ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пропоновані строки виконання проекту (до 2 років): з ___________________ по __________________

Обсяг фінансування: _____ тис. гривень, зокрема на 1-й рік ____ тис. гривень,
на 2-й рік ______ тис. гривень.

1. АНОТАЦІЯ (українською та англійською мовами до 15 рядків)
(короткий зміст проекту)

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ (до 15 рядків)

2.1. Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект.

2.2. Об'єкт наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

2.3. Предмет наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

3. СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА ТЕМАТИКОЮ (до 70 рядків)

3.1. Аналіз результатів, отриманих авторами проекту за даною проблемою, тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки; у чому саме полягає внесок згадуваних вчених та чому їх напрацювання потребують продовження, доповнення, вдосконалення (до 20 рядків).

3.2. Аналіз результатів, отриманих іншими вітчизняними та закордонними вченими за даною проблемою, тематикою, об'єктом та предметом наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки; окремо проаналізувати напрацювання цих учених за останні 5 років із посиланням на конкретні публікації (до 30 рядків).

3.3. Перелік основних публікацій (не більше 10-ти) закордонних і вітчизняних вчених (окрім публікацій авторів, що наведені у доробку), які містять аналоги і прототипи та є основою для проекту (до 20 рядків).

Таблиця 1

 

N з/п

Повні дані про статті

 

 

 

4. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 70 рядків)

4.1. Ідеї та робочі гіпотези проекту.

4.2. Мета і завдання, на вирішення яких спрямовано проект.

4.3. Обґрунтування актуальності та/або доцільності виконання завдань:
стан наукової роботи або науково-технічної (експериментальної) розробки за тематикою;
ідеї та робочі гіпотези проекту.

5. ПІДХІД, МЕТОДИ, ЗАСОБИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК ЗА
ПРОЕКТОМ (до 50 рядків)

5.1. Визначення підходу щодо виконання наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, обґрунтування її новизни.

5.2. Нові або оновлені методи та засоби, методика та методологія наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки, що створюватимуться авторами у ході виконання проекту.

5.3. Особливості структури та складових проведення наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА НОВИЗНА (до 60 рядків)

6.1. Докладно представити зміст очікуваних результатів, навести попередні описи методик, суспільних практик, положень, регламентів, пристроїв, технологій, обладнання, стандартів, проектів нормативно-технічних документів, творів, що створюватимуться, змінюватимуться та/або доповнюватимуться авторами.

6.2. Вказати, які з очікуваних результатів можуть бути науково обґрунтованими та доведеними, спиратимуться на закономірності природи, а які - корисними практико-методичними напрацюваннями.

6.3. Довести наукову (науково-прикладну) новизну результатів наукової роботи та науково-технічної (експериментальної) розробки на основі їх змістовного порівняння з існуючими аналогами у світовій науці на основі посилань на конкретні публікації (таблиця 1 цієї Форми) та довести переваги отримуваного над наявним.

7. ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА (до 70 рядків)

7.1. Визначити та обґрунтувати використання очікуваних результатів для конкретної галузі суспільної практики, вирішення вітчизняних і світових проблем; довести відповідність потребам суспільства та економіки країни, за наявності - потребам світового ринку.

7.2. Навести запланований перелік практичних методик, положень, регламентів, пристроїв, технологій, обладнання, стандартів, інформаційно-аналітичних матеріалів, творів, рекомендацій, пропозиції до органів влади та інших документів, що можуть бути передані потенційним замовникам для використання поза межами організації-виконавця.

7.3. Запланувати проведення маркетингових досліджень щодо просування науково-прикладних результатів на світовий ринок, визначити потенційних замовників, навести перелік реальних майбутніх користувачів, з якими вже встановлено договірні відносини (з підтвердженням листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки).

7.4. Обґрунтувати цінність очікуваних результатів для світової та вітчизняної науки.

7.5. Довести цінність результатів для підготовки фахівців у системі освіти, зокрема вищої кваліфікації, навести прізвища, імена, по батькові та тематику магістрантів і докторантів, що братимуть участь у виконанні проекту.

7.6. Довести, що задля одержання наведених науково-прикладних результатів варто витрачати відповідні кошти державного бюджету, що соціально-економічний чи екологічний ефект від впровадження результатів проекту перевищить витрати.

8. ФІНАНСОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИТРАТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

8.1. Обсяг витрат на заробітну плату (розрахунок за посадами та кількістю працівників, залучених до виконання, загальний та по роках).

8.2. Обсяг витрат на матеріали, орієнтовний розрахунок за групами матеріалів (загальний та по роках).

8.3. Обсяг витрат на енергоносії, інші комунальні послуги (за видами, на підставі порівняльного розрахунку попередніх періодів, загальний та по роках).

8.4. Інші витрати (за видами, із обґрунтуванням їх необхідності, загальні та по роках).

8.5. Зведений кошторис проекту (загальний та по роках).

8.6. Перелік обладнання (із зазначенням цін та виробників), необхідного для виконання наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки.

9. ДОРОБОК ТА ДОСВІД АВТОРІВ ЗА ТЕМАТИКОЮ ПРОЕКТУ (за попередні 5 років)

9.1. Зазначити h-індекс керівника проекту згідно з базою даних Scopus та веб-адресу його відповідного авторського профілю.

9.2. Зазначити сумарний h-індекс згідно з базою даних Scopus семи виконавців проекту (крім керівника проекту) та веб-адреси їх відповідних авторських профілів.

9.3. Перелік статей у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, Index Copernicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів), вказується у таблиці 2 цієї Форми.

Таблиця 2

 

N з/п

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії; (підкреслити прізвища авторів, які належать до списку виконавців), індекс SNIP видань
(Source Normalized Impact Per Paper)

Наукометрична
база даних

Індекс SNIP

 

 

 

 

 

Анотації статей українською мовою навести у таблиці 15 цієї Форми.

9.4. Статті, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus, Index Copernicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів) та які не входять до пункту 9.3 цієї глави, вказуються у таблиці 3 цієї Форми.

Таблиця 3

 

N з/п

Повні дані про статті з веб-адресою електронної версії
(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

 

 

 

9.5. Опубліковані за темою проекту статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пунктів 9.3, 9.4 цієї глави, а також матеріали англійською мовою доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Copernicus, вказуються у таблиці 4 цієї Форми.

Таблиця 4

 

N з/п

Повні дані про статті і тези доповідей з веб-адресою електронної версії
(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

 

 

 

9.6. Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані за темою проекту українськими видавництвами, вказуються у таблиці 5 цієї Форми.

Таблиця 5

 

N з/п

Повні дані про монографії (розділи)
(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

Кількість друкованих аркушів

 

 

 

 

Анотації монографій українською мовою навести у таблиці 16 цієї Форми.

9.7. Монографії та (або) розділи монографій, що опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу, вказуються у таблиці 6 цієї Форми.

Таблиця 6

 

N з/п

Повні дані про монографії (розділи)
(підкреслити прізвища авторів) зі списку виконавців

Кількість друкованих аркушів

 

 

 

 

Анотації монографій англійською мовою навести у таблиці 17 цієї Форми.

9.8. Охоронні документи (патенти) на об'єкти права інтелектуальної власності, що отримані, наводяться у таблиці 7 цієї Форми.

Таблиця 7

 

N з/п

Назви документів та їх вихідні дані

 

 

 

9.9. Дисертації кандидата наук (доктора філософії) та доктора наук, захищені виконавцями проекту, наводяться у таблиці 8 цієї Форми.

Таблиця 8

 

N з/п

Дані про дисертації (автор, назва дисертації, спеціальність, науковий
керівник / консультант, рік та місце захисту)

 

 

 

9.10. Індивідуальні гранти (стипендії) на наукові стажування в Україні та за кордоном, що фінансувалися за рахунок Державного бюджету України та/або закордонними організаціями (сумарна кількість місяців для керівника та семи виконавців проекту), наводяться у таблиці 9 цієї Форми.

Таблиця 9

 

N з/п

П. І. Б. виконавців

Назва гранту

Термін стажування

Фінансування, тис. гривень

 

 

 

 

 

 

9.11. Гранти на виконання наукових робіт / науково-технічних (експериментальних) розробок, за якими працювали виконавці, що фінансувались закордонними організаціями, наводяться у таблиці 10 цієї Форми.

Таблиця 10

 

N з/п

П. І. Б. виконавців

Назва гранту

Фінансування, тис. гривень

 

 

 

 

 

9.12. Авторами проекту виконано робіт за договорами та грантовою тематикою на суму (вказується відповідно до підтвердних документів (довідка бухгалтерії ВНЗ, НУ) у рамках заявленого наукового напряму), наводяться у таблиці 11 цієї Форми.

Таблиця 11

 

N з/п

П. І. Б. виконавців

Назва договору

Сума (тис. гривень)

 

 

 

 

 

10. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Таблиця 12

 

N з/п

Показники очікуваних результатів

Кількість

1.

Будуть опубліковані за темою проекту статті в журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Copernicus (для гуманітарного та соціоекономічного напрямів)

 

2.

Заплановані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України і мають ISSN, статті у закордонних журналах, що не увійшли до пункту 1 цієї таблиці, а також тези англійською мовою доповідей на міжнародних конференціях у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та/або Index Copernicus

 

3.

Монографії та (або) розділи монографій, що будуть опубліковані за темою проекту українськими видавництвами (вказується кількість друкованих аркушів)

 

4.

Монографії та (або) розділи монографій, що будуть опубліковані у закордонних виданнях офіційними мовами Європейського Союзу (вказується кількість друкованих аркушів)

 

5.

Буде впроваджено наукові або науково-практичні результати шляхом укладання договорів, продажу ліцензій, грантових угод

 

 

11. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

Таблиця 13

 

N з/п

Назва та зміст етапу

Очікувані результати етапу
(зазначити конкретні очікувані наукові результати).
Звітна документація (зазначити кількість запланованих публікацій, захистів магістерських, кандидатських та докторських дисертацій, отримання охоронних документів на об'єкти права інтелектуальної власності)

1

 

 

2

 

 

 

12. ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ

Молоді вчені до 35 років, з них:

кандидатів __, докторів ___;

наукові працівники без ступеня _____;

інженерно-технічні кадри: ______, допоміжний персонал ________;

докторанти: _______; аспіранти: ______; студенти ______.

Разом : ____

13. ОСНОВНІ ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ* (з оплатою в межах запиту) наводяться у таблиці 14 цієї Форми.

Таблиця 14

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада і місце основної роботи (навчання)

Дата народження

 

 

 

 

 

 

 

Анотації статей українською мовою, наведених у таблиці 2 цієї Форми.

Таблиця 15

 

N з/п

Назви статей та їх анотації

 

 

 

Анотації монографій українською мовою, наведених у таблиці 5 цієї Форми.

Таблиця 16

 

N з/п

Назви монографій та їх анотації

 

 

 

Анотації монографій англійською мовою, наведених у таблиці 6 цієї Форми.

Таблиця 17

 

N з/п

Назви монографій та їх анотації

 

 

 

____________
* Вносяться дані про основних виконавців (до семи осіб), окрім допоміжного персоналу та студентів.

 

Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1077 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar