Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Проспект емісії сертифікатів ФОН (Проспект эмиссии сертификатов ФОН)
25.01.2017, 18:03


Зразок бланку (форма шаблону) Проспекту емісії сертифікатів ФОН:

Образец бланка (форма шаблона) Проспекта эмиссии сертификатов ФОН:

Додаток 6
до Положення про реєстрацію випуску сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, звіту про результати розміщення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з нерухомістю та скасування реєстрації випуску
(підпункт 5 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

 

 

 

 

 

 

Проспект емісії сертифікатів ФОН

Реєстрація випуску сертифікатів ФОН та проспекту емісії, що проводиться органом реєстрації, не може розглядатися як гарантія вартості цих сертифікатів та гарантія забезпечення їх випуску

1

Інформація про емітента сертифікатів ФОН:

повне та скорочене (у разі наявності) найменування, код за ЄДРПОУ

 

місцезнаходження, номери телефонів, факсу, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента

 

дата створення, зміни організаційно-правової форми, найменування емітента (у разі їх наявності)

 

перелік засновників

 

предмет діяльності

 

розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких уключено питання про зміну розміру статутного капіталу, або якщо загальними зборами емітента на момент подання проспекту емісії на реєстрацію до органу реєстрації прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії

 

розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

відомості про посадових осіб емітента (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні три роки)

 

внесення емітента сертифікатів ФОН відповідним органом державної влади до Державного реєстру фінансових установ або до Державного реєстру банків

 

2

Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

 

перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності із зазначенням дати видачі ліцензії та терміну закінчення дії ліцензії (дозволу)

 

опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передує кварталу, у якому подаються документи для реєстрації проспекту емісії, а саме дані про:
основних конкурентів емітента;
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;
юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу;
дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента;
участь емітента в об'єднаннях підприємств;
можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;
перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;
провадження у справі про банкрутство або про застосування санації стосовно емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, внаслідок реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску сертифікатів ФОН;
застосування (накладання) санкцій за правопорушення законодавства про цінні папери, фінансові послуги та банківську діяльність органу реєстрації спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг або Національним банком України

 

3

Інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента - для небанківських фінансових установ):

що існують на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН (кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином));

 

що не були виконані (кредитні правочини (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину, кредитор за кожним укладеним кредитним правочином, сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином, вид валюти зобов'язання, строк і порядок виконання кредитного правочину, дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення, судові рішення, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином))

 

4

Фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску сертифікатів ФОН, та за останній завершений фінансовий рік

 

5

Рівень кредитного рейтингу відповідного випуску сертифікатів ФОН, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності)

 

6

Інформація про ФОН:

мета утворення ФОН

 

дата початку та закінчення дії ФОН, найменування ФОН

 

відомості щодо строку та порядку реалізації майна ФОН, набутого за рахунок ФОН, у разі припинення функціонування ФОН

 

порядок розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації майна, у разі припинення функціонування ФОН

 

порядок встановлення управління майном та визначення обмеження

 

порядок розрахунку вартості чистих активів ФОН

 

результати розміщення раніше випущених сертифікатів ФОН на дату прийняття рішення (із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН, кількості, номінальної вартості та загальної суми емісії, найменування ФОН, строку дії ФОН, строку обігу сертифікатів, дат початку та закінчення погашення сертифікатів ФОН, ідентифікація (найменування) об'єкта будівництва та терміну введення його в експлуатацію, вартості чистих активів відповідного ФОН, що припадає на один сертифікат ФОН, станом на останню звітну дату)

 

результати розміщення раніше випущених цінних паперів (перелік і результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми емісії)

 

7

Інформація про сертифікати ФОН:

дата і номер рішення про розміщення сертифікатів ФОН та найменування органу, що прийняв відповідне рішення

 

вартість одного євро за курсом Національного банку України на дату прийняття рішення про розміщення сертифікатів ФОН

 

мета випуску сертифікатів ФОН

 

загальний обсяг емісії сертифікатів ФОН; у разі випуску сертифікатів ФОН різними серіями - кожної серії, кількість сертифікатів ФОН, вид, порядок розміщення, номінальна вартість та ціна розміщення

 

серія сертифікатів ФОН, якщо сертифікати випускаються різними серіями

 

напрями використання залучених коштів (опис щодо напрямів та обмеження інвестування коштів ФОН)

 

дати початку і закінчення розміщення та порядок оплати сертифікатів ФОН

 

у разі приватного розміщення сертифікатів ФОН - перелік осіб, серед яких буде здійснюватися розміщення сертифікатів ФОН

 

порядок повідомлення про розміщення сертифікатів ФОН,
строк обігу сертифікатів ФОН

 

дії емітента у разі недосягнення запланованого рівня емісії порівняно із запланованим, у разі визнання випуску таким, що не відбувся, та дії емітента у разі, якщо загальна сума емісії не буде відповідати вимогам законодавства

 

8

Порядок виплати доходу за сертифікатами ФОН:

порядок розрахунку виплати доходу на один сертифікат ФОН

 

адреса, порядок і дати початку та закінчення виплати доходу за сертифікатами ФОН

 

дії емітента у разі несвоєчасного подання власником сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для виплати доходу

 

9

Порядок погашення сертифікатів ФОН:

порядок та строки погашення сертифікатів ФОН

 

дії емітента у разі несвоєчасного подання власниками сертифікатів ФОН сертифікатів ФОН для погашення

 

10

Порядок та строки викупу сертифікатів ФОН емітентом на вимогу власників сертифікатів ФОН

 

11

Інформація про забудовника, підрядника (повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, дані щодо дозволів та ліцензій із зазначенням строку їх дії);
розмір винагороди управителя за надання послуг з управління ФОН згідно з правилами ФОН

 

12

Інформація про об'єкт фінансування будівництва:

 

ідентифікація об'єкта будівництва із зазначенням місця (майданчика), де буде споруджуватися об'єкт будівництва, та терміну введення в експлуатацію

 

реквізити документа, що підтверджує виділення землі під будівництво об'єкта нерухомості

 

реквізити документа, який підтверджує право на забудову земельної ділянки

 

реквізити договору між емітентом і забудовником та оформлення забезпечення зобов'язань забудовника за таким договором (дані щодо договору уступки майнових прав на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, та договору доручення з відкладальними умовами)

 

13

Інформація про:

 

андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення цього випуску) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, номерів телефонів та факсів, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами та терміну дії ліцензії

 

аудитора (аудиторську фірму) із зазначенням повного та скороченого найменування (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера та терміну дії ліцензії (відомостей про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (для емітентів - небанківських фінансових установ), або відомостей про внесення аудитора до реєстру аудиторів банків Національного банку України (для емітентів - банків))

 

14

Інші відомості

 

Від емітента

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

 

Від аудитора

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

 

Від андеррайтера*

_________________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

 

М. П.

 

____________
* За наявності.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 912 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar