Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарна скарга)
21.02.2017, 12:23


Зразок бланку (форма шаблону) Скарги щодо дисциплінарного проступку судді (суддів) (дисциплінарна скарга):

Образец бланка (форма шаблона) Жалобы относительно дисциплинарного проступка судьи (судей) (дисциплинарная жалоба):

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Вищої ради правосуддя
14.02.2017 р. N 269/0/15-17

 

 

 

 

ЗРАЗОК

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ
вул. Студентська, 12-а, м. Київ, 04050

 

Скарга щодо дисциплінарного проступку судді (суддів)
(дисциплінарна скарга)

1. Інформація про скаржника:

1.1. Скаржник* ________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, для адвоката - зазначити N та дату
видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та посвідчення адвоката)

1.2. Адреса місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи*: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

1.3. Номери засобів зв'язку*: _____________________________________________________________
(домашній, робочий або мобільний номер телефону, електронна адреса)

1.4. Статус скаржника: _________________________________________________________________
(сторона, третя особа, представник сторони (адвокат),
інші учасники судового процесу тощо)

2. Інформація про суддю (суддів)*: ______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада судді/суддів),
_____________________________________________________________________________________
щодо якого (яких) подається дисциплінарна скарга)
_____________________________________________________________________________________

3. Інформація у судовій справі: ___________________________________________________________
(якщо неналежна поведінка судді (суддів) мала місце під час розгляду справи, за наявності
_____________________________________________________________________________________
інформації зазначити номер справи, сторони у справі, предмет судового розгляду;
за наявності судового рішення - його дату та номер)

4. У чому полягає неналежна поведінка судді (суддів)? Зазначте одну або декілька підстав дисциплінарної відповідальності судді (суддів) відповідно до частини першої статті 106 Закону України гід 2 червня 2016 року N 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон України N 1402-VIII)*:

умисне або внаслідок недбалості:

 

незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків або призвело до порушення правил щодо юрисдикції або складу суду;

 

незазначення в судовому рішенні мотивів прийняття або відхилення аргументів сторін щодо суті спору;

 

порушення засад гласності і відкритості судового процесу;

 

порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

 

незабезпечення обвинуваченому права на захист, перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу;

 

порушення правил щодо відводу (самовідводу);

безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень;

допущення суддею поведінки, що порочить звання судді або підриває авторитет правосуддя, зокрема в питаннях моралі, чесності, непідкупності, відповідності способу життя судді його статусу, дотримання інших норм суддівської етики та стандартів поведінки, які забезпечують суспільну довіру до суду, прояв неповаги до інших суддів, адвокатів, експертів, свідків чи інших учасників судового процесу;

умисне або у зв'язку з очевидною недбалістю допущення суддею, який брав участь в ухваленні судового рішення, порушення прав людини і основоположних свобод;

розголошення суддею таємниці, що охороняється законом, у тому числі таємниці нарадчої кімнати, або інформації, що стала відомою судді під час розгляду справи у закритому судовому засіданні;

неповідомлення суддею Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення відбулося в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством, спосіб упродовж п'яти днів після того, як йому стало відомо про такий випадок;

неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законом);

втручання у процес здійснення правосуддя іншими суддями;

неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законодавством у сфері запобігання корупції;

зазначення в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, завідомо неправдивих відомостей або умисне незазначення відомостей, визначених законодавством;

використання статусу судді з метою незаконного отримання ним або третіми особами матеріальних благ або іншої вигоди, якщо таке правопорушення не містить складу злочину або кримінального проступку;

допущення суддею недоброчесної поведінки, у тому числі здійснення суддею або членами його сім'ї витрат, що перевищують доходи такого судді та доходи членів його сім'ї; встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам; непідтвердження суддею законності джерела походження майна;

ненадання інформації або надання завідомо недостовірної інформації на законну вимогу члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та/або члена Вищої ради правосуддя;

непроходження курсу підвищення кваліфікації в Національній школі суддів України відповідно до направлення, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, або непроходження подальшого кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, або непідтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді за результатами цього кваліфікаційного оцінювання;

визнання судді винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, у випадках, установлених законом;

неподання або несвоєчасне подання декларації родинних зв'язків суддею в порядку, визначеному Законом;

подання у декларації родинних зв'язків судді завідомо недостовірних (у тому числі неповних) відомостей;

неподання або несвоєчасне подання декларації доброчесності суддею в порядку, визначеному Законом;

декларування завідомо недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у декларації доброчесності судді.

 

5. Конкретні відомості про наявність у поведінці судді (суддів) ознак дисциплінарного проступку, який може бути підставою дисциплінарної відповідальності судді (суддів)*:
_____________________________________________________________________________________
(день, місяць, рік або період часу. коли суддею (суддями) допущено неналежну поведінку,
_____________________________________________________________________________________
зазначте факти з цього приводу)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Посилання на фактичні дані (свідчення, докази), що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі відомості*:
_____________________________________________________________________________________
(зокрема, судові рішення судів вищої інстанції, які свідчать про порушення норм права суддею нижчої інстанції,
інші документи, що підтверджують викладені у дисциплінарній скарзі факти)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

З огляду на викладене прошу притягти суддю (суддів)*
_____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада судді (суддів))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

до дисциплінарної відповідальності.

До дисциплінарної скарги додаю:

1. ____________________________________________________________________________________
(зокрема, документи, які посвідчують повноваження адвоката, копії судових рішень та інших документів,
що підтверджують зазначені відомості)

2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________________
Усі зазначені мною відомості та подані матеріали є правдивими. Я обізнаний із тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності.

"___" ____________ 20__ року*

________________________
(підпис скаржника
або його представника)*

 

____________
* обов'язково для заповнення.

Примітки:

1. Прізвище, ім'я, по батькові скаржника і судді (суддів) у пунктах 1 і 2 дисциплінарної скарги потрібно зазначати в називному відмінку, друкованими літерами. Інші відомості слід викладати чітким, розбірливим почерком.

2. Письмова дисциплінарна скарга може бути надіслана поштою або передана до Вищої ради правосуддя.

3. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх керівників або представників (абзац перший частини першої статті 107 Закону України N 1402-VIII).

4. Адвокат зобов'язаний перевірити факти, які можуть тягнути за собою дисциплінарну відповідальність судді, до подання відповідної дисциплінарної скарги (абзац другий частини першої статті 107 Закону України N 1402-VIII).

5. Не допускається зловживання правом звернення до органу, уповноваженого здійснювати дисциплінарне провадження, у тому числі ініціювання питання відповідальності судді без достатніх підстав, використання такого права, як засобу тиску на суддю у зв'язку зі здійсненням ним правосуддя (частина четверта статті 107 Закону України N 1402-VIII).

6. За подання адвокатом завідомо безпідставної дисциплінарної скарги такий адвокат може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності згідно із законом (частина п'ята статті 107 Закону України N 1402-VIII).

7. Дисциплінарну справу щодо судді не може бути порушено за скаргою, що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку судді, а також за анонімними заявами та повідомленнями (частина шоста статті 107 Закону України N 1402-VIII).

8. У випадку неодноразового подання особою очевидно безпідставних дисциплінарних скарг Вища рада правосуддя має право ухвалити рішення про залишення без розгляду протягом одного року наступних скарг цієї особи (частина восьма статті 107 Закону України N 1402-VIII).

9. Дисциплінарна скарга залишається без розгляду та повертається скаржнику, якщо:

1) дисциплінарна скарга подана з порушенням порядку, визначеного Законом України "Про судоустрій і статус суддів", або не підписана чи не містить прізвища, імені, по батькові скаржника або судді, місця проживання (місця перебування, місцезнаходження) скаржника;

2) дисциплінарна скарга не містить відомостей про ознаки дисциплінарного проступку судді;

3) дисциплінарна скарга не містить посилання на фактичні дані (свідчення, докази) щодо дисциплінарного проступку судді;

4) дисциплінарна скарга містить виражені у непристойній формі висловлювання або висловлювання, що принижують честь і гідність будь-якої особи;

5) у дисциплінарній скарзі порушується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, звільненого з посади або повноваження якого припинені;

6) дисциплінарна скарга ґрунтується лише на доводах, що можуть бути перевірені виключно судом вищої інстанції в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Очевидно безпідставна дисциплінарна скарга може бути залишена без розгляду та повернута скаржнику, якщо він неодноразово протягом дванадцяти місяців, що передують даті надходження скарги, подавав очевидно безпідставні дисциплінарні скарги, які були залишені без розгляду та повернуті скаржнику або за якими у відкритті дисциплінарної справи було відмовлено (частини перша та друга статті 44 Закону України від 21 грудня 2016 року N 1798-VIII "Про Вищу раду правосуддя").

10. Скасування або зміна судового рішення не має наслідком дисциплінарну відповідальність судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків (частина друга статті 106 Закону України N 1402-VIII).


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2971 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar