Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів (Журнал регистрации результатов испытаний светлых нефтепродуктов)
20.02.2017, 12:32


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів :

Образец бланка (форма шаблона) Журнала регистрации результатов испытаний светлых нефтепродуктов:

Додаток 9
до Інструкції з контролю якості пально-мастильних матеріалів та спеціальних рідин у державній авіації України
(пункт 4 розділу III)

 

____________________________
(лабораторія ПММ, місцезнаходження)

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

  

Код за ДКУД

  

 

 

ЖУРНАЛ
реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів

Розпочато ________________

Завершено _____________

Усього аркушів __________

Термін зберігання: 3 роки

 

 

Номер за журналом реєстрації проб

Наймену-
вання і марка нафто-
продукту

Дата виготов-
лення (надход-
ження) і звідки надійшов нафто-
продукт

Військова (авіаційна) частина, яка надала пробу на випробу-
вання

Дати початку та завер-
шення прове-
дення випро-
бувань

Густина

Концен-
трація свинцю, г/дм 3

Вода і механічні домішки

Детонаційна стійкість

при температурі 15° C, кг/м 3

при температурі 20° C, кг/м 3

масова частка

наяв-
ність

октанове число за моторним методом

октанове число за дослід-
ницьким методом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цетанове число

Цетановий індекс

Фракційний склад

Кінематична в'язкість

темпе-
ратура початку перегонки,° C

10 % перега-
няється при темпе-
ратурі,° C

50 % перега-
няється при темпе-
ратурі,° C

90 % перега-
няється при темпе-
ратурі,° C

при темпе-
ратурі 70° C, 100° C, 150° C, 250° C, 350° C випаро-
вується, %

95 %, 96 %, 97,5 %, 98 % перега-
няється при темпе-
ратурі,° C, кінець кипіння,° C

залишок у колбі, %

залишок і втрати, %

при темпе-
ратурі мінус 40° C, мм 2

при темпе-
ратурі 20° C, мм 2

при темпе-
ратурі 40° C, мм 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кислот-
ність, мг КОН на 100 см 3 нафтопро-
дукту

Темпе-
ратура початку криста-
лізації,° C

Темпе-
ратура спалаху в закри-
тому тиглі,° C

Концен-
трація фактич-
них смол, мг на 100 см 3 нафтопро-
дукту

Тиск наси-
ченої пари, кПа

Йодне число, г йоду на 100 см 3 нафтопро-
дукту

Масова частка сірки, %

Масова частка арома-
тичних вугле-
воднів, %

Масова частка бензолу, %

Наяв-
ність водороз-
чинних кислот і лугів

Випробування на мідній пластинці

Коефі-
цієнт фільтро-
ваності

Гра-
нична темпе-
ратура фільтро-
ваності, ° C

при темпе-
ратурі 50° C про-
тягом 3 годин

при темпе-
ратурі 100° C про-
тягом 3 годин

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стій-
кість до окис-
лення (індук-
ційний період бензину), хв.

Колір і прозо-
рість

Термо-
окисню-
вальна стабіль-
ність у статич-
них умовах (концен-
трація осаду),
мг на 100 см 3 палива

Золь-
ність, %

Теплота згорання, кДж/кг (ккал/кг)

Масова частка меркап-
танової сірки, %

Вміст сірко-
водню

Коксів-
ність 10 %
залишку, %

Висота некіп-
тявого полум'я, мм

Взаємодія з водою

Питома електрична провідність, пСм/м

Вміст мил нафте-
нових кислот

стан поверх-
ні розпо-
ділу

стан розпо-
ділу фаз

при темпе-
ратурі заправки техніки

при темпе-
ратурі 20° C

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура застигання,° C

Масова частка кисню, %

Масова частка кисневих сполук, %

Змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60° C

Висновок про якість світлих нафтопродуктів

54

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 696 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar