Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Журнал водолазних робіт (журнал водолазных работ)
19.02.2017, 23:01


Зразок бланку (форма шаблону) Журналу водолазних робіт:

Образец бланка (форма шаблона) Журнала водолазных работ:

Додаток 1
до Інструкції з організації водолазних спусків та робіт у Національній гвардії України
(пункт 7 розділу I)

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ВОДОЛАЗНИХ РОБІТ

____________________________________________________________________________________
(назва катера (корабля), найменування підрозділу, військової частини, територіального управління,
навчального закладу (центру))

Розпочато ____________ 20__ року

Закінчено ____________ 20__ року

Дата спуску

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце спуску

Стан моря, балів

Гли-
бина, м

Темпе-
ратура води, повітря, ° C

Швид-
кість течії, м/с

Тип споряд-
ження, апа-
рата або баро-
камери

Номер апарата

Тиск у балонах, кгс/см 2

Встанов-
лений тиск, кгс/см 2

Подача через робочу / ава-
рійну дюзи, л/хв

Вміст кисню / дво-
окису вугле-
цю в реге-
нера-
тивній речо-
вині, л/кг

Вміст дво-
окису вуглецю в ХП-І, л/кг

Підпис водо-
лаза про прове-
дену робочу пере-
вірку водолаз-
ного споряд-
ження або баро-
камери

Резуль-
тати опиту-
вання (медич-
ного огляду) водо-
лаза перед спуском

Поча-
ток спус-
ку, год/хв

Час при-
буття на ґрунт (об'єкт), год/хв

Час почат-
ку підйо-
му з ґрунту, год/хв

Час роботи на ґрунті (об'єкті), год/хв

Закін-
чення спуску, год/хв

Загаль-
ний час спуску, год/хв

Корот-
кий зміст роботи, яку вико-
нав водо-
лаз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція з ведення журналу водолазних робіт

1. Журнал водолазних робіт є офіційним документом для записів спусків і підводних робіт, що виконуються водолазами. Записи в журналі є підставою для виплати грошової винагороди за водолазні роботи та заповнення особистих книжок водолазів. Аркуші журналу повинні бути пронумеровані. Журнал повинен бути прошнурований, зареєстрований і скріплений печаткою командира військової частини.

2. Записи в журналі робляться командиром спуску і водолазами чітко та розбірливо, без виправлень. Забороняється робити записи про водолазні спуски на окремих аркушах і в зошитах.

3. Правильність записів у журналі щомісяця перевіряє і підписує водолазний спеціаліст або інша особа, відповідальна за водолазні спуски.

4. У графі 1 роблять записи за кожний день спусків.

5. У графі 2 записуються прізвища та ініціали водолазів, що спускаються та страхують.

6. У графі 3 записується найменування об'єкта або пункту, де проводяться водолазні роботи.

7. У графі 4 проставляються бали за метеозведенням або візуальним визначенням.

8. У графі 5 записується глибина місця спуску, обмірювана лотом (глибиноміром).

9. У графі 6 зазначається температура води і повітря, обмірювана термометром.

10. У графі 7 зазначається швидкість течії.

11. У графі 8 вказується тип спорядження, апарата або барокамери, у яких готується спуск водолазів.

12. У графі 9 зазначаються номери апаратів для роботи під водою і для кисневої декомпресії.

13. У графі 10 зазначається фактичний тиск газів у балонах апаратів перед спуском.

14. У графі 11 зазначається фактичний встановлений тиск редуктора апарата перед спуском.

15. У графі 12 проставляється заміряна перед спуском подача через робочу (у чисельнику) і аварійну (у знаменнику) дюзи апарата.

16. У графі 13 зазначаються за даними хімічного аналізу регенеративної речовини складова кисню (у чисельнику) і складова діоксиду вуглецю (у знаменнику).

17. У графі 14 зазначається за даними хімічного аналізу хімічного поглинача складова двоокису вуглецю.

18. Перед кожним спуском проводиться робоча перевірка спорядження та засобів забезпечення. До початку спуску заносяться у відповідні графи параметри апарата, про зроблену перевірку і про одержання інструктажу з безпеки спусків ставиться підпис особи, що робила перевірку, у графі 15.

19. У графі 16 зазначається оцінка для допуску водолаза до спуску.

20. У графі 17 зазначається час початку занурення водолаза під воду (записується в момент занурення).

21. У графі 18 зазначається час прибуття на ґрунт (об'єкт).

22. У графі 19 зазначається час початку підйому з ґрунту.

23. У графі 20 записується час фактичного перебування водолаза на ґрунті (на заданій глибині).

24. У графі 21 записується час закінчення декомпресії незалежно від способу її проведення.

25. У графі 22 записується час із моменту початку спуску до закінчення декомпресії водолаза.

26. В останній графі коротко записується характер роботи або причини невиконання завдання.

27. Графи 8 - 12 заповнюють водолази, що спускаються, або командир спуску за даними, представленими водолазами, що спускаються.

28. Графи 13 і 14 заповнюють водолази, що спускаються, або командир спуску за даними лікаря-терапевта або особи, що здійснює медичне забезпечення спуску.

29. Графу 15 заповнює особа, що робила робочу перевірку водолазного спорядження або барокамери.

30. Графи заповнює командир спуску.

31. Після закінчення спусків кожного календарного дня командир спуску вздовж рядка під прізвищем останнього водолаза, що спускався, робить запис і розписується. Наприклад: "Самопочуття водолазів після виходу з води - добре. Командир спуску - капітан 2-го рангу (підпис) Гавриш".

32. Журнали водолазних робіт після їх заповнення зберігаються протягом 5 років.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1275 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar