Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зразок Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків
[ Скачать с сервера (34.0 Kb) ] 04.07.2017, 15:09


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків

Образец бланка (пример шаблона) формы Справки о результатах проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика

Додаток 3
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.5)

 

 

 

 

Зразок Довідки
про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків

__________________________________
(назва платника податків)
та виявлені ризики недотримання ним вимог податкового та іншого законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____

Далі за текстом слова "платник податків" слід замінювати назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

 

I. Виявлення ризиків при проведенні доперевірочного аналізу діяльності платника податків

1.1. Аналіз даних про реєстрацію, взяття на облік в контролюючому органі, щодо засновників, бенефеціарних власників (контролерів) платника податків, володіння ним корпоративними правами інших суб'єктів господарювання, структури та побудови господарської діяльності платника податків, стосовно чисельності працюючих, наявності в нього відокремлених підрозділів, наявності та використання у господарській діяльності офісних, виробничих (торговельних, складських приміщень тощо) та інших показників. Визначення загальної схеми та мети діяльності ("розуміння діяльності") платника податків.

1.2. Аналіз показників фінансової та податкової звітності платника податків, співставлення даних з показниками іншої податкової звітності.

При проведенні аналізу структури даних Податкової декларації з податку на прибуток (далі - Декларація) та додатків до неї встановлено, що найбільший вплив на формування доходів, витрат, сум амортизації основних фондів мали такі показники:

Структура доходів, витрат що враховується при визначенні об'єкта оподаткування задекларованих платником податків згідно з поданими податковими деклараціями/розрахунками

(за періоди до 01.01.2015)

грн.

 

N рядка декларації, додатка ІД/ розрахунку

Показник декларації, додатка ІД до декларації /
розрахунку

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 + ...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та динаміка показників податкових зобов'язань, податкового кредиту, задекларованих платником податків згідно з поданими деклараціями з ПДВ наведена в таблиці:

Структура податкових зобов'язань, податкового кредиту, задекларованих платником податків згідно з поданими податковими деклараціями з податку на додану вартість

грн

 
 
 

 

N рядка Декларацій

Показник декларації

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 + ...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найбільший вплив на формування цих показників мали такі операції (види діяльності):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

При декларуванні податку на прибуток за періоди діяльності після 01.01.2015 найбільшу питому вагу в структурі різниць, які виникають відповідно до Кодексу та зменшують (збільшують) об'єкт оподаткування складають такі:

Структура різниць, які виникають відповідно до Податкового кодексу України задекларовані платником податків згідно з поданими деклараціями (за періоди з 01.01.2015)

грн.

 

N з/п

Показник додатка РІ до рядка 03 декларації

Період

Період

Всього

сума

відс. у загальній сумі

сума

відс. у загальній сумі

сума (гр. 3 + гр. 5 +...)

відс. у загальній сумі

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів

1.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

1.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

2. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень)

2.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

2.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

3. Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій

3.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

3.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

4. Інші різниці

4.1

Різниці, на які збільшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

4.2

Різниці, на які зменшується фінансовий результат

 

 

 

 

 

 

 

____________
* інформація про різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України у розрізі рядків додатка РІ до Декларації наводиться в додатку до Довідки про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків та результатів опрацювання виявлених ризиків його діяльності за період з ___.___.____. по ___.___.____

1.3. Аналіз показників, які виявляють ризик скорочення направлення чистого прибутку на розвиток господарської діяльності або виведення точки прибутку з оборотних коштів на інших суб'єктів господарювання:

- коефіцієнт Бівера (виявлення ознак неплатоспроможності підприємства - співвідношення суми само фінансованого доходу до загальної суми зобов'язань).

- фінансовий леверидж (Debt ratio) (прибутковість підприємства за рахунок використання позикового капіталу, показує скільки довгострокових позикових коштів використано для фінансування активів платника податків поряд із власними коштами).

- коефіцієнт поточної ліквідності (Current ratio) (в якій мірі наявність оборотних активів достатньо для погашення поточних зобов'язань).

1.4. Аналіз динаміки показників фінансової звітності балансу та звіту про фінансові результати.

При дослідженні динаміки показників балансу (фінансової звітності) встановлено, в періоді, який перевіряється, істотно змінилися наступні статті _____________. За результатами аналізу їх формування у ході проведення документальної перевірки, встановлено, що їх зміна відбулась за рахунок ___________.

1.5. При проведенні порівняння податкових декларацій із даними фінансової звітності платника податків, виявлено та досліджено наступні ризики:

- заниження доходів / завищення витрат, і як результат фінансового результату до оподаткування відображеного в податковій декларації;

Наприклад: рядок 02 Декларації має дорівнювати значенню рядка 2290 "Прибуток" або рядка 2295 "Збиток" Звіту про фінансові результати.

- заниження показника доходів від будь-якого виду діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку (р. 01 Декларації) що призвело до порушення в частинні коригування фінансового результату до оподаткування на податкові різниці;

Наприклад: показник р. 01 Декларації має відповідати сумі рядків 2000 "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)", 2120 "Інші операційні доходи", 2200 "Дохід від участі в капіталі", 2220 "Інші фінансові доходи" і 2240 "Інші доходи" Звіту про фінансові результати

- невірне відображення амортизаційних відрахувань та відповідних податкових різниць;

Наприклад: коли значення рядка 1.1.1 додатка РІ до Декларації не дорівнює сумі рядків 1002 "Накопичена амортизація" та 1012 "Знос" Балансу (ф.1).

- завищення суми збитків;

Наприклад: ряд. 3.2.4 додатка РІ Декларації за 2015 рік > ряд.06.3 Декларації за 2014 рік + ряд. 06.4.12 додатку ІВ Декларації за 2014 рік.

- невірне перенесення збитків минулих періодів;

Наприклад: Для 2015 року: рядка 3.2.4 додатка РІ Декларації > від'ємне значення рядка 07 Декларації за 2011 рік * 25 % + від'ємне значення рядка 07 Декларації за 2014 рік.

Для 1 кварталу 2016 року: рядка 3.2.4 додатка РІ Декларації > від'ємне значення рядка04 Декларації за 2015 рік.

- проведення коригування показників фінансової звітності без відповідного коригування даних Декларації та додатків до неї,

- тощо.

При аналізі показників фінансової звітності платника податків виявлено та досліджено наступні ризики:

- реалізації продукції нижче собівартості;

Наприклад: коли значення рядка 2050 Звіту про фінансові результати перевищує значення рядка 2000 Звіту про фінансові результати

- завищення адміністративних витрат (витрат на збут);

Наприклад: коли сума рядка 2130 Звіту про фінансові результати поділена на суму рядка 2090 Звіту про фінансові результати помножена на 100 % перевищує 80 %

- завищення витрат на збут;

Наприклад: коли сума рядка 2150 Звіту про фінансові результати поділена на суму рядка 2090 Звіту про фінансові результати помножена на 100 % перевищує 80 %

- тощо.

1.6. Аналіз податкової інформації (вказати джерела: Z звіт, Декларація ПДВ, АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, митні декларації, ЄРПН (ЄРАН), почекова інформація тощо) та дослідження ризиків неповного декларування ПДВ та незастосування РРО.

При аналізі обсягів реалізації в деклараціях з податку на додану вартість обсягам виторгів по звітах з реєстраторів розрахункових операцій виявлено та досліджено наступні ризики:

Наприклад: коли сума рядка 1.1 колонки А + рядка 1.1 колонки Б + рядка 1.2 колонки А + рядка 1.2 колонки Б Декларації з ПДВ не відповідає сумі виторгу згідно даних АІС "Податковий блок" - "Моніторинговий центр".

1.7. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок інформація отримана від органів ліцензування) щодо здійснення діяльності, яка підлягає ліцензуванню або отримання дозволів, виявлено та досліджено ризики здійснення операцій, без отримання ліцензій (дозволів) у передбачених законодавством випадках.

Наприклад: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами або на дату здійснення операцій тощо.

1.8. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, декларації з податку на прибуток підприємств, ПДВ, митні декларації, ЄРПН, фінансова звітність, первинні документи, дані бухгалтерського обліку платника) виявлено ризики здійснення контрольованих операцій щодо яких не подано звіт про контрольовані операції або не повного відображення інформації про КО у поданих звітах.

Наприклад: ризик виникає, якщо господарські операції платника податків визнаються контрольованими відповідно статті 39 Кодексу (сукупність "критерію за контрагентом" та "вартісного критерію" з урахуванням норм Кодексу, діючих у періоді, який перевіряється.

1.9. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": Баланс, Звіт про фінансові результати, Декларація з податку на прибуток (додатки РІ, ТЦ), інформація про бенефіциарних власників) виявлено та досліджено ризики здійснення операцій з борговими зобов'язаннями за участю пов'язаних осіб-нерезидентів

Наприклад: не збільшено фінансовий результат до оподаткування за операціями з нерезидентом-пов'язаною особою у разі якщо сума боргових зобов'язань (в тому числі процентів за борговими зобов'язаннями) перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, більш ніж в 10 разів):

С збільш = СП - (ФРО + ФВ + АВ) / 2, де

С збільш - сума, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування;

СП - сума процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями, нарахованих у бухгалтерському обліку платника податку;

ФРО - фінансовий результат до оподаткування за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

ФВ - фінансові витрати за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів;

АВ - сума амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.

1.10. При проведенні аналізу податкової інформації (вказати джерела: АІС "Податковий блок": звіт про контрольовані операції, митні декларації, ЄРПН) про здійснення зовнішньоекономічної діяльності виявлено та досліджено такі ризики:

- незастосування різниць відповідно до підпункту 140.5.4 статті 140 Податкового кодексу України (30 % у операціях з придбання товарів (робіт, послуг) від нерезидентів з низько податкових юрисдикцій);

- незастосування різниць відповідно підпунктів 140.5.6 - 140.5.7 статті 140 Податкового кодексу України (нарахування роялті);

- обсяг нарахованих/виплачених доходів нерезидента з яких не отримано суму податку або ставка податку менш ніж 6 % більш ніж 1 млн. грн. в рік, крім дивідендів.

 

II. Виявлення та опрацювання ризиків при проведенні документальної перевірки платника податків

2.1. Аналіз ризиків несплати до бюджету податків та зборів, обов'язкових платежів на підставі яких платник податків включено до плану-графіка проведення перевірок

2.2. Аналіз облікової політики

За результатами аналізу розпорядчого документа (наказу) ___________ (зазначити його реквізити), яким встановлено облікову політику платника податків, встановлено що платником податків використовуються такі принципи, методи і процедури для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності, щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант ________________, а також попередні оцінки, що використовуються з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.

При дослідженні питання застосування облікової політики всіма філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами незалежно від їх місцезнаходження встановлено однакове/неоднакове застосування облікової політики.

Платник податків приймав рішення про зміни положень облікової політики, які затверджені
_____________________________________________________________________________________.
(зазначити реквізити документів, якими внесено відповідні зміни, обґрунтування підстав, а саме з метою забезпечення більш достовірного відображення подій (господарських операцій) у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності, зміна статутних вимог, вимог органу, який здійснює функції з державного регулювання методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності), період з якого застосовуються внесені зміни та їх зміст)

За результатами аналізу встановлено ризики щодо не здійснення (здійснення не в повному обсязі) платником податків ретроспективний перерахунок даних фінансової звітності за відповідні звітні періоди та заниження у зв'язку з цим фінансового результату до оподаткування у періоді, що перевіряється.

2.3. Аналіз господарських операцій щодо підтвердження реальної можливості їх здійснення цим постачальником, в тому числі наявність:

- ознак належності постачальника (згідно з податковою, фінансовою і статистичною звітністю, ЄРПН тощо) до суб'єктів сфери матеріального виробництва і економічної діяльності з виробництва відповідного товару (виходячи з положень ст. ст. 261 і 262 ГКУ та ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 N 457) або до суб'єктів господарсько-торговельної діяльності - матеріально-технічного постачання та збуту цього товару (виходячи з положень ст. ст. 263 і 264 ГКУ);

- реального джерела походження товару (згідно з ЄРПН та за документами платника) з обов'язковим графічним відображенням ланцюга руху товару від моменту законного введення в обіг (виробництво, імпорт) до постачальника;

- для товарів - матеріально-технічної і технологічної можливості здійснення виробництва та/або перевезення (навантаження, розвантаження), тимчасового зберігання відповідних обсягів товару (його фізичного руху) в обмежені проміжки часу тощо, придбання послуг транспортування, зберігання; для послуг - фактичного надання послуги наявним трудовим і матеріальним ресурсом, виходячи з її специфіки, задекларованого обсягу (наприклад, ремонтно-будівельних робіт), місця надання тощо (згідно з ЄРПН, фінансовою і податковою звітністю, звітністю про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та за документами платника);

- передбачених технічним регламентом, договором або обов'язковою сертифікацією документів щодо підтвердження (за документами платника) відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорту якості, сертифіката відповідності тощо);

- передбачених законодавством документів дозвільного характеру або ліцензій (за документами платника та даними уповноважених державних органів), без наявності яких постачальник не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності;

- інша інформація що свідчить про реальність здійснення господарських операцій.

При опрацюванні зібраної податкової інформації щодо платників податків ризикових категорій - учасників схем ухилення від оподаткування ПДВ, які відпрацьовуються в рамках виконання наказів ДФС щодо комплексного відпрацювання податкових ризиків з ПДВ, доцільно використовувати інші методичні рекомендації та роз'яснення з цього питання.

2.4. Аналіз правомірності формування показників Декларації та фінансової звітності шляхом порівняння з даними регістрів бухгалтерського обліку.

За результатами аналізу встановлено такі ризики:

- заниження доходів від будь-якого виду діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку;

Наприклад: показник рядка 01 Декларації має відповідати сумі за кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" у кореспонденції з дебетом рахунків 70 "Доходи від реалізації", 71 "Іншій операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи".

- завищення (заниження) витрат на формування (коригування) резерву сумнівних боргів;

Наприклад: при проведенні аналізу показників резерву сумнівних боргів (рядки 2.1.2. 2.1.3 та 2.2.3 додатка РІ до Декларації) за період з ___.___.____ по ___.___.____ у сумі ____ грн. та порівнянні даних регістрів бухгалтерського обліку рахунку 38 "Резерв сумнівних боргів"* встановлено/не встановлено ризик недостовірного відображення суми створення (коригування) резерву сумнівних боргів у сумі ____ грн.
______________________________________________________________________________________
(дослідити інформацію щодо термінів виникнення, сум, стану погашення та вжиття заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості (зокрема у матеріалах попередніх документальних перевірок, єдиному державному реєстрі судових рішень, тощо), відповідність/не відповідність дебіторської заборгованості ознакам, визначеним підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, наявність списання такої заборгованості понад суму резерву сумнівних боргів безпосередньо на витрати, навести порівняння даних Декларації з відповідними регістрами бухгалтерського обліку, пояснення причин відхилення даних, у разі підтвердження ризику - пункт акту, в якому детально відображено порушення пов'язані із встановленим ризиком).

____________
* за кредитом відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебетом - списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

- тощо.

За результатами аналізу виявлено наступні ризики:

1. ___________________________________________________________________________________
(коротко описується суть ризику, оцінка його впливу та заходи щодо його опрацювання)

За результатами опрацювання ризик не підтверджено/підтверджено.

У разі підтвердження ризику додатково зазначається:

Результати впливу цього ризику наведено у пункті ___ розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

2. ___________________________________________________________________________________
(коротко описується суть ризику, оцінка його впливу та заходи щодо його опрацювання)

За результатами опрацювання ризик не підтверджено/підтверджено.

У разі підтвердження ризику додатково зазначається:

Результати впливу цього ризику наведено у пункті ___ розділу III Зразка акта (довідки) перевірки.

Аналогічно відображаються результати опрацювання інших ризиків.

 

III. Виявлення та опрацювання схеми діяльності платника податків.

Графічне зображення схеми фінансово-господарської діяльності платника податків додається.


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 947 | Загрузок: 37
Всего комментариев: 0
avatar