Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зразок Довідки про загальну інформацію щодо платника податків
[ Скачать с сервера (35.9 Kb) ] 04.07.2017, 14:54


Зразок бланку (приклад шаблону) форми Довідки про загальну інформацію щодо платника податків

Образец бланка (пример шаблона) формы Справки о общей информацию о налогоплательщике

Додаток 2
до Зразка акта (довідки) перевірки
(пункт 2.4)

 

 

 

Зразок Довідки
про загальну інформацію щодо платника податків

________________________________
(назва платника податків)
та його діяльність за період з ___.___.____. по ___.___.____

Далі за текстом слова "платник податків" слід замінювати назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

1. Статутний капітал платник податків відповідно до установчих документів на момент його створення складав ____ тис. грн., станом на ___.___.___. (останній день періоду, що перевірявся) - ____ тис. грн. (у разі зміни розміру статутного капіталу зазначити причини цих змін та їх реєстрацію в державних органах). Станом на ___.___.___. (останній день періоду, що перевірявся) статутний капітал сформовано в сумі ____ тис. грн., або на ___ відсотків, заборгованість засновників (учасників, акціонерів) по внесках у статутний капітал становить ___ тис. грн., зокрема:

 

N з/п

Дані про учасника (засновника, акціонера)

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання
1 або серія та номер паспорта 2
(для нерезидентів за наявності)

Наймену-
вання суб'єкта господарю-
вання /
П. І. Б. фіз. особи

Країна резиденства, (для нерезидентів зазначається адреса)

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн.

Форма внеску

Частина у статут-
ному капіталі, %

Дата внесення

Фактично внесено, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
1 Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

2 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Для постійних представництв або представництв нерезидентів зазначити:

Повна назва та країна нерезидента - головної компанії, основний вид діяльності відповідно до установчих документів/витягу з реєстру компаній нерезидента або іншого документа.

Якщо суб'єкт господарювання (засновник, учасник або акціонер) належить до певної фінансово-промислової групи, зазначити інформацію про це.

Інформація про засновника(ів) (учасника(ів), акціонера(ів) - фізичну(і) особу(и), кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) (для учасника (ів) (засновника(ів), акціонера(ів) - юридичної(их) особи (осіб) (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій):

 

N з/п

Дані про кінцевого(их) бенефіІІціарного(их) власника(ів) (контролера(ів) юридичної особи - учасника (засновника, акціонера)

Дані про участь

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта або паспортного документа іноземця (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження

Країна громадян-
ства, адреса проживання

Найменування суб'єкта(ів) господарю-
вання через якого (яких) здійснюється участь, країна резиденства, податковий номер
1 (для нерезидентів за наявності)

Сума внеску згідно з установчими документами, тис. грн.

Форма внеску

Частина у статутному капіталі, %

Дата внесення

Фактично внесено, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі якщо учасниками (засновниками, акціонерами) платника податків є виключно фізичні особи, які є його бенефіціарними власниками (контролерами), інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи не подається.

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності.

2. Корпоративні права.

2.1. Якщо платник податків не володів корпоративними правами, слід зазначити:

У періоді з ___.___.____ по ___.___.____ платник податків не володів корпоративними правами.

2.2. У разі, якщо платник податків володів корпоративними правами, слід зазначити таке:

Платник податків у періоді, що підлягав перевірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці:

 

N з/п

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання (для нерезидентів за наявності)

Найменування суб'єкта господарю-
вання, країна резиденства, (для нерезидентів зазначається адреса)

Засновник (учасник, акціонер) (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи)

Сума внеску, тис. грн.

Частка в статутному капіталі, %

Період, в якому платник податків володів корпоративними правами

з (__.__.__)

по (__.__._)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У разі набуття (відчуження) корпоративних прав на вторинному ринку, розкривається інформація про продавця (покупця), номер та дату договору купівлі - продажу корпоративних прав, зазначається сума договору та порядок розрахунків, частка управління в компанії.

Від володіння корпоративними правами в періоді, що підлягав перевірці, платник податків отримав дивіденди (відсотки, інші види доходу) або поніс втрати на загальну суму ____ тис. грн., в тому числі:

тис. грн.

 

N з/п

Назва суб'єкта господарювання

Сума отриманого доходу (+) або втрат (-)

Примітка*

20__ рік

20__ рік

20__ рік

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

____________
* - зазначається довідкова інформація (наприклад, причини понесення втрат, результати проведених зборів акціонерів, тощо).

2.3. У разі якщо платник податків володів корпоративними правами суб'єктів господарювання, які ліквідуються у періоді, що перевіряється, слід зазначити таке:

тис. грн.

 

N з/п

Податковий номер суб'єкта господарю-
вання (для нерезидентів за наявності)

Назва суб'єкта господарювання, який ліквідується

Сума витрат, понесених в зв'язку з придбанням корпоративних прав

Сума отриманих коштів або майна при ліквідації

Сума, включена до складу доходу

Сума, включена до складу витрат

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Платник податків має відокремлені підрозділи (із зазначенням тих, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність), а також об'єкти, пов'язані із оподаткуванням, перелік яких наведено у таблиці:

 

N з/п

Податковий номер або інші дані про реєстрацію (взяття на облік)

Найменування підрозділу, дані про реєстрацію, об'єкта

Статус підрозділу

Адреса місцезнаходження

Форма сплати податків

Назва контролюючого органу, в якому підрозділ, об'єкт перебуває на обліку, дата взяття на облік

Дата та номер акта перевірки підрозділу

Посадові особи підрозділу на дату підписання акта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повний текст за посиланням зверху


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 828 | Загрузок: 38
Всего комментариев: 0
avatar