Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Інше / Другое

Зразок форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства
[ Скачать с сервера (73.1 Kb) ] 04.07.2017, 12:55


Зразок бланку (приклад шаблону) форми акта (довідки) документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Образец бланка (пример шаблона) формы акта (справки) документальной плановой / внеплановой выездной проверки налогового, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДФС
01 червня 2017 року N 396

 

 

 

 

 

Зразок форми акта (довідки)
документальної планової/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - Зразок акта (довідки) перевірки)

___.___.______ N ______________
(дата)

_______________________________________
(місцезнаходження платника податків чи місце
розташування об'єкта права власності,
стосовно якого проводиться така перевірка)

Про результати документальної планової / позапланової виїзної перевірки
____________________________________________
(найменування платника податків, податковий номер N,
____________________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)
податкового законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.__, валютного - за період з ___.___.____ по ___.___.____, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - за період з ___.___.____ по ___.___._____

 

 

I. Вступна частина

На підставі направлення(нь) від ___.___.____ N ______, виданого(них)
_____________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу,
_____________________________________________________________________________________
адреса контролюючого органу, номер телефону, телефаксу, електронна пошта)
_____________________________________________________________________________________,
(прізвище(а), ім'я та по батькові, посада(и) перевіряючого(их), звання, назва(и)
структурного(их) підрозділу(ів) та контролюючого(их) органів)
відповідно до підпункту ____ пункту ___ статті __ Податкового кодексу України,

у разі проведення документальної планової перевірки:

плану-графіка проведення документальних планових виїзних перевірок платників податків за ____ квартал ____ року,

у разі проведення документальної позапланової перевірки відповідно до рішення (ухвали) суду (слідчого судді):

рішення (ухвали) __________________________ суду (слідчого судді) від ___.___._____ N ________,
(назва суду, П. І. Б. слідчого судді)
на підставі наказу ___________________________________________ від ___.___.____ N _________,
(найменування контролюючого органу)
проведена ________________________________________________ виїзна документальна перевірка
(планова чи позапланова)
_____________________________________________________________________________________,
(повне і скорочене (за наявності) найменування відповідно до установчих документів юридичної особи
_____________________________________________________________________________________,
(відокремленого підрозділу юридичної особи), представництва (постійного представництва)
нерезидента (далі - платник податків)

________
N Код ЄДРПОУ - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів, які включаються до ЄДРПОУ;

реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом, - для юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб, які не включаються до ЄДРПОУ.

з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____, валютного законодавства за період з ___.___.____ по ___.___.____, з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з ___.___.____ по ___.___.____, відповідно до затвердженого плану (переліку питань) документальної перевірки (додаток 1 до акта (довідки) перевірки, який є його невід'ємною частиною) (зразок наведено у додатку 1 до Зразка акта (довідки) перевірки).

Копію наказу контролюючого органу надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення (вручено під розписку)
___. ___. ___ __________________________________________________________________________.
дата (П. І. Б. посадової особи, посада платника податків або його уповноваженого представника)

З направленням(и) на право проведення перевірки ознайомлено під підпис (вручено копії направлень у встановлених законом випадках)
___. ___. ___ __________________________________________________________________________.
дата (П. І. Б. посадової особи, посада платника податків або його уповноваженого представника)

У разі, якщо платник податків відмовився розписатися у направленні(ях) на право проведення перевірки зазначається інформація про факт складання акту про таку відмову:

Складено акт відмови розписатися у направленні(ях) на право проведення перевірки
___. ___. ___ _________________________________________________________________________.
дата (П. І. Б. посадової особи, що склала акт)

У разі проведення документальної планової виїзної перевірки зазначається інформація про надіслання (вручення) повідомлення із зазначенням дати початку її проведення:
______________________________________________________________________________________
(найменування платника податків)
проінформований про проведення документальної планової виїзної перевірки письмовим повідомленням від ___.___.____ N _____, яке надіслано платнику податків ___.___.____ рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручено ___.___.____ посадовій особі (уповноваженому представнику) платника податків
_____________________________________________________________________________________.
(П. І. Б. посадової особи платника податків, посада або П. І. Б. уповноваженого представника)

Перевірку проведено з відома (в присутності) ______________________________________________
________________________________________________________________, роб. тел.: ____________
(посада керівника (в. о. керівника) або уповноваженого представника платника податків, його П. І. Б.)
та головного бухгалтера ________________________________________, роб. тел.: ______________.
(П. І. Б.)

У разі якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена, інше) робиться відповідний запис.

При складанні акта перевірки зазначені далі по тексту слова "платник податків" заміняти скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок платника податків (за наявності) вчинено запис ___.___.____ під N _______ (в разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання).

У разі, якщо платник податків відмовив посадовим особам контролюючого органу у допуску до проведення перевірки зазначається інформація про факт складання акта про таку відмову:

Складено акт відмови у допуску до проведення перевірки або не допуску до проведення перевірки за період з ___.___._____ по ___.___._____
(зазначається період недопуску)
___. ___. ___ _________________________________________________________________________,.
дата (посада та П. І. Б. посадової особи контролюючого органу, що склала акт)
який підписаний платником податків
___. ___. ___ _________________________________________________________________________,.
дата (посада та П. І. Б. посадової особи платника податку)

У разі, якщо платник податків відмовився від підписання/отримання акту, що засвідчують факт відмови у допуску до проведення перевірки посадовим особам контролюючого органу зазначається інформація про факт складання акту про таку відмову:

Складено акт відмови підписати/отримати акт відмови у допуску до проведення перевірки
(необхідне підкреслити)
___. ___. ___ _________________________________________________________________________.
дата (П. І. Б. посадової особи, що склала акт)

У разі надання платником податків письмових пояснень до складених посадовими особами контролюючого органу актів зазначається інформація про надання таких пояснень:

Платником податків надані письмові пояснення до складених перевіряючими актів, пояснення, зауваження або заперечення щодо виявлених порушень або з інших питань, що виникли під час перевірки, в тому числі щодо дій (бездіяльності) посадових осіб контролюючого органу, що проводили документальну перевірку, які додані до першого примірника акта (довідки) перевірки, що залишається в контролюючому органі на ___ арк. у 1 прим.

Інформація про попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) платника податків та про перевірки, результати, яких вплинули на проведення та висновки цієї перевірки, проведену(і) контролюючим(и) органом(ами), та усунення виявлених недоліків:

 

N з/п

Найменування контролю-
ючого органу, що проводив перевірку

дата та N акта (довідки) перевірки

Період, який пере-
вірявся

Донараховано всього, тис. грн.

Зменшено бюджетне відшкодування ПДВ, від'ємне значення суми ПДВ, тис. грн.

Зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, тис. грн.

*Стан усунення виявлених порушень та розрахунки з бюджетом

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Інше / Другое | Добавил: pekach
Просмотров: 1192 | Загрузок: 34
Всего комментариев: 0
avatar