Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Акт огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур для страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських
31.05.2016, 17:12


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
07 квітня 2016 року N 718,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07 квітня 2016 року N 131

 

Скачати зразок бланка (форма шаблону) акту:

 

 

 

 

 

 

Акт
огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур для страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

Акт N _________

Дата огляду ___ ____________ 20__ року

Аркуш N _______

 

 

Культура (назва) _______________________________
Загальна площа посіву застрахованої культури, га ____

Найменування страховика _____________
N Договору _________________________
Страхова сума, грн ___________________

Найменування страхувальника ____________
Місцезнаходження ______________________
Телефон/факс ___________________________
e-mail __________________________________

 

 

Розділ I. Результати огляду

 

 

Номер поля

Площа, га

Назва/код сорту або гібрида

Назва/код фази розвитку

Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)

Кількість рослин, шт/м 2

Середня кількість рослин, шт/м 2
(гр. 6 / кількість проб)

 

разом

у тому числі за пробами

 

1

2

3

4

5

6

 

N

E

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця огляду ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 

 

Від імені страховика ______________/_________________
    М. П. (за наявності)             (підпис)                           (П. І. Б.)

Від імені страхувальника ______________/_________________
        М. П. (за наявності)                   (підпис)                        (П. І. Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
07 квітня 2016 року N 718,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07 квітня 2016 року N 131

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за N 652/28782

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення Акта огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур для страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта огляду посівів озимих зернових сільськогосподарських культур для страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3) (далі - Акт огляду).

2. Акт огляду оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою безпосередньо перед укладенням Стандартного договору страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3) (далі - Договір).

3. Додатково Акт огляду використовується як документ, який складають в період дії Договору та в якому фіксують і відображають результати огляду посівів застрахованої культури після настання страхового випадку.

4. До Акта огляду, що оформлюється після проведення огляду застрахованої культури в полі, заносяться всі отримані в результаті такого огляду дані.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта огляду

При заповненні Акта огляду необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку "Акт N" зазначається порядковий номер Акта огляду. Порядок присвоєння номера Акту огляду повинен бути встановлений страховиком залежно від страхового продукту в рамках програми загального або субсидованого страхування озимих зернових сільськогосподарських культур.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта огляду в інформаційних базах страховика;

до рядка "Дата огляду" вноситься дата огляду у форматі дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

у рядку "Аркуш N" зазначається нумерація відповідного робочого аркуша;

у рядок "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується (має бути застрахована):

озима пшениця - код 101;

озиме жито - код 102;

у рядку "Загальна площа посіву застрахованої культури, га" зазначається загальна площа озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується;

у рядку "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика, який має намір укласти Договір з конкретним виробником сільськогосподарської продукції;

у рядку "N Договору" проставляється номер Договору, до якого складений Акт огляду.

Якщо огляд проводився до укладення Договору, в зазначеній графі проставляється реєстраційний номер заяви страхувальника на страхування;

у рядку "Страхова сума, грн" вказується загальна страхова сума за Договором;

у рядку "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції, майновий інтерес якого щодо конкретного поля застрахований / буде застрахований згідно з Договором;

у рядках "Місцезнаходження", "Телефон/факс", "e-mail" вказується контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I "Результати огляду" Акта огляду

1. Розділ заповнюється за результатами огляду.

2. У графі "Номер поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера. Якщо на полі вирощуються кілька сортів озимих зернових або частина поля не приймається на страхування, поле ділиться на відповідні частини і номер визначається у такий спосіб: для кожної частини поля в чисельнику вказується номер поля за внутрішньогосподарським обліком, а в знаменнику через скісну риску - розмір ділянки (наприклад 4/34).

У формі "Карта поля", яка додається до Акта огляду, схематично позначається контур поля (полів), межа його поділу й ідентифікуються ділянки.

3. У графі "Площа, га" вказується площа поля (у гектарах).

4. У графі "Назва/код сорту або гібрида" вказується назва або код сорту чи гібрида, яка (який) відповідає номеру заявки на реєстрацію у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

5. У графі "Назва/код фази розвитку" вказується фаза розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на момент огляду, а саме зазначається код, який відповідає фазі розвитку більше ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому разі вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Сходи

01

Кущіння

02

Вихід у трубку

03

Колосіння

04

 

6. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)", а саме у підграфах "N" та "E" зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

У формі "Карта поля", яка є додатком до Акта огляду, у контурі поля позначається точка, де проводилася зйомка координат, і зазначаються відстані до найближчих меж поля.

7. У графі "Кількість рослин, шт/м 2" вказуються:

1) у графі "разом" (на підставі результатів обстеження проб) - сума кількості рослин за пробами;

2) у графі "у тому числі за пробами" - отриманий після обстеження поля результат підрахунку кількості рослин на метр квадратний у кожній пробі. Дані заносяться до підграф 1 - 6.

8. У графі "Середня кількість рослин, шт/м 2 (гр. 6 / кількість проб)" зазначається (на підставі результатів обстеження проб) середня кількість рослин на одному квадратному метрі, визначена шляхом ділення отриманого показника з графи 6 Акта огляду на кількість зроблених проб.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II "Коментарі виконавця огляду" Акта огляду

У розділі II за потреби може бути надано коментар щодо загальної ситуації на полях, впливу погодних умов, наявності бур'янів, шкідників або ознак пошкодження рослин шкідниками. Також у цьому розділі за потреби зазначаються додаткові відомості про врегулювання страхового випадку, рішення сторін Договору тощо.

V. Додаткова інформація

1. За необхідності до Акта огляду складається форма "Карта поля", якій присвоюється відповідний номер.

2. У формі "Карта поля" схематично зображується контур обстежуваного поля. На контурі можуть бути вказані дані, що мають значення при ідентифікації поля (лінії електропередач, яри, поодинокі дерева тощо). В обов'язковому порядку вказується точка, де проводилася зйомка географічних координат, та зазначається відстань до найближчих меж поля. Крім того, мають позначатися місця забору проб та зазначатися їх черговість. Якщо поле прийняте на страхування частково, на схемі вказується умовна лінійна межа поділу із позначенням точок координат перетинання із межею поля та позначається, яка із частин поля прийнята на страхування, а яка не прийнята.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1516 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar