Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Акт визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від с/г ризиків
31.05.2016, 17:26


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
07 квітня 2016 року N 718,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07 квітня 2016 року N 131

Скачати зразок бланка (форма шаблону) акту:

 

 

 

 

 

Акт
визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3)

Акт N _________

Дата визначення врожайності ___ ____________ 20__ року

 

 

Культура (назва) _________________________

Найменування страховика ______________
__________________________

Найменування страхувальника ________________
_______________________________

Загальна площа посіву застрахованої культури,
га ____________________________

N Договору __________________________

Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail _________
________________________________

 

 

Розділ I. Результати визначення врожайності

 

 

N поля

Площа поля, га

Кадастро-
вий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціону-
вання (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезич-
ною системою координат (WGS-84)

Вага колосків за пробами з 1 м 2, г

å (сума гр. 4)

Фаза розвитку рослин
(код)

Середня вага колосків з 1 м 2, г (гр. 5 / кіль-
кість проб у гр. 4)

Коефі-
цієнт пере-
веден-
ня*

Вага зерна без домі-
шок, г (гр. 7 ´ гр. 8)

Воло-
гість зерна, %

Втрата ваги по вологості, г (гр. 9 ´ показ-
ник втрати ваги по вологості у % / 100) (Довід-
кова таблиця щодо втрати ваги)**

Коригу-
вальний коефі-
цієнт

Фактор конвер-
сії, ц/га

Врожай-
ність, ц/га
((гр. 9 - гр. 11) ´ гр. 12 ´ гр. 13)

Відсо-
ток збитків від неза-
страхо-
ваних ризи-
ків***,
%

Врожай-
ність для розра-
хунку збитку, ц/га (гр. 14 ´ (1 + гр. 15 / 100))

N

E

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

0,1

 

 

 

 

 

____________
* Коефіцієнт переведення

 

 

Коефіцієнт переведення

0,77

0,756

Сільськогосподарська культура

озима пшениця

озиме жито

 

 

** Довідкова таблиця щодо втрати ваги

 

 

Вологість, %

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Втрата ваги, %

1,16

2,33

3,49

4,65

5,82

6,98

8,14

9,3

10,46

11,62

12,79

13,95

15,12

16,28

17,44

18,6

19,76

20,93

22,09

23,25

24,42

 

 

*** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків

 

 

N поля

Додаткові ризики (незастраховані)

Відсоток впливу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ II. Коментарі виконавця визначення врожайності ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

 

Від імені страховика ______________/_________________
   М. П. (за наявності)               (підпис)                          (П. І. Б.)

Від імені страхувальника ______________/_________________
        М. П. (за наявності)                   (підпис)                           (П. І. Б.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
07 квітня 2016 року N 718,
наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
07 квітня 2016 року N 131

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 квітня 2016 р. за N 653/28783

 

Інструкція
щодо заповнення Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3)

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення Акта визначення врожайності озимих зернових сільськогосподарських культур, застрахованих з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування, біологічним методом (страховий продукт 3) (далі - Акт визначення врожайності біологічним методом).

2. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється страховиком або уповноваженою ним особою після проведення процедур із врегулювання збитків та визначення врожайності застрахованих озимих зернових сільськогосподарських культур.

3. Акт визначення врожайності біологічним методом оформлюється в полі із занесенням до нього всіх отриманих в результаті врегулювання даних.

II. Порядок заповнення реквізитної частини Акта визначення врожайності біологічним методом

При заповненні Акта визначення врожайності біологічним методом необхідно дотримуватися таких правил:

у рядку "Акт N" зазначається порядковий номер Акта визначення врожайності біологічним методом.

Нумерація має забезпечувати чітку ідентифікацію Акта визначення врожайності біологічним методом в інформаційних базах страховика;

до рядка "Дата визначення врожайності" вноситься дата визначення врожайності у форматі дд.мм.рррр, де дд - число місяця цифрами, мм - місяць цифрами, рррр - рік цифрами;

у рядок "Культура (назва)" вписується код озимої зернової сільськогосподарської культури, що страхується:

озима пшениця - код 101;

озиме жито - код 102;

у рядку "Загальна площа посіву застрахованої культури, га" зазначається загальна застрахована площа культури згідно зі Стандартним договором страхування майбутнього врожаю озимих зернових сільськогосподарських культур з державною підтримкою від сільськогосподарських ризиків на весняно-літній період вирощування (страховий продукт 3) (далі - Договір);

у рядку "Найменування страховика" зазначається повне найменування страховика;

у рядку "N Договору" проставляється номер Договору відповідно до встановленого у страховика чи в Аграрному страховому пулі України порядку нумерації договорів, за якими проводиться визначення врожайності;

у рядку "Найменування страхувальника" вказується повне найменування виробника сільськогосподарської продукції;

у рядку "Місцезнаходження, телефон/факс, e-mail" зазначається контактна інформація виробника сільськогосподарської продукції.

III. Інформація, яка зазначається в розділі I "Результати визначення врожайності" Акта визначення врожайності біологічним методом

1. У графі "N поля" вказується ідентифікаційний номер поля, який є номером (назвою) поля (ділянки) згідно з прийнятим у виробника сільськогосподарської продукції обліком земель. У разі відсутності номера поля поле ідентифікується як "б/н", тобто без номера.

2. У графі "Площа поля, га" вказується площа поля (у гектарах).

3. У графі "Кадастровий номер або координати меж територій за Системою глобального позиціонування (GPS) та/або меж територій за Світовою геодезичною системою координат (WGS-84)", а саме у підграфах "N" та "E" зазначаються відповідно кадастровий номер або система (GPS або WGS-84), за якою визначені координати поля.

4. У графі "Вага колосків за пробами з 1 м 2, г" зазначається кількість колосків на одному квадратному метрі у місці забору проби. Якщо робиться більше однієї проби, їх дані заносяться до підграф 1 - 6. При цьому дані для наступного поля вносяться після залишеного вільним рядка.

5. У графі "å (сума гр. 4)" зазначається сума ваги колосків відповідно до всіх проб графи 4.

6. У графі "Фаза розвитку рослин (код)" вказується фаза розвитку озимої зернової сільськогосподарської культури на момент визначення врожайності, а саме зазначається код, який відповідає фазі розвитку більше ніж 80 відсотків рослин на обстежуваному полі. В іншому випадку вказуються через тире дві фази, тобто так званий умовний перехід рослин з однієї фази розвитку в іншу.

Фаза розвитку рослин

Код фази

Налив і дозрівання зерна

06

Повна стиглість

07

 

7. У графі "Середня вага колосків з 1 м 2, г (гр. 5 / кількість проб у гр. 4)" вказується середнє арифметичне значення ваги колосків (за визначеними пробами згідно з отриманим результатом у графі 5), розділене на кількість проб відповідно до графи 4.

8. У графі "Коефіцієнт переведення*" зазначається встановлений коефіцієнт переведення для відповідної сільськогосподарської культури, який зазначено у таблиці "* Коефіцієнт переведення".

9. У графі "Вага зерна без домішок, г (гр. 7 ´ гр. 8)" зазначається результат, отриманий шляхом множення цифри з графи 7 на коефіцієнт переведення ваги колосся у вагу чистого зерна відповідної культури з графи 8.

10. У графі "Вологість зерна, %" зазначається середній показник вологості, визначений для зерна озимої зернової сільськогосподарської культури з колосся усіх проб із поля.

11. У графі "Втрата ваги по вологості, г (гр. 9 ´ показник втрати ваги по вологості у % / 100) (Довідкова таблиця щодо втрати ваги)**" записується результат множення ваги зерна без домішок (графа 9) на відповідний показник втрати ваги по вологості, поділений на 100.

12. У графі "Коригувальний коефіцієнт" зазначається коригувальний коефіцієнт 0,95, обов'язковий для використання.

13. У графі "Фактор конверсії, ц/га" зазначається фактор конверсії 0,1 ц/га, обов'язковий для використання.

14. У графі "Врожайність, ц/га ((гр. 9 - гр. 11) ´ гр. 12 ´ гр. 13)" зазначається показник врожайності кожного окремого поля згідно з результатами визначення врожайності культури відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

15. У графі "Відсоток збитків від незастрахованих ризиків***, %" зазначається відсоток збитку від незастрахованих ризиків, визначений експертом та занесений до таблиці "*** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків".

16. У графі "Врожайність для розрахунку збитку, ц/га (гр. 14 ´ (1 + гр. 15 / 100))" зазначається показник врожайності для розрахунку збитку згідно з результатами визначення врожайності культури відповідно до послідовності розрахунків, закладених в Акті визначення врожайності біологічним методом.

17. До таблиці "*** Відсоток збитків від незастрахованих ризиків" виконавцем визначення врожайності (за наявності) заноситься інформація про незастраховані ризики, які знизили врожайність культури. Розрахований відсоток зниження врожайності заноситься у графу 15 Акта визначення врожайності біологічним методом. Цифри вказуються у відсотках. У разі пошкодження посівів застрахованої культури як від дії незастрахованих ризиків (порушення технології вирощування культури, в тому числі високий рівень забур'яненості, пошкодження шкідниками, ураження хворобами), так і від дії застрахованих ризиків, експерт повинен якомога точніше визначити ступінь зниження врожайності через основні ризики. У цьому разі страхове відшкодування виплачується тільки за збиток, спричинений застрахованими ризиками. Рекомендується визначати відсоток дії незастрахованих ризиків як співвідношення фактичної врожайності на полі, де спостерігається високий рівень забур'яненості, пошкодження врожаю шкідниками чи хворобами, до фактичної врожайності на полі, де дія незастрахованих ризиків на врожай відсутня.

IV. Інформація, яка зазначається в розділі II "Коментарі виконавця визначення врожайності" Акта визначення врожайності біологічним методом

У розділі "Коментарі виконавця визначення врожайності" описується (за потреби) загальна ситуація на полях (наявність бур'янів, шкідників або ознак пошкодження рослин шкідниками), наводяться процедури визначення врожайності виконавцем тощо.

 

Директор департаменту методології,
стандартів регулювання та нагляду
за фінансовими установами
Нацкомфінпослуг

В. Г. Логвіновський

Директор Департаменту
фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Б. Р. Ахіджанов


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 799 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar