Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНА КАРТКА НА СЕРЖАНТІВ І СОЛДАТІВ
07.04.2017, 21:14


Зразок бланку (приклад шаблону) Обліково-послужноъ картки на сержантів і солдатів:

Образец бланка (пример шаблона) Учетно-послужнаой карточки на сержантов и солдат:

Додаток 13
до Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу II)

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Формат 80 х 115 мм

 

1. Рік
призову

 

 

2. Рік
звільнення

 

 

ОБЛІКОВО-ПОСЛУЖНА КАРТКА НА СЕРЖАНТІВ І СОЛДАТІВ

до військового квитка серії _____ N __________

3. Прізвище _________________

ім'я _________________ по батькові _______________

4. Особистий N ____________________

 

5. Найменування ВОС

N ВОС

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

6. Дата та місце народження ____________________________________________________________

7. Освіта _____________________________________________________________________________

8. Спеціальність _______________________________________________________________________

9. Місце роботи ________________________________________________________________________

10. Підготовлено в ТСОУ за спеціальністю _________________________________________________

11. Сімейний стан ______________________________________________________________________

Склад сім'ї

 

Рідня

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

 

 

 

 

 

 

 

Місце проживання сім'ї __________________________________________________________________

12. Рішення призовної комісії _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13. Призваний _________________________________________________________________________

З'явився до РВК для відправлення в частину ________________________________________________

М. П.                                     Військовий комісар ______________________________________________
                                                                                                                                                     (військове звання, підпис)

14. "___" ____________ 20__ року призваний _______________________________________________
__________________________________ РВК _______________________________________________
________________________________ області _______________________________________________

М. П.                                     Військовий комісар ______________________________________________
                                                                                                                                                      (військове звання, підпис)

15. Наказом ПТК від "___" ____________ 20__ року N _________ зарахований до списків _________________________ з присвоєнням військового звання "солдат" і призначений до в/ч ___________ зі строком служби _____ роки.

 

II. ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

16. Призначення і переміщення по службі

 

Найменування частини

Посада

Дата призначення

Номер наказу по частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Участь у бойових діях, міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки

 

Бойові дії, участь у міжнародних операціях

З якого по який час, у складі якої військової частини (країна перебування)

На якій посаді

 

 

 

 

 

 

 

18. Військову присягу прийняв
_______________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування військової частини)

19. Присвоєння військових звань і класності за спеціальністю

 

Військове звання, класна спеціальність

Дата і номер наказу

 

 

 

 

 

 

 

20. Нагородження державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками _____________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

21. Бойові поранення, дані про сумарну дозу опромінення (найменування та утримання радіонуклідів в організмі) за весь період проходження служби (зборів) на підставі даних картки обліку доз опромінювання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

22. Військова підготовка

 

Найменування курсів

Дата і номер наказу

 

 

 

 

 

 

 

23. Додаткові відомості __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примітки:

1. Обліково-послужна картка призначена для організації персонального обліку та вивчення військовослужбовців строкової військової служби як у мирний час, так і в особливий період. У період проходження військовослужбовцями строкової військової служби їхні обліково-послужні картки зберігаються в кадрових органах військових частин. Обліково-послужні картки осіб, які перебувають у запасі Збройних Сил, знаходяться на руках у військовозобов'язаних. До кожної обліково-послужної картки під час її складання заносять серію та номер документа, що посвідчує особу власника обліково-послужної картки.

2. Обліково-послужна картка складається з двох розділів:

I - Загальні відомості, II - Проходження військової служби.

Рядки 1, 3, 4, 6 - 14 розділу I заповнюються в районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті. Рядки 2, 4 та 16 - 22 розділу II заповнюються у військовій частині, рядки 19, 23 - у військкоматі та у військовій частині.

3. Під час складання обліково-послужної картки робити підчистки та виправлення записів не дозволяється. Якщо під час складання картки у військовому комісаріаті виявлено помилки або неточності в записах, складається нова картка. У разі виявлення помилок або неточностей у записах під час проходження військовослужбовцем військової служби до картки вносяться виправлені дані, про що в рядку 23 робиться відповідний запис, який засвідчується підписом начальника штабу військової частини та гербовою печаткою.

4. На лицьовій стороні картки (у верхньому лівому куті) в прямокутнику, який поділений на три частини, олівцем проставляються:

у лівій частині - скорочене найменування підрозділу;

у середній частині - порядковий номер обліку військовослужбовця за книгою алфавітного обліку особового складу;

у правій частині - порядковий номер обліку військовослужбовця за книгою штатно-посадового обліку особового складу.

У військових частинах до обліково-послужних карток уносяться необхідні уточнення відповідних записів з посиланням на відповідні документи, які завіряються підписами посадових осіб військової частини, які відповідають за ведення обліку особового складу.

5. Сержанти і солдати протягом трьох днів після прибуття з військових комісаріатів до військових частин підлягають фотографуванню у військовій формі одягу без головного убору. Розмір фотокарток - 6 х 9 см (бюст, анфас).

На зворотному боці фотокартки зазначаються прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, особистий номер його ідентифікаційного жетона, дата фотографування. Цей запис засвідчується підписом начальника штабу військової частини, керівника кадрового органу (установи, закладу) або їхніх заступників та гербовою печаткою.

Два примірники фотокартки прикріплюються на зворотній стороні обліково-послужної картки і зберігаються разом. Якщо військовослужбовець звільняється з військової служби, один примірник фотокартки залишається в обліково-послужній картці, а другий - протягом одного року зберігається в штабі військової частини.

6. Обліково-послужна картка складається в районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті в одному примірнику на кожного громадянина, якого призивають на строкову військову службу, та на всіх осіб, яких зараховують під час призову в запас Збройних Сил (тільки чорнилом чорного кольору).

Складена обліково-послужна картка ретельно перевіряється особисто та підписується військовим комісаром, засвідчується гербовою печаткою військового комісаріату та надсилається до військової частини, до якої відправлено призовника для проходження військової служби.

7. Військовозобов'язані, які призиваються по мобілізації, направляються до військових частин з обліково-послужними картками, які знаходяться в їхніх військових квитках.

8. Порядок запису відомостей до обліково-послужної картки:

рядки 3 та 6 - 8 заповнюються аналогічно рядкам документа, що посвідчує особу військовослужбовця. У рядку 8, крім спеціальності, зазначається стаж практичної роботи за нею, наприклад: "слюсар, стаж 3 роки", "водій, стаж 3 місяці";

у рядку 9 зазначаються найменування та місцезнаходження підприємства, установи, організації, де працював призовник, та посада, яку він займав. Запис робиться простим олівцем. Надалі при призові на навчальні, спеціальні збори, зарахуванні на службу у військовому резерві, прийнятті на військову службу за контрактом записи уточнюються, при зміні місця роботи або спеціальності попередній запис витирається та робиться новий.

у рядку 10 записується, за якою спеціальністю підготовлено;

у рядку 11 записуються дружина, діти, батьки, опікуни, рідні брати та сестри незалежно від місця проживання. Члени сім'ї, які померли чи загинули, до обліково-послужної картки не записуються;

рядки 12, 13 заповнюються на підставі документів призовної комісії та облікових відомостей військового комісаріату. Число та місяць відправлення до військової частини зазначаються на збірному пункті військового комісаріату під час фактичного відправлення до військової частини. Стосовно осіб, яких зараховано в запас, у рядку 12 зазначаються відношення до військової служби та до якого роду військ призначено.

Жінкам та громадянам призовного віку, що не проходили строкової військової служби і не мають військових звань, які приймаються на військову службу за контрактом, зазначають висновок відбіркової комісії про придатність до військової служби за контрактом;

рядок 14 заповнюється тільки під час призову (прийняття) на військову службу в разі оголошення мобілізації, під час фактичного відправлення до військової частини.

Під час призову на навчальні, спеціальні збори, зарахування на службу у військовому резерві, прийняття на військову службу за контрактом цей рядок не заповнюється.

У разі прибуття військовозобов'язаних під час оголошення мобілізації безпосередньо до військової частини рядок 14 заповнює, підписує та засвідчує гербовою печаткою військової частини начальник штабу військової частини;

у рядку 15 строк служби (півтора року) записується словами;

рядок 19 про присвоєння первинного військового звання солдат громадянам, призваним на строкову військову службу, заповнюється в обласному військовому комісаріаті на підставі відповідного наказу обласного військового комісара після формування команд для відправки до військової частини. Запис засвідчується печаткою відповідного обласного військового комісаріату.

Вкладати в обліково-послужні картки різні довідки, а також робити в рядках картки записи, які не стосуються поставлених питань (про стан здоров'я, щеплення тощо), заборонено.

9. У військових частинах у мирний час і особливий період обліково-послужні картки ведуться на всіх сержантів та солдатів, за винятком курсантів військових навчальних закладів.

10. На курсантів, яких відраховано з військових навчальних закладів та направлено для проходження військової служби до військових частин, обліково-послужні картки складаються у військових навчальних закладах так само, як у військових комісаріатах. Бланки обліково-послужних карток з цією метою військові навчальні заклади одержують у найближчих військових комісаріатах. Якщо курсант (слухач) до вступу у військовий навчальний заклад перебував на військовій службі, обліково-послужна картка вилучається з його особової справи і до неї вносяться необхідні уточнення. Після складання обліково-послужних карток на відрахованих курсантів (слухачів) їхні особові справи знищуються в установленому порядку.

11. Усі обліково-послужні картки, які надійшли з військових комісаріатів чи військових частин, у військових частинах обліковуються за номерами, присвоєними військовослужбовцям у книзі штатно-посадового обліку особового складу, та групуються в картотеку обліку.

У картотеці обліково-послужні картки розташовуються за підрозділами згідно зі штатною організацією військової частини.

Обліково-послужні картки одного підрозділу відділяються в картотеці від карток іншого підрозділу твердими (картонними, фанерними) роздільниками. У верхній частині роздільників зазначаються найменування відповідних підрозділів військової частини.

12. Ящик для картотеки виготовляють безпосередньо у військовій частині з дерева або іншого міцного матеріалу. Розмір ящика визначається залежно від кількості розташованих у ньому обліково-послужних карток, а також необхідності забезпечення перевезення, зберігання та роботи в похідних (польових) умовах. Ящик має надійно замикатися та бути пристосованим для опечатування та перенесення.

13. Якщо військовослужбовці вибувають з військової частини, їхні обліково-послужні картки надсилаються:

у разі переведення або направлення на навчання - до військової частини за новим місцем служби (навчання) військовослужбовця;

у разі евакуації в особливий період через поранення, ураження чи хворобу - до закладів охорони здоров'я за місцем лікування;

у разі смерті (загибелі чи вибуття з військової служби з інших причин) - разом з документом, що посвідчує особу, - до районного (об'єднаного, міського) військового комісаріату за місцем проживання сім'ї військовослужбовця.

У разі прийняття військовослужбовця на військову службу за контрактом чи зарахування курсантом до військового навчального закладу обліково-послужна картка зберігається в його особовій справі непідшитою. На курсантів, яких прийнято до військових навчальних закладів з числа молоді, обліково-послужні картки не складаються.

14. В обліково-послужних картках військові частини зазначаються за умовним найменуванням. Забороняється зазначати в картках дійсні найменування цих військових частин.

15. Порядок запису відомостей до обліково-послужної картки:

у рядку 5 у разі призначення військовослужбовця на посаду запис про найменування посади та номер ВОС робиться простим олівцем. Остаточний запис чорнилом робиться після першого року військової служби або після закінчення навчального підрозділу, а також у разі переміщення військовослужбовця з однієї військової частини до іншої або в разі дострокового звільнення з військової служби.

В особливий період запис про найменування посади та номер ВОС робиться відразу після прибуття військовозобов'язаного до військової частини на підставі військового квитка чи інших документів;

у рядках 3 - 9, 11, 14 відомості у військових частинах уточнюються відразу після прибуття поповнення на підставі документів, що посвідчують особу, та особистого опитування військовослужбовців;

у рядку 16 призначення та переміщення по службі записуються в хронологічній послідовності на підставі наказів по військовій частині. Зроблені записи мають відповідати записам у документі, що посвідчує особу, а для осіб рядового, сержантського і старшинського складу - відповідати записам у їхніх особових справах.

До цієї ж графи записуються:

у разі перебування військовослужбовця в особливий період на лікуванні в закладі охорони здоров'я - час (з якого по який), причина перебування на лікуванні та найменування закладу. Цей запис засвідчується підписом та гербовою печаткою керівника закладу охорони здоров'я;

у разі смерті чи загибелі військовослужбовця - дата, причина смерті (загибелі) та місце поховання.

Особам, які відбувають покарання в дисциплінарних батальйонах, у графі "Посада" записується "Змінний склад", що означає "дисциплінарний батальйон".

Військовослужбовцям, військовозобов'язаним та жінкам, прийнятим (призваним) на військову службу за контрактом, перед записом про призначення на посаду робиться запис: "Прийнятий на військову службу за контрактом військовою частиною 0000 та призначений на посаду:";

жінкам, громадянам призовного віку, які не проходили строкову військову службу і не мають військових звань, та військовозобов'язаним робиться запис: "Прийнятий на військову службу за контрактом військовою частиною 0000 через Дарницький РВК м. Києва та призначений на посаду".

При переміщенні (переведенні) військовослужбовця для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини записи про призначення, переміщення по службі та виключення зі списків особового складу військової частини засвідчуються підписом та гербовою печаткою начальника штабу військової частини. Так само засвідчуються записи про час та причину смерті (загибелі) військовослужбовця і місце його поховання. Якщо місце для записів у рядку 16 закінчується, складається дублікат обліково-послужної картки, до якого заносяться відомості про події, які відбулися на час складання дубліката. Дублікат обліково-послужної картки зберігається разом з оригіналом;

у рядку 17 відомості про участь у бойових діях із захисту України та міжнародних миротворчих операціях записуються в хронологічній послідовності із зазначенням періоду участі, військової частини та посади. На тих, що не брали участі в бойових діях та міжнародних миротворчих операціях, ця графа не заповнюється;

у рядку 19 записуються всі присвоєні військовослужбовцю під час проходження військової служби та перебування в запасі військові звання, починаючи зі звання солдат.

У цьому рядку зазначається інформація щодо присвоєної військовослужбовцю класної кваліфікації, а також пониження у військовому званні та позбавлення класності. Рядок заповнюється у військовій частині та засвідчується печаткою військової частини, до списків якої зарахований військовослужбовець;

рядок 20 заповнюється на підставі орденських книжок, посвідчень та інших підтвердних документів. Перераховуються всі нагороди і цінні подарунки, одержані в період проходження військової служби та служби в запасі і час їх одержання;

у рядку 22 записуються найменування військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів, підрозділів), які закінчив військовослужбовець у період проходження військової служби, за якою програмою підготовки навчався або на базі якої військової частини допідготовлений за спорідненою військовою спеціальністю, найменування одержаної спеціальності, номер ВОС, дата та номер наказу про закінчення навчання. У цьому самому рядку робиться запис про проходження навчальних зборів у період перебування в запасі;

у рядку 23 зазначається інформація про таке: висновки військово-лікарських комісій про придатність військовослужбовців до військової служби в період проходження ними військової служби; зарахування часу перебування в дисциплінарному батальйоні в строк військової служби; видача сержантам та солдатам, які мають дітей, довідок на одержання допомоги; надання військовослужбовцям відпусток; видача нового військового квитка замість утраченого.

Військовими комісаріатами в цей рядок записуються рішення призовної комісії про спеціальне призначення призовника (наприклад, "Команда К-210. Рішення від 20.03.2015" тощо), а також про зміни щодо придатності до військової служби в період перебування в запасі.

16. У разі втрати обліково-послужної картки проводиться адміністративне розслідування і винних притягують до дисциплінарної відповідальності. Замість втраченої складається нова обліково-послужна картка на підставі документа, що посвідчує особу військовослужбовця, та інших документів.

У разі пошкодження обліково-послужної картки чи непридатності її для подальшого використання з дозволу начальника штабу військової частини складається нова обліково-послужна картка. Дозвіл на складання нової картки записується на пошкодженій картці, яка зберігається у справах військової частини. У рядку 23 робиться запис, який підтверджує відповідність записів у новій обліково-послужній картці військовому квитку та іншим документам. Цей запис засвідчується підписом начальника штабу військової частини та гербовою печаткою.

17. Обліково-послужна картка повинна завжди знаходитися в тій військовій частині, де проходить військову службу військовослужбовець.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1587 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar