Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Передавальний акт. Додаток 4 до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів
20.04.2016, 21:30


Додаток 4
до Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів
(пункт 19 розділу IV)

Зразок бланку (приклад шаблону) акту:

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

_________________________________________________
        (найменування органу, що прийняв рішення про припинення)

_________________________________________________
         (реквізити документа, яким затверджується передавальний акт)

_________________________________________________
                                     (посада уповноваженої особи)

______________________     ________________________
                     (підпис)                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

"___" ____________ 20__ року

М. П. (за наявності)

 

 

 

Передавальний акт

  

складено акт про передачу правонаступнику всіх активів та зобов'язань пенсійного фонду, що припиняється.

I. Загальні відомості про пенсійний фонд, що припиняється:

 

 

Повне найменування пенсійного фонду

 

Місцезнаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Державна реєстрація

 

Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ

реєстраційний номер ______________, свідоцтво серія _____ N __________, рішення N _____________ від ________________

Склад комісії з припинення

Прізвища, імена, по батькові членів комісії з припинення

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава здійснення повноважень

 

Засновник(и) пенсійного фонду

________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _________________________

________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _________________________

Адміністрування пенсійного фонду здійснює

________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _________________________

Управління активами пенсійного фонду здійснює

________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _________________________

Зберігач пенсійного фонду

________________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _________________________

МФО зберігача

 

Рахунки пенсійного фонду

поточний, розпорядження здійснює адміністратор

 

поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами

 

в цінних паперах

 

 

 

II. Загальні відомості про пенсійний фонд - правонаступника:

 

 

Повне найменування пенсійного фонду

 

Місцезнаходження

 

Код за ЄДРПОУ

 

Державна реєстрація

 

Зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ

реєстраційний номер ______________, свідоцтво серія ____ N ________, рішення N _______________ від ___________

Засновник(и) пенсійного фонду

_______________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _______________________

Адміністрування пенсійного фонду здійснює

_______________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _______________________

Управління активами пенсійного фонду здійснює

_______________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _______________________

Зберігач пенсійного фонду

_______________________________________________________________, код за ЄДРПОУ ___________,
місцезнаходження: ____________________________________________, тел. _______________________

МФО зберігача

 

Рахунки пенсійного фонду

поточний, розпорядження здійснює адміністратор

 

поточний, розпорядження здійснює особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами

 

в цінних паперах

 

 

 

III. Зобов'язання пенсійного фонду:

 

 

Назва зобов'язання пенсійного фонду, що припиняється

Сума, грн

Загальна сума коштів, що належать учасникам

 

Оплата послуг адміністратора

 

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду

 

Оплата послуг зберігача

 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду

 

Оплата послуг, які надаються третіми особами

 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з питань недержавного пенсійного забезпечення

 

Зобов'язання за нарахованими, але не здійсненими виплатами

 

Зобов'язання за операціями з активами

 

Загальна сума зобов'язань пенсійного фонду

 

 

 

IV. Активи пенсійного фонду:

 

 

Об'єкт інвестування активів пенсійного фонду

Кількість, шт.

Вартість, грн

Грошові кошти на вкладних (депозитних) та поточних рахунках

 

 

Ощадні (депозитні) сертифікати банків

 

 

Цінні папери, а саме:

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, облігації місцевих позик

 

 

облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

 

 

акції українських емітентів

 

 

цінні папери, доход за якими гарантовано урядами іноземних держав

 

 

цінні папери іноземних емітентів, з них:

 

 

в акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

 

 

в облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

 

 

іпотечні цінні папери

 

 

Об'єкти нерухомості

 

 

Банківські метали

 

 

Дебіторська заборгованість (з розбивкою по видах)

 

 

Інші активи (з розбивкою по видах)

 

 

Усього

 

 

 

 

V. Структура портфеля в цінних паперах пенсійного фонду:

 

 

Вид цінних паперів

ISIN

Емітент

Кількість, шт.

Вартість пакета, грн

номінальна

оціночна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

VI. Документи та інформація пенсійного фонду:

 

 

Електронна форма інформації із системи персоніфікованого обліку, що міститься в облікових картках та індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду (включаючи рух коштів за ними з моменту їх відкриття), журнал обліку операцій на оптичному диску

додаток 1 до передавального акта

Пенсійні контракти

додаток 2 до передавального акта

Документи по учасниках пенсійного фонду та інші документи по відкритих пенсійних рахунках

додаток 3 до передавального акта

Фінансова та інша звітності

додаток 4 до передавального акта

Бухгалтерські документи

додаток 5 до передавального акта

 

 

Цей акт складено у чотирьох примірниках: по одному примірнику пенсійному фонду, що припиняється, та пенсійному фонду - правонаступнику. Один примірник надається Нацкомфінпослуг у складі документів, що подаються для виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про внесення до Державного реєстру фінансових установ. Один примірник надається державному реєстратору у складі документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Зміни до установчих документів пенсійного фонду - правонаступника підлягають державній реєстрації після державної реєстрації припинення _____________________________________________ як юридичної особи в результаті приєднання.

Зміни до статуту пенсійного фонду - правонаступника здійснюються відповідно до Положення про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 18 липня 2013 року N 2362, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2013 року за N 1665/24197.

У статуті пенсійного фонду - правонаступника зазначається, що цей пенсійний фонд є правонаступником пенсійного фонду, що припиняється.

 

 

______________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, що припиняється)

 

_____________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду - правонаступника)

ПЕРЕДАВ:

 

ПРИЙНЯВ:

=============================================================================

Адміністратор:

 

Адміністратор:

_______________________________________
(повне найменування)

 

_______________________________________
(повне найменування)

___________________
(підпис)

(__________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

________________
(підпис)

(_________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М. П. (за наявності)

 

М. П. (за наявності)

 

Особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами:

 

Особа (особи), яка (які) управляє(ють) активами:

______________________________________
(повне найменування)

 

__________________________________________
(повне найменування)

___________________
(підпис)

(__________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

___________________
(підпис)

(___________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М. П. (за наявності)

 

 

М. П. (за наявності)

 

Зберігач:

 

Зберігач:

______________________________________
(повне найменування)

 

______________________________________
(повне найменування)

_______________
(підпис)

(________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

 

__________________
(підпис)

(_________________)
(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М. П. (за наявності)

 

 

М. П. (за наявності)

 

 

 

_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові члена комісії з припинення)

_____________________
(ідентифікаційний номер ДРФО)

____________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові члена комісії з припинення)

_____________________
(ідентифікаційний номер ДРФО)

____________
(підпис)

______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові члена комісії з припинення)

________________________
(ідентифікаційний номер ДРФО)

____________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові члена комісії з припинення)

____________________________
(ідентифікаційний номер ДРФО)

____________
(підпис)

___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові члена комісії з припинення)

__________________________
(ідентифікаційний номер ДРФО)

____________
(підпис)

 

М. П. (за наявності)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 2690 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar