Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Послужний список (Послужной список)
07.04.2017, 21:24


Зразок бланку (приклад шаблону) Послужного списку:

Образец бланка (пример шаблона)  Послужного списка:

Додаток 15
до Інструкції з організації обліку особового складу Національної гвардії України
(пункт 3 глави 3 розділу II)

 

 

 

 

Формат 203 х 288 мм

(гриф обмеження доступу)

 

НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ

ПОСЛУЖНИЙ СПИСОК

_____________________________________________________________________________________
(прізвище)
_____________________________________________________________________________________
(ім'я, по батькові)

Особистий номер ______________________________________________________________________

 

Військове звання

Наказ по особовому складу, номер і дата, Указ Президента України, номер і дата

Військове звання

Наказ по особовому складу, номер і дата, Указ Президента України, номер і дата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний жетон з особистим номером _____________________________________ одержав

"___" ____________ 20__ року

_____________________________
(підпис)

 

1. Число, місяць і рік народження

 

2. Місце народження (за адміністративним поділом на день заповнення)

 

3. Освіта

а) цивільна (зазначити послідовно найменування навчальних закладів; назви факультетів ВНЗ; у разі незакінченої освіти - скільки класів або курсів закінчив, у якому році)

 

 

б) військова (військово-спеціальна) (зазначити послідовно найменування військових навчальних закладів і роки їх закінчення, назви факультетів)

 

4. Володіння іноземними мовами

 

5. Науковий ступінь, вчене звання, коли присвоєно

 

6. Наукові праці та винаходи (за наявності великої кількості перерахувати окремим списком)

 

 

7. Самостійна трудова діяльність до служби в Національній гвардії України, Збройних Силах України тощо

 

Дата

Місце роботи (найменування підприємства, установи тощо), у якій місцевості працював (місто, село, район, область)

Вид діяльності, посада

з якого часу (число, місяць, рік)

до якого часу (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

8. Проходження військової служби в Національній гвардії України

На військову службу призваний ____________________________________ військовим комісаріатом
_____________________________________________________________________________________

Військову присягу прийняв _____________________________________________________________

 

З якого часу (число, місяць, рік)

До якого часу (число, місяць, рік)

Посада, N ВОС за штатом

Частина, з'єднання, оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України

Чий наказ, номер і дата наказу

 

 

 

 

 

9. Участь у бойових діях, міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Військова служба, яка дає право пільгового обчислення вислуги років на пенсію

З якого часу (число, місяць і рік)

До якого часу (число, місяць і рік)

 

 

 

10. Поранення (контузії, травми або каліцтва), їх характеристика, коли і де одержано

 

11. Державні нагороди, заохочувальні відомчі відзнаки, нагрудні знаки

Назва нагороди

За що нагороджено (присвоєно почесне звання)

Дата і номер Указу (постанови, наказу) про нагородження

 

 

 

12. Перебування у відрядженнях за кордоном

Де, з якою метою

З якого часу (число, місяць і рік)

До якого часу (число, місяць і рік)

 

 

 

13. До яких виборчих органів обирався чи був обраний (зазначити де, коли і куди)

 

14. Перебування в полоні, за яких обставин, де і коли потрапив до полону, звільнений з полону

 

15.

Прізвища, імена, по батькові батька, матері, їхнє місце проживання

 

16.

Сімейний стан (неодружений, одружений, вдівець, розлучений), прізвище, ім'я, по батькові та рік народження дружини, номер та дата свідоцтва про одруження, ким видано. Імена і дати народження дітей. Прізвища, імена, по батькові, вік і ступінь споріднення інших утриманців

 

17.

Місце проживання сім'ї

 

18. Проходження зборів під час перебування в запасі

З якого часу (число, місяць і рік)

До якого часу (число, місяць і рік)

На якій посаді

На базі якої військової частини, з'єднання, в якому оперативно-територіальному об'єднанні

Чий наказ (його номер і дата) або чиє розпорядження

 

 

 

 

 

 

19. Послужний список складено "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування військової частини, з'єднання)

М. П.                                               Командир (начальник) _____________________________________

20. Підпис військовослужбовця про підтвердження правильності записаного

"___" ____________ 20__ р. __________; "___" ____________ 20__ р __________;
"___" ____________ 20__ р. __________; "___" ____________ 20__ р __________
"___" ____________ 20__ р __________; "___" ____________ 20__ р. __________;
"___" ____________ 20__ р __________; "___" ____________ 20__ р ___________;
"___" ____________ 20__ р. __________; "___" ____________ 20__ р ___________

Примітки:

1. Записи в послужні списки відомостей про військовослужбовців робляться з урахуванням таких особливостей:

особам рядового, сержантського і старшинського складу при первинному складанні послужного списку записується тільки останнє військове звання, присвоєне перед оформленням на військову службу за контрактом;

після первинного складання послужних списків виправлення записів про місце народження у зв'язку зі змінами не проводиться.

У рядку 3 про військову освіту, крім найменування військового навчального закладу, зазначаються також номер військово-облікової спеціальності, назва факультету та набута військова освіта у військових навчальних закладах іноземних держав.

Офіцерам, які закінчили курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, записуються найменування курсів і строк навчання.

У рядку 4, крім назви мови, якою володіє військовослужбовець, зазначається рівень володіння нею, у тому числі за міжнародними стандартами.

За наявності великої кількості праць та винаходів записи у рядку 6 робляться на окремих аркушах, які підшиваються до розділу особової справи "Додаткові матеріали".

Самостійна трудова діяльність до служби в Національній гвардії України (рядок 7) наводиться в хронологічному порядку.

За наявності перерв зазначається діяльність у періоди цих перерв (наприклад, "Не працював, перебував на пенсії", "Не працював. Навчався в Одеському державному університеті").

До самостійної трудової діяльності не включається час навчання в загальноосвітніх школах, професійно-технічних училищах, цивільних середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, якщо цьому не передувала трудова діяльність.

Проходження військової служби в Національній гвардії України (рядок 8) наводиться в хронологічному порядку. До цього рядка записуються відомості щодо проходження служби в інших військових формуваннях.

Відомості про проходження служби в інших військових формуваннях записуються без розшифрування структури та найменування посади із зазначенням дат та номерів наказів. Записи про направлення, повернення та звільнення із зазначених структур проводяться на підставі відповідних наказів.

Перед записом відомостей про проходження військової служби зазначається, коли та яким районним (об'єднаним, міським) військовим комісаріатом призвано і коли прийнято присягу.

У рядку 8 послужних списків випускників військових навчальних закладів, які вступили до них добровільно, замість слова "Призвано" зазначається "Вступив добровільно" (наприклад, "Вступив добровільно 31 серпня 2015 року до Національної академії Національної гвардії України через Солом'янський РВК м. Києва").

Випускникам, прийнятим на навчання з військових ліцеїв і ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, у рядку 8 послужних списків замість слова "Призвано" зазначається "Вступив" (наприклад, "Вступив 20 серпня 2016 року до Національної академії Національної гвардії України з Київського військового ліцею імені І. Богуна").

У рядку 8 військовослужбовцям, прийнятим (призваним) із запасу на військову службу за контрактом, робиться посилання на нормативні акти, якими регулюється проходження військової служби.

Часом прийняття (призову) на військову службу вважаються:

для громадян, призваних на строкову військову службу, - день прибуття до військового комісаріату для відправлення у військову частину;

для військовозобов'язаних, прийнятих (призваних) на військову службу за контрактом, - день зарахування до списків особового складу військової частини (військового закладу, установи тощо);

для громадян, які вступили до військового навчального закладу, - день призначення на посаду курсанта.

Закінченням перебування на військовій службі вважається день виключення зі списків особового складу військової частини.

Надалі в рядках "з якого часу" і "до якого часу" (перебував на посаді (знаходився у розпорядженні)) зазначаються дати видання наказів по особовому складу про призначення на посаду і увільнення з неї (зарахування в розпорядження).

У рядку 8 записується весь період військової служби на посадах, у тому числі:

час перебування в розпорядженні, закладі охорони здоров'я через хворобу, поранення, контузію чи інші бойові поранення з виключенням зі списків особового складу військової частини (зазначаються найменування і номер закладу охорони здоров'я), перебування в дисциплінарному батальйоні для відбування покарання;

навчання на факультетах навчальних закладів (без зазначення номерів курсів), в ад'юнктурі, докторантурі, на офіцерських курсах (якщо зарахування на курси оформлялося наказом по особовому складу із виключенням зі списків особового складу військової частини);

навчання у військових навчальних закладах (включаючи навчання в навчальних закладах збройних сил іноземних держав), ад'юнктурі, докторантурі (включаючи заочну), на всіх офіцерських курсах із зазначенням найменування навчального закладу (курсів), який (які) закінчив, та одержаної спеціальності;

прибуття на службу до місцевості з пільговими умовами служби. При цьому необхідно посилатися на відповідні нормативно-правові акти, що встановлюють пільгові умови служби, та накази по стройовій частині про зарахування до списків особового складу військової частини і виключення зі списків особового складу військової частини;

присвоєння, підтвердження класної кваліфікації, пониження класної кваліфікації або позбавлення її взагалі;

наявність нагрудних знаків про закінчення військових навчальних закладів і золотих медалей за відмінне закінчення військових навчальних закладів. Записи про це робляться лише в перших примірниках особових справ;

укладення військовослужбовцями контракту на проходження військової служби або розірвання (припинення дії) контракту на проходження військової служби в Національній гвардії України;

звільнення з військової служби в запас або відставку;

виключення зі списків особового складу військових частин;

виключення зі списків особового складу Національної гвардії України у зв'язку зі смертю (загибеллю);

виключення зі списків особового складу Національної гвардії України визнаних судом безвісти відсутніми чи оголошених померлими на підставі рішень суду про таке визнання чи оголошення;

відрядження за кордон чи до інших міністерств, відомств, органів виконавчої влади без виключення зі списку особового складу Національної гвардії України або з виключенням (для подальшого проходження військової служби).

Усі записи в рядку 8 (крім дат призову та прийняття військової присяги) робляться на підставі відповідних наказів.

Військові частини записуються без скорочень за їх дійсними або умовними найменуваннями залежно від того, як вони зазначені в наказах по особовому складу або в наказах по стройовій частині.

У послужних списках, які складаються на випускників військових навчальних закладів із числа військовослужбовців, а також на військовозобов'язаних, які оформляються військовими комісаріатами кандидатами для проходження військової служби за контрактом, коли для їх складання використовуються обліково-послужні картки, військові частини за період строкової військової служби записуються за умовним найменуванням. При цьому запити про уточнення дійсних найменувань військових частин та входження їх до складу з'єднань не робляться.

Перерви в службі записуються із обов'язковим зазначенням причин та строків перерв. При подальших призовах та прийнятті на військову службу за контрактом вказується, яким районним (міським) військовим комісаріатом та коли призвано чи прийнято на військову службу за контрактом.

При здійсненні записів про переміщення військовослужбовців на нижчі посади обов'язково зазначаються причини цих переміщень (наприклад, "Призначений на нижчу посаду у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів"). У разі відрахування з військових навчальних закладів зазначається причина відрахування (наприклад, "Відрахований за неуспішність" тощо). Записи робляться на підставі наказів по особовому складу.

У разі вибуття (перепідпорядкування) військових частин та з'єднань з одного оперативно-територіального об'єднання до іншого, вибуття військових частин до інших з'єднань, зміни дійсних найменувань або нумерації з'єднань, до яких входять військові частини, робиться запис про відповідну дію з посиланням на відповідні накази або укази. Якщо військові частини прибувають до місцевості з пільговими умовами служби або вибувають з них, крім записів про прибуття (вибуття), зазначається найменування місцевості.

У рядку 8 також записується час перебування військовослужбовців у складі національного контингенту, направленого для участі в міжнародній операції з підтримання миру і безпеки, миротворчих місіях.

Записи, зроблені в рядку 8 послужного списку, засвідчуються підписом начальника штабу військової частини, начальника кадрового органу або їхніх заступників і гербовою печаткою тільки у випадках:

призначення (переміщення) до нового місця служби офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу за межі військової частини, з'єднання;

звільнення офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу з військової служби в запас, відставку;

направлення особових справ для обчислення вислуги років для призначення пенсій;

виключення зі списків особового складу Національної гвардії України та зі списків військової частини.

До рядка 8 послужного списку не вносяться такі відомості:

навчання у військових ліцеях та інші періоди, які відповідно до чинного законодавства не зараховуються до вислуги років для пенсії, яка призначається звільненим військовослужбовцям;

переведення з одного курсу на інший під час навчання в навчальних закладах.

Після закінчення навчання на курсах перепідготовки та вдосконалення офіцерського складу без увільнення від займаних посад у рядку 8 послужного списку робиться відповідний запис (наприклад, "з 05.07 по 03.09.2012 навчався на курсах підвищення кваліфікації Національної академії Національної гвардії України за спеціальністю "Організаційно-мобілізаційна та кадрова робота" без звільнення від службових обов'язків. Наказ командира військової частини 0000 від 02.07.2015 N 333").

Відомості про участь у миротворчих операціях з підтримання миру і безпеки та в інших бойових діях (рядок 9) записуються послідовно в хронологічному порядку із зазначенням військових частин, у складі яких військовослужбовець брав участь. У перших примірниках особових справ ці записи підтверджуються посиланням на відповідні директиви, витяги з наказів по особовому складу або довідки з архівів.

Відомості про військову службу, яка дає право на нарахування вислуги років військової служби на пільгових умовах (крім участі в бойових діях), записуються лише до перших примірників (рядок 9) особових справ із зазначенням конкретних строків служби. Ці відомості записуються при оформленні особових справ військовослужбовців для нарахування вислуги років для пенсії на підставі відомостей рядка 8 послужного списку, витягів із наказів по особовому складу, листків обліку льотної роботи, виконання стрибків з парашутом, роботи водолазом під водою, несення служби з конвоювання, що підтверджують право військовослужбовця на пільгове нарахування вислуги років для пенсії.

Відомості, записані до рядка 9 послужного списку, засвідчуються підписом посадової особи та гербовою печаткою військової частини після внесення їх до особової справи.

Записи про поранення (контузії, травми або каліцтва) (рядок 10) робляться на підставі документів, виданих закладами охорони здоров'я і військовими частинами, у яких військовослужбовець проходив лікування після поранень (контузій). Зазначається характер поранення, контузії, коли та де (у боях за які населені пункти, місцевість) це сталося. У разі втрати документів записи робляться на підставі довідок архіву.

У рядку 11 зазначаються відомості про нагородження державними нагородами України, відзнаками Верховної Ради України, нагородами Кабінету Міністрів України, відомчими заохочувальними відзнаками, а також нагородами іноземних держав на підставі Указів Президента України, розпоряджень Голови Верховної Ради України, постанов Кабінету Міністрів України і нормативно-правових актів колишнього СРСР та іноземних держав про нагородження.

Відомості про нагородження записуються до всіх примірників особових справ.

У рядку 12 записується перебування в закордонних відрядженнях у період проходження військової служби чи під час перебування в запасі або до військової служби. Проходження військової служби в інших військових формуваннях не записується.

У рядку 13 зазначаються виборчі органи, куди був обраний та відряджений військовослужбовець із залишенням на військовій службі.

У рядок 14 заносяться дані про перебування військовослужбовця в полоні (заручниках) на підставі підтвердних документів (матеріалів розслідувань).

У рядок 15 записуються відомості про батьків (або тих, хто був опікуном чи усиновив (удочерив)) військовослужбовця та місце їхнього проживання. Якщо батьки померли, а військовослужбовець неодружений, записуються відомості про одного з близьких родичів та місце їхнього проживання.

У рядку 16 зазначається сімейний стан військовослужбовця, вносяться дані про членів сім'ї і осіб, які перебувають на його утриманні. Крім дружини, записуються всі діти військовослужбовця (ураховуючи тих, кого він усиновив (удочерив)), а також діти дружини (чоловіка) у разі спільного з ними проживання.

Записи відомостей про сімейний стан (усиновлення, розлучення, смерть членів сім'ї) робляться лише на підставі відповідних свідоцтв, які видаються органами РАЦС. Слово "неодружений" пишеться простим олівцем.

До цього рядка заносяться дані про осіб, які перебувають на утриманні військовослужбовця: непрацездатні батьки (усиновителі) військовослужбовця, брати, сестри (незалежно від місця проживання), непрацездатні батьки його дружини (чоловіка) у разі проживання разом, які перебувають на його утриманні чи отримують від нього допомогу, що є для них постійним і основним джерелом засобів існування.

Батьки дружини (чоловіка) військовослужбовця, які мешкають окремо від військовослужбовця, у рядку 16 не записуються незалежно від того, чи утримує їх військовослужбовець.

Для вирішення питання про запис утриманців військовослужбовець подає рапорт по команді з додаванням до нього документів, якими підтверджується непрацездатність утриманців (довідка про вік чи інвалідність), та документів, якими підтверджується, що основним джерелом засобів існування утриманців є матеріальна допомога військовослужбовця (довідки про розмір пенсії, наявність інших дітей, про характер та розмір матеріальної допомоги). Стосовно батьків дружини (чоловіка), крім вищезазначеного, до рапорту додається довідка про їхнє місце проживання.

Запис відомостей про утриманців робиться на підставі наказів по стройовій частині.

Місце проживання сім'ї військовослужбовця (рядок 17) записується простим олівцем.

У рядку 18 здійснюється запис про проходження зборів під час перебування в запасі. Запис здійснюється військовою частиною, яка здійснювала проведення зборів, або військовим комісаріатом.

Рядок 19 після складання послужного списку та перевірки достовірності внесених до нього відомостей засвідчується підписом та гербовою печаткою керівника кадрового органу або командира військової частини (установи), в якому (якій) він безпосередньо складався, із зазначенням дати його складання.

У рядку 20 правильність внесених до особової справи матеріалів військовослужбовець підтверджує своїм підписом. Через кожні п'ять років, за необхідності й раніше, а також перед оформленням документів на звільнення військовослужбовці ознайомлюються з матеріалами першого примірника своєї особової справи.

2. При заповненні послужних списків дозволяється використовувати невеликі штампи, які відповідають розмірам граф послужного списку. Відбиток штампів повинен бути із чітко вираженим шрифтом. Використовувати громіздкі штампи не дозволяється.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 1623 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar