Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
22.12.2015, 16:43


Додаток 6
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції
(пункт 8 розділу IV)

Зразок бланку (приклад шаблону) постанови по справі про адміністративне правопорушення:

 

Образец бланка (пример шаблона) постановления по делу об административном правонарушении:

 

 

 

 

-------------------------------------------------лінія перфорації------------------------------------------------

ПОСТАНОВА АА N 000000
по справі про адміністративне правопорушення

"___" __________ 20__ р.

______________________
(назва населеного пункту)

Я, ___________________________________________________________________________________
       (посада, найменування органу поліції, звання, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка винесла постанову)
_____________________________________________________________________________________,

розглянувши матеріали адміністративної справи стосовно гр-на(ки) ___________________________
                                                                                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________________

 

 

число, місяць і рік народження

________________________________________________________

місце народження

________________________________________________________

місце проживання

________________________________________________________

місце роботи та посада

________________________________________________________

документ, який посвідчує особу         _____________________________________________________
                                                                                                   (зазначити документ, коли і ким виданий, серію і номер)

УСТАНОВИВ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ураховуючи, що гр-нин(ка) ______________________ вчинив(ла) адміністративне правопорушення, передбачене частиною ___ статті ______ Кодексу України про адміністративні правопорушення,

ПОСТАНОВИВ:

1. Притягти гр-на(ку) __________________________ до адміністративної відповідальності і накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді

_____________________________________________________________________________________
                            (зазначається вид адміністративного стягнення - попередження або штраф (сума штрафу 
                                                                           зазначається цифрами та словами))
_____________________________________________________________________________________
2. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню з моменту її винесення згідно зі статтею 299 КУпАП.
Постанова може бути оскаржена згідно зі статтями 287 - 289 КУпАП до вищого органу або районного, міського чи міськрайонного суду протягом десяти днів з дня її винесення.
Відповідно до статей 291, 292 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку її оскарження.
3. На підставі частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати гр-ном(кою) ____________________
_____________________ штрафу протягом 15 днів з метою примусового виконання цієї постанови органу державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (зазначається сума штрафу цифрами і словами у дужках)

Рішення, винесене щодо вилучених документів, речей ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
Вилучені документи, речі отримав ________________________________________________________
                                                                                                                                 (підпис правопорушника)

Примірник постанови отримав      ________________________________________________________
                                                                                                        (дата отримання постанови та підпис правопорушника)

Посадова особа органу поліції ___________________________________________________________
                                                                                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

Копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності надіслано рекомендованим листом за вих. N ___________________________ від _________________ 20___ р.

 

 

СТАТТІ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

СТАТТІ КОДЕКСУ УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 172 4 - 172 9, 173, 173 2, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185 1, статтями 185 7, 187 цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (Національною поліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладання штрафу

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або подання без задоволення.

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України, за винятком штрафу, що стягується на місці вчинення правопорушення, якщо інше не встановлено законодавством України.

Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується:

подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу та зазначеного у постанові про стягнення штрафу;

витрати на облік зазначених правопорушень. Розмір витрат на облік правопорушень визначається Кабінетом Міністрів України.

Підпис про ознайомлення правопорушника ________________________________________________


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 12536 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar