Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Типова форма Контракту про проходження служби в поліції (Типовая форма контракта о прохождении службы в полиции)
16.03.2017, 20:39


Зразок бланку (форма шаблону) Типової форми Контракту про проходження служби в поліції:

Образец бланка (форма шаблона) Типовой формы контракта о прохождении службы в полиции:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
03.02.2017 № 89

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 лютого 2017 р.
№ 190/30058

 

 

 

 

ТИПОВА ФОРМА
Контракту про проходження служби в поліції

з______________________________________

(П.І.Б. особи, з якою укладається Контракт)

 

_____________

(місце укладання)

«____» ____________ _____ року

 Держава Україна, від імені якої виступає Національна поліція України (далі – поліція), в особі

____________________________________________________________________________
(посада, найменування органу, науково-дослідної установи, вищого навчального закладу із специфічними

____________________________________________________________________

 умовами навчання, спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________________________

 

 ___________________________________________________________________ (далі – Сторона 1), з одного боку, та громадянин(ка) України

 

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

 ________________________________________________________________________________
число, місяць, рік народження,
________________________________________________________________________________
а також (за наявності) спеціальне звання, посада)
________________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________

(далі – Сторона 2), з іншого боку (далі – Сторони), керуючись пунктом ______ частини другої та пунктом ______ частини третьої статті 63 Закону України «Про Національну поліцію», уклали цей Контракт про таке:

Сторона 2 ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

приймається на службу до поліції та/або призначається на посаду, продовжує контракт _______________________________________ (необхідне підкреслити) ____________________________________________________________________

(посада, на яку призначається особа, орган (підрозділ) поліції, науково-дослідна

____________________________________________________________________

установа, вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку ____________________________________________________________________

поліцейських)

строком на ____________________ роки(ів) та добровільно бере на себе обов’язки проходження служби в поліції за посадою протягом строку дії цього Контракту та відповідно до його умов, а Сторона 1 зобов’язується забезпечити відповідно до законодавства України належні умови для виконання Стороною 2 її обов’язків, а також матеріальне забезпечення, соціальний і правовий захист.

І. Загальні положення

1. Цей Контракт є письмовим договором, що укладається між державою (Сторона 1), від імені якої виступає поліція, та громадянином України
(Сторона 2) для визначення правових відносин між Сторонами.

2. На відносини Сторін за цим Контрактом поширюється дія Закону України «Про Національну поліцію», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо проходження служби в поліції.

3. Трудові відносини Сторони 2 розпочинаються з дня видання наказу про призначення на посаду.

4. Цей Контракт є підставою для видання наказу про прийняття
Сторони 2 на службу до поліції та/або призначення її на відповідну посаду.

ІІ. Обов’язки Сторін

1. Сторона 1 зобов’язується:

1) забезпечити Стороні 2 належні умови для виконання службових обов’язків;

2) не обмежувати повноваження Сторони 2, передбачені законодавством України та цим Контрактом, та не покладати виконання обов’язків, не визначених законом;

3) забезпечити в органах поліції в установленому порядку доступ до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, та матеріалів, необхідних для належного виконання покладених на Сторону 2 обов’язків;

4) забезпечити Стороні 2 своєчасну і в повному обсязі виплату грошового забезпечення та інших компенсаційних виплат відповідно до закону та інших нормативно-правових актів України;

 5) забезпечити Стороні 2 реалізацію гарантій соціального і правового захисту, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України;

6) забезпечувати можливість післядипломної освіти, а також просування по службі з урахуванням професійних навичок і моральних якостей Сторони 2.

2. Сторона 2 зобов’язується:

1) неухильно дотримуватися положень Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції, та Присяги на вірність Українському народові;

2) професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва;

 3) не порушувати права і свободи людини, спрямовувати свою діяльність на задоволення потреб населення, територіальних громад і громадських об’єднань, на зростання рівня довіри населення до поліції як основного критерію оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції;

4) зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

 5) дотримуватися службової дисципліни, обмежень та заборон, пов’язаних з проходженням служби в поліції, інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють її подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді.

6) виконувати обов’язки, що обумовлені посадою:____________________ ____________________________________________________________________________
(обов’язки, що обумовлені займаною посадою, напрямами діяльності

____________________________________________________________________________
та сферою відповідальності особи)

3. Сторони виконують інші обов’язки, передбачені Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України.

ІІІ. Робочий час

1. Службовий час і час відпочинку Сторони 2 визначаються відповідно до Закону України «Про Національну поліцію».

2. Розподіл службового часу поліцейських визначається розпорядком дня, затвердженим керівником органу (установи, закладу) поліції.

3. Особливий характер служби в поліції для Сторони 2 містить такі спеціальні умови (служба у святкові та вихідні дні, служба позмінно, служба з нерівномірним графіком, служба в нічний час):

(вказати необхідне)

 ІV. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення Сторони 2

1. Сторона 2 отримує грошове забезпечення, розмір та умови виплати якого визначаються актами законодавства України.

2. Сторона 2 має право на щорічну оплачувану відпустку та додаткову оплачувану відпустку на умовах, передбачених Законом України «Про Національну поліцію».

Стороні 2 гарантується також надання додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчих відпусток, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати (грошового забезпечення) та інших видів відпусток відповідно до законодавства України про відпустки.

3. Стороні 2 відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

4. Житлове та інші види соціального забезпечення Сторони 2 надаються в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та іншими актами законодавства України.

V. Відповідальність Сторін, вирішення спорів

1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» та цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

2. У разі вчинення протиправних діянь Сторона 2 несе кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність згідно із законом. Підстави та порядок притягнення Сторони 2 до дисциплінарної відповідальності визначаються Дисциплінарним статутом Національної поліції України.

3. Держава відповідно до закону відшкодовує шкоду, завдану фізичній або юридичній особі рішеннями, дією чи бездіяльністю Сторони 2 під час здійснення нею своїх повноважень.

4. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

VI. Зміни та умови припинення цього Контракту

1. Зміни до цього Контракту вносяться в установленому порядку за згодою Сторін або з підстав, передбачених законодавством України.

2. Цей Контракт припиняється:

1) у зв’язку із закінченням строку дії;

2) з ініціативи Сторони 1 до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 3 цього розділу;

3) з ініціативи Сторони 2 до закінчення строку дії у випадках, передбачених пунктом 4 цього розділу;

3. Сторона 2 може бути звільнена з посади, а цей Контракт розірваний з ініціативи Сторони 1 до закінчення строку його дії з підстав, передбачених Законом України «Про Національну поліцію».

4. Сторона 2 може розірвати цей Контракт до закінчення строку його дії з підстав, передбачених Законом України «Про Національну поліцію», що дають поліцейському право ініціювати питання про своє звільнення з поліції.

5. У разі дострокового розірвання цього Контракту Сторони за два тижні письмово повідомляють одна одну про намір розірвати цей Контракт.

6. Днем припинення цього Контракту вважається день закінчення його строку дії.

У разі дострокового розірвання цього Контракту днем припинення цього Контракту є:

день видання наказу про звільнення зі служби в поліції у порядку та з підстав, визначених Законом України «Про Національну поліцію», або дата, зазначена в наказі про звільнення зі служби;

день видання наказу про звільнення з посади у зв’язку з переміщенням відповідно до вимог статті 65 Закону України «Про Національну поліцію» або дата, зазначена в наказі про звільнення з посади;

день смерті (загибелі) поліцейського, а також визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим чи недієздатним.

VII. Строк дії цього Контракту та особливі умови цього Контракту

1. Строк дії цього Контракту з __________________ до________________

Цей Контракт набирає чинності з дня його підписання Сторонами, якщо інше не передбачено умовами цього Контракту.

2. Особливий характер служби в поліції Сторони 2 на посаді передбачає/не передбачає (необхідне підкреслити) встановлення конфіденційності умов цього Контракту або окремих його частин:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Умови цього Контракту або окремих його частин є конфіденційними, крім випадків, визначених законом.

 

3. Продовження цього Контракту зі Стороною 2 або продовження служби в поліції після закінчення цього Контракту зі Стороною 2, що є особою молодшого складу поліції, яка вперше прийнята на службу в поліції, здійснюється в установленому порядку за згодою Сторін.

Продовження цього Контракту здійснюється за два місяці до закінчення строку його дії.

3. Цей Контракт складено у двох примірниках (по одному для кожної
зі Сторін), що мають однакову юридичну силу.

VIII. Інформація про Сторони

1. Сторона 1:

Повне найменування _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Місцезнаходження __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Сторона 2:

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________________

Паспорт______________________________________________________________________

(серія, номер, коли, ким виданий)

_______________________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________________

_______________________________________________________________________________

Адреса реєстрації (проживання) ______________________________________________

 

Держава Україна, від імені якої виступає Національна поліція України, в особі

_____________________________________

(посада, найменування органу, установи,

____________________________________________

закладу)


_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________
(підпис)

 

Громадянин(ка)


 

_______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________
(підпис)

«___» _______________ 20__ р.

М. П.

«___» _______________ 20__ р.


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 727 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar