Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Типовий договір про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Додаток 5
12.05.2016, 13:53


Додаток 5
до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
(підпункт 1 пункту 2 розділу V)

Скачати зразок бланка (форма шаблону) типового договору:

 

 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

від "___" ____________ 20__ року
______________________________
                        (місце складання)

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування відповідного органу доходів і зборів)
в особі начальника відповідного органу доходів і зборів
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                          (положення про відповідний орган доходів і зборів)
з однієї сторони (далі - Сторона 1), та _____________________________________________________,
                                                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові особи)
з іншої сторони (далі - Сторона 2) (далі - Сторони), уклали цей договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - Договір) про таке.

 

1. Предмет Договору

Цей Договір згідно із частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок добровільної участі особи, яка уклала договір про одноразову сплату у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

 

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Сторона 2 має право:

1) отримувати від Сторони 1 підтвердження сплати єдиного внеску, у тому числі в письмовій формі;

2) оскаржувати в установленому законодавством порядку дії Сторони 1, її посадових осіб;

3) інші права відповідно до Закону.

2.2. Сторона 2 зобов'язується:

1) надавати на вимогу Сторони 1 документи, що засвідчують відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

2) сплачувати єдиний внесок в порядку і строки, визначені цим Договором та Законом;

3) подавати за себе звіт протягом 30 календарних днів після закінчення строків дії Договору;

4) виконувати інші вимоги, передбачені Законом, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

2.3. Сторона 1 має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, наданих Стороною 2;

2) безоплатно отримувати від Сторони 2 інформацію, необхідну для виконання обов'язків, покладених на Сторону 1 Законом та цим Договором;

3) отримувати від Сторони 2 підтвердження сплати нею єдиного внеску;

4) захищати свої права та законні інтереси, у тому числі в суді.

2.4. Сторона 1 зобов'язується:

1) надавати безоплатно Стороні 2 та на вимогу членам сім'ї померлої Сторони 2 відомості про сплачені суми єдиного внеску та інші відомості, що стосуються Сторони 2;

2) передавати Пенсійному фонду України для ведення персоніфікованого обліку дані про суми єдиного внеску та відомості про Сторону 2;

3) взяти на облік Сторону 2 в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

 

3. Порядок одноразової сплати єдиного внеску

3.1. Сторона 2 сплачує одноразово єдиний внесок в сумі не менше мінімального розміру страхового внеску за кожен місяць, що визначається як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, але не більше за суму єдиного внеску, обчисленого, виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленого на дату укладання Договору.

На момент підписання Договору:

розмір мінімальної заробітної плати становить ______________________________________________;
                                                                                                                                           (сума цифрами та словами)

розмір єдиного внеску становить ___ %;

мінімальний страховий внесок становить                         _____________ грн;

максимальний розмір єдиного внеску становить              _____________ грн.

3.2. Сторона 2 сплачує єдиний внесок за попередній період з ____ по ____.

3.3. Єдиний внесок за попередній період становить ________ грн і сплачується на рахунок _____________________________________________________________________________________,
                                                                       (номер рахунку, на який сплачується єдиний внесок)
відкритий у ___________________________________________________________________________,
                                                                                                                  (найменування банку)
МФО _____________________, код за ЄДРПОУ ____________________________________________.

3.4. Одноразова сплата єдиного внеску здійснюється однією сумою протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору.

 

4. Умови набуття Стороною 2 права на пенсійні виплати за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням

Право на призначення пенсії.

За умови виконання Стороною 2 умов Договору, Сторона 2 має право на врахування страхового стажу при призначенні пенсії відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пенсії призначаються відповідно до статей 26 - 45 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

 

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

5.2. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленими підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними законодавством України.

 

6. Строк дії Договору

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє 10 календарних днів.

 

7. Порядок розірвання Договору

Цей Договір може бути достроково розірваний:

7.1. Стороною 2 (за її бажанням) за умови невиконання підпункту 3.4 пункту 3 цього Договору.

7.2. Стороною 1 у разі:

невиконання підпункту 3.4 пункту 3 цього Договору Стороною 2;

виникнення обставин, що не відповідають визначеним цим Законом вимогам до осіб, які мають право брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

смерті Сторони 2.

В інших випадках дострокове розірвання Договору не допускається.

 

8. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Сторона 1

Сторона 2

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________
(паспорт, серія, номер)

 

_____________________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта))

 

_____________________________________
(номер посвідчення застрахованої особи)
_____________________________________
(дата народження)
_____________________________________
(громадянство)
_____________________________________
(адреса)
_____________________________________
(телефон)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1158 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar