Главная » Файлы » Другие образцы / Інші зразки » Заявления (формы) / Заяви (форми)

Заявка на участь у конкурсі науково-технічних розробок (НТР) за державним замовленням
10.04.2017, 11:09


Зразок бланку (приклад шаблону) Заявки на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням:

Образец бланка (пример шаблона) Заявки на участие в конкурсе научно-технических разработок по государственному заказу:

Додаток
до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням
(пункт 4 розділу I)

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням

1. Назва науково-технічної розробки (далі - НТР)
(не більше 10 слів)

2. Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки
(зазначається тільки один пріоритетний напрям відповідно до пунктів 2 - 6 статті 3 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки": інформаційні та комунікаційні технології; енергетика та енергоефективність; раціональне природокористування; науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань; нові речовини і матеріали)

3. Автори (виконавці) НТР (до 10 осіб)

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце основної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, службовий телефон, e-mail

Підпис

Науковий керівник НТР

 

 

 

Відповідальний виконавець НТР

 

 

 

Виконавець

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Повне найменування учасника Конкурсу
(відповідно до Статуту або іншого установчого документа)

Відомча підпорядкованість (за наявності)

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Банківські реквізити:

Найменування банку

 

Поточний рахунок

 

МФО

 

 

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника учасника Конкурсу

Тел.: Факс: E-mail:

5. Мета проведення НТР
(прикладний результат, на отримання якого спрямована НТР)

6. Основні завдання, які будуть вирішені під час виконання НТР для досягнення мети
(зазначаються в лівій колонці календарного плану)

7. Детальний зміст НТР

8. Опис (перелік) кінцевої науково-технічної продукції, що буде створена (виготовлена, розроблена) в результаті виконання НТР
(зазначаються в правій колонці календарного плану; результати виконання НТР оформляються відповідно до чинних нормативних документів, наприклад: Єдина система програмної документації, Єдина система конструкторської документації, ДСТУ 3973-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення", ДСТУ 3974-2000 "Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення" тощо)

9. Доробок та досвід авторів за тематикою НТР, наукова новизна
(результати власних попередніх досліджень та розробок, які покладено в основу НТР; інформація щодо їх впровадження; науковий доробок колективу виконавців за тематикою НТР; чинні охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності; обґрунтування щодо необхідності продовження, доповнення, вдосконалення напрацювань колективу авторів тощо)

10. Чи фінансувались раніше роботи за тематикою проекту з державного бюджету або інших джерел ______
(так, ні)

 

Найменування організації-інвестора
(замовника)

Обсяги фінансування (тис. грн)

всього

у тому числі за роками

 

 

 

 

 

 

 

11. Обґрунтування практичної цінності запланованих результатів для економіки та суспільства
(аналіз напрацювань вітчизняних та зарубіжних учених за тематикою НТР; обґрунтування очікуваних переваг науково-технічної продукції, що буде створена, над існуючими аналогами; вагомість цієї продукції для України; її потенційні замовники, користувачі та виробники; орієнтовний річний обсяг виробництва нової продукції, загальна потреба в ній, строки окупності витрат на розробку та виробництво; очікуваний економічний ефект від впровадження результатів розробки; бюджетна ефективність реалізації проекту - збільшення надходжень до державного бюджету порівняно з обсягом наданого фінансування, тис. гривень; економічна доцільність реалізації проекту - наявність науково-дослідної та виробничої інфраструктури; оцінка ризиків при виконанні проекту (фінансових, організаційних, виробничих, наукових); економічний ефект (тис. гривень на одиницю продукції); зниження енергоємності (кВт·год на одиницю продукції), матеріалоємності (кг на одиницю продукції); кількість розроблених видів техніки і технологій, технологічних процесів, речовин та матеріалів, що випускатимуться; соціальна спрямованість проекту - кількість збережених та новостворених робочих місць; поліпшення умов праці; якість послуг, що надаватимуться; наявність/відсутність екологічних ризиків під час виконання проекту тощо)

12. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази для виконання НТР
(назва обладнання, терміни його сертифікації та метрологічної повірки, наявність відповідно оснащених лабораторних та/або виробничих приміщень)

13. Обґрунтування необхідності придбання додаткового обладнання та спецустаткування для проведення НТР
(перелік спецустаткування, назва виробника, орієнтовна ціна, обґрунтування необхідності придбання)

14. Власна оцінка науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання НТР (потрібне зазначити позначкою "+"):

[ ] на рівні кращих світових аналогів;

[ ] немає аналогів в Україні;

[ ] краща за існуючі в Україні аналоги за основними показниками;

[ ] перевищує існуючі в Україні аналогічні розробки за окремими показниками.

15. Календарний план виконання НТР*

 

N
етапу

Етапи виконання робіт,
у тому числі етапи робіт співвиконавця

Строк виконання (початок - закінчення), місяць, рік

Науково-технічна
продукція та інші матеріали, що підлягають здачі замовнику,
у тому числі назва продукції співвиконавця

Вартість робіт
за етапами,
у тому числі обсяг
робіт співвиконавця, тис. грн

1

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця та назва її етапу робіт))

 

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця, назва продукції))

 

Всього за перший рік

 

2

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця та назва її етапу робіт))

 

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця, назва продукції))

 

3

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця та назва її етапу робіт))

 

(у тому числі співвиконавець:
(найменування організації-співвиконавця, назва продукції))

 

Всього за другий рік

 

Всього

 

 

____________
* Якщо виконання НТР заплановано на один рік, календарний план та кошторис складаються тільки на один рік.

16. Обґрунтування залучення організацій-співвиконавців до виконання робіт
(у разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності їх участі у роботі, з наданням інформації про повну назву організації (підприємства), відомчої підпорядкованості, спеціалізації, досвіду, технічного оснащення, наявності кваліфікованих працівників тощо).

17. Фінансове обґрунтування витрат для виконання НТР (тис. грн)
(цифрами та словами)

Обсяг фінансування: ________ тис. грн, у тому числі на перший рік - _______ тис. грн,

на другий рік - _______ тис. грн

(тис. грн)

 

Статті витрат

Перший рік

Другий рік

Разом за
два роки

1 етап

2 етап

3 етап

 

1. Витрати на оплату праці

 

 

 

 

2. Відрахування на соціальне страхування

 

 

 

 

3. Матеріали

 

 

 

 

4. Паливо та енергія для науково-виробничих цілей

 

 

 

 

5. Витрати на службові відрядження

 

 

 

 

6. Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт

 

 

 

 

7. Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами-співвиконавцями

 

 

 

 

8. Інші витрати

 

 

 

 

9. Накладні витрати

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Примітка: Рекомендується кошторис складати відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 року N 830.

18. Обґрунтування витрат для виконання НТР за статтями кошторису

1. Витрати на оплату праці
(необхідна кількість виконавців (у тому числі науковців та інженерно-технічних працівників), їх посади, наукові звання; кількість запланованих людино-місяців щодо кожного виконавця і кожного етапу роботи)

2. Кількість необхідних матеріалів та комплектуючих, орієнтовна ціна, країна-виробник, обґрунтування необхідності їх придбання.

3. Витрати на службові відрядження
(мета; пункт відрядження (тільки в межах України), кількість відряджень; кількість відряджених; тривалість відрядження)

4. Витрати на спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт
(перелік спецустаткування, виробник, орієнтовна ціна; рекомендується планувати придбання обладнання, необхідного для виконання конкретної НТР)

5. Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями (співвиконавці)
(залучення співвиконавців - наявність відповідного досвіду, матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації; фінансування співвиконавців і укладення з ними контракту (договору); виділення зазначеної суми коштів (рекомендований обсяг фінансування співвиконавців - не більше 40 % від загальної вартості НТР))

6. Інші витрати
(обґрунтування, цілі)

7. Накладні витрати
(рекомендований рівень накладних витрат не більше 30 % від фонду заробітної плати)

19. Потенційні виробники науково-технічної продукції
(підприємство, установа, організація - зазначити)

20. Потенційні споживачі науково-технічної продукції
(підприємство, установа, організація - зазначити)

21. Обґрунтування шляхів та способів впровадження у суспільну практику результатів виконання НТР

 

Керівник учасника Конкурсу

__________
(підпис)

_________________
(П. І. Б.)

 

_______
(дата)

М. П. (за наявності)

Науковий керівник НТР
(посада)

__________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)


Нравится? Лайкни!


Категория: Заявления (формы) / Заяви (форми) | Добавил: pekach
Просмотров: 989 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
avatar