Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА
02.04.2016, 20:01


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

_________________________________
(назва медичного закладу)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________
(керівник медичного закладу або посадова

______________________________
особа, уповноважена затверджувати

______________________________
посадову інструкцію)

 

_________  ____________________

    (підпис)             (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

1. Загальні положення

1.1. Лікар-акушер-гінеколог належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-акушера-гінеколога та звільнення з неї здійснюється наказом ______________ за поданням _______________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-акушер-гінеколог підпорядковується безпосередньо

______________________________________________________________________

1.4. Вказівки лікаря-акушера-гінеколога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. ____________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

Лікар-акушер-гінеколог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

2.2. Здійснює діагностику вагітності, спостереження за вагітними, рододопомогу, раннє виявлення ускладнень вагітності і пологів, лікування та нагляд за породіллям.

2.3. Організовує та проводить диспансеризацію гінекологічних хворих.

2.4. Застосовує сучасні методи профілактики, лікування та реабілітації у межах своєї спеціальності.

2.5. Володіє всіма методами амбулаторного і стаціонарного лікування, повним обсягом хірургічних втручань, включаючи екстирпацію матки, перев'язку підчеревних артерій, мікрохірургічні й пластичні операції.

2.6. Надає швидку й невідкладну медичну допомогу хворим акушерсько-гінекологічного профілю.

2.7. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.8. Проводить консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей, в тому числі і вдома.

2.9. Здійснює експертизу працездатності.

2.10. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.11 Веде лікарську документацію.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Сприяє правовому захисту жінок відповідно до чинного законодавства.

2.14. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.15. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення, у проведенні масових профілактичних оглядів.

2.16. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.17. ___________________________________________________________.

 

3. Права

Лікар-акушер-гінеколог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадових обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. ___________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

Лікар-акушер-гінеколог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ____________________________________________________________.

 

5. Лікар-акушер-гінеколог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Основи права в медицині, організацію акушерсько-гінекологічної допомоги.

5.3. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-акушера-гінеколога.

5.4. Показники діяльності акушерсько-гінекологічних закладів та відділень.

5.5. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.6. Сучасну класифікацію гінекологічних захворювань.

5.7. Топографічну анатомію, нормальну й патологічну фізіологію організму жінки.

5.8. Фізіологію та патологію вагітності, пологів і післяпологового періоду.

5.9. Основи кровотворення та гемостазу, водно-електролітного обміну і кислотно-основної рівноваги крові, імунології та фармакології.

5.10. Загальні і спеціальні методи обстеження, які застосовуються в акушерстві й гінекології.

5.11. Сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації акушерсько-гінекологічних захворювань, запобігання небажаної вагітності.

5.12. Сучасні методи проведення пологів.

5.13. Профілактику невиношування й переношування вагітності, реанімацію, інтенсивну терапію новонароджених.

5.14. Сучасні методики виконання акушерських та ургентних гінекологічних операцій і маніпуляцій, а також реанімації.

5.15. Принципи доопераційної підготовки хворих і післяопераційного спостереження за ними.

5.16. Виявлення, спостереження, лікування ускладнень вагітності та післяпологову реабілітацію.

5.17. Правила асептики та антисептики.

5.18. Основи фармакотерапевтичних методів, що застосовуються в акушерстві й гінекології.

5.19. Основи профілактики і своєчасної діагностики злоякісних новоутворень.

5.20. Клініку, причини виникнення, діагностику, методи лікування інфекційних захворювань та "гострого живота" у гінекології, синдрому набутого імунодефіциту (СНІД), венеричних захворювань.

5.21. Питання сексопатології.

5.22. Основи ендокринології, урології, хірургії, онкогінекології.

5.23. Основні методи фізіотерапії та лікувальної фізкультури, що застосовуються в акушерстві й гінекології.

5.24. Правила оформлення медичної документації.

5.25. Сучасну літературу зі спеціальності та методи її узагальнення.

5.26. ___________________________________________________________.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-акушер-гінеколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Акушерство й гінекологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-акушер-гінеколог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Акушерство й гінекологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-акушер-гінеколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Акушерство й гінекологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-акушер-гінеколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Спеціалізація за фахом "Акушерство й гінекологія" (інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

6.5. ____________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 3572 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar