Главная » Файлы » Кадровая документация / Кадрова документація » Должностные инструкции / Посадові інструкції

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА-ОНКОЛОГА
02.04.2016, 19:55


Зразок бланку (приклад шаблону) посадової інструкції:

________________________________________
(назва медичного закладу)
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
ЛІКАРЯ-ОТОЛАРИНГОЛОГА-
ОНКОЛОГА

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________________

(керівник медичного закладу або посадова особа,

________________________________________

уповноважена затверджувати

________________________________________

посадову інструкцію)

 

_________    _____________________________

    (підпис)                             (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

 

1. Загальні положення

1.1. Лікар-отоларинголог-онколог належить до професійної групи "Професіонали".

1.2. Призначення на посаду лікаря-отоларинголога-онколога та звільнення з неї здійснюється наказом _______________ за поданням ________________________ із дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.3. Лікар-отоларинголог-онколог підпорядковується безпосередньо
________________________________________________________________________________________.

1.4. Указівки лікаря-отоларинголога-онколога є обов'язковими для середнього та молодшого медичного персоналу.

1.5. _______________________________________________________________________________.

 

2. Завдання та обов'язки

Лікар-отоларинголог-онколог:

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію онкоотоларингологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації онкоотоларингологічних хворих.

2.3. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.

2.4. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.5. Керує роботою середнього медичного персоналу.

2.6. Планує роботу та проводить аналіз її результатів.

2.7. Веде лікарську документацію.

2.8. Бере активну участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.9. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.10. _____________________________________________________________________________.

 

3. Права

Лікар-отоларинголог-онколог має право:

3.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією інструкцією.

3.3. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.4. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов'язків.

3.5. Визначати характер лікувально-діагностичних заходів.

3.6. У необхідних випадках залучати додаткових спеціалістів для проведення лікувально-діагностичних заходів.

3.7. Давати вказівки середньому та молодшому медичному персоналу в межах своєї компетенції.

3.8. Перевіряти правильність та своєчасність виконання призначень пацієнтам середнім та молодшим медичним персоналом.

3.9. Отримувати інформацію, необхідну для виконання своїх посадови обов'язків.

3.10. Самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції.

3.11. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що стосуються його компетенції.

3.12. Підвищувати свою професійну кваліфікацію на курсах удосконалення у встановленому порядку.

3.13. _____________________________________________________________________________.

 

4. Відповідальність

Лікар-отоларинголог-онколог несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що входять у сферу його компетенції, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю та кримінальним законодавством України.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4.4. ______________________________________________________________________________.

 

5. Лікар-отоларинголог-онколог повинен знати:

5.1. Чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я.

5.2. Організацію онкологічної й отоларингологічної допомоги, в тому числі швидкої та невідкладної.

5.3. Основи права в медицині.

5.4. Права, обов'язки та відповідальність лікаря-отоларинголога-онколога.

5.5. Основи нормальної та патологічної анатомії, фізіології вуха, горла й носа у віковому аспекті.

5.6. Етіологію, патогенез та закономірності метастазування пухлин, роль біопсії в онкології.

5.7. Сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації.

5.8. Загальні та спеціальні методи дослідження.

5.9. Сучасну статистичну клінічну й морфологічну класифікацію злоякісних новоутворень.

5.10. Основи радіології й хіміотерапії пухлинних процесів.

5.11. Роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій.

5.12. Правила оформлення медичної документації.

5.13. Сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

5.14. ______________________________________________________________________________.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Лікар-отоларинголог-онколог вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Отоларингологія" із наступною спеціалізацією з "Онкоотоларингології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.

6.2. Лікар-отоларинголог-онколог І кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Отоларингологія" із наступною спеціалізацією з "Онкоотоларингології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) І кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років.

6.3. Лікар-отоларинголог-онколог II кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Отоларингологія" із наступною спеціалізацією з "Онкоотоларингології". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) II кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 5 років.

6.4. Лікар-отоларинголог-онколог: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Проходження інтернатури за спеціальністю "Отоларингологія" із наступною спеціалізацією з "Онкоотоларингології". Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста. Без вимог до стажу роботи.

 

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного підрозділу


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" __________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:

______
(підпис)

______________________
(прізвище, ініціали)

"___" __________ ____ р.

 


Нравится? Лайкни!


Категория: Должностные инструкции / Посадові інструкції | Добавил: yurist-online
Просмотров: 1649 | Загрузок: 0
Всего комментариев: 0
omForm">
avatar